SYNDYK SPRZEDA – OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

UWAGA:

OGLĘDZINY LOKALI ODBĘDĄ SIĘ W PONIEDZIAŁEK 22 CZERWCA 2020r. LOKAL NA UL. BOSAKÓW O GODZINIE 16:00 ORAZ  LOKAL NA UL. NUSZKIEWICZA O GODZINIE 17:00.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ NA PODSTAWIE REGULAMINU, A NIE OGŁOSZEŃ O KONKURSIE.

Syndyk sprzeda – Mateusz Ładyga ogłasza pisemny konkurs ofert na wybór nabywcy nieruchomości:

 • w postaci lokalu mieszkalnego nr 32 o powierzchni 40,79 m2, mieszczącego się w budynku przy ul. Bosaków 9 w Krakowie, objętego KW KR1P/00307481/2. Z własnością lokalu związany jest udział 15/1000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego działki o nr 972 – obr. 23 Śródmieście – o powierzchni 0,0419 ha, objętej KW KR1P/00079457/7, wchodzącej w skład masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt: VIII GUp 576/18). Konkurs ofert obejmuje również wyposażenie opisanego wyżej lokalu. Wykaz ruchomości, które wchodzą w skład wyposażenia mieszkania, stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu ofert. Nieruchomość dalej opisana jako Przedmiot sprzedaży nr 1.
 • Przedmiotem drugiej części konkursu ofert jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 24 o powierzchni 100,18 m2, mieszczącego się w budynku przy
  ul. Nuszkiewicza 13 w Krakowie, objęte KW KR1P/00368939/3. Budynek położony jest na działce nr 300/4 – obr. 22 Śródmieście – o powierzchni 0,7508 ha, objętej KW KR1P/0220740/2.  Konkurs ofert obejmuje również wyposażenie opisanego wyżej lokalu. Wykaz ruchomości, które wchodzą w skład wyposażenia mieszkania, stanowi Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu ofert.

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży nr 1 została określona jako wartość rynkowa nieruchomości, na podstawie Operatu Szacunkowego z dnia 28 czerwca 2019r. sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę Pawła Płonkę. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 202 970,00 zł brutto (słownie: dwieście jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100), w tym 1 220,00 zł ceny minimalnej za wyposażenie lokalu.

 Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży nr 2 została określona jako wartość rynkowa nieruchomości, na podstawie Operatu Szacunkowego z dnia 28 czerwca 2019r. sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę Pawła Płonkę. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 475 780,00 zł brutto (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100), w tym 2 530,00 zł ceny minimalnej za wyposażenie lokalu.

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert, którego przedmiotem będzie Przedmiot sprzedaży nr 1, jest wpłacenie wadium w wysokości stanowiącej 10 000,00 zł, a w przypadku Przedmiotem sprzedaży nr 2 wadium wynosi 20 000,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 08 1140 2004 0000 3702 7831 5477, przed dniem złożenia oferty. W tytule przelewu podając: „Wadium przetargowe – nieruchomość przy ulicy Bosaków 9/32, VIII GUp 576/18”, przy wpłacie wadium dla Przedmiotu sprzedaży nr 1. Przy wpłacie wadium dla Przedmiotu sprzedaży nr 2, w tytle przelewu należy wskazać: „Wadium przetargowe – lokal ulicy Nuszkiewicza 13/24, VIII GUp 576/18”.

Oferty należy złożyć osobiście albo przesyłką pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach na adres Kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego Mateusza Ładygi, ul. Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków do dnia 24 czerwca 2020r. Oferty można wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej, z tym, iż decydującą o doręczeniu jest data wpływu przesyłki do kancelarii.

Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii syndyka Mateusza Ładygi, ul. Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków, 25 czerwca 2020 r. o godzinie 10:00.

Oferent jest uprawniony do oględzin nieruchomości, co do której wyraża wolę nabycia oraz zapoznania się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotów sprzedaży, oszacowaniem ich wartości oraz Regulaminem konkursu ofert, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Oględziny odbędą się w terminie wyznaczonym przez Syndyka – w czynności oględzin będzie brał udział syndyk lub upoważniony przez Syndyka pełnomocnik. Regulamin konkursu ofert, operat szacunkowy dostępny jest w biurze syndyka oraz na stronie internetowej syndyka pod adresem: www.restrukturyzacja.legal  Wszelkie informacje udzielane są także po mailowym zapytaniu przysłanym na adres biuro@restukturyzacja.legal.

Sprzedaż jest prowadzona z wolnej ręki w trybie konkursu ofert za zezwoleniem Sędziego Komisarza. Sprzedaż od syndyka ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Syndyk zobowiązuje się okazać nieruchomość oraz lokal mieszkalny, który objęty jest spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. Termin oględzin zostanie wyznaczony przez syndyka.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 • Administratorem danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych wskazanych przez Oferenta w dokumentacji ofertowej jest: syndyk Mateusz Ładyga
 • W sprawach przetwarzania danych możecie się Państwo kontaktować z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@restrukturyzacja.legal.
 • Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyłonienie nabywcy nieruchomości w przedmiotowym Konkursie ofert, zawarcie oraz wykonanie umowy syndyk sprzedaży ww. nieruchomości.

– podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj, wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia finansowe

– podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w związku z koniecznością dochodzenia przez Administratora swoich roszczeń przed sądem lub też koniecznością podjęcia ochrony, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes.

 • Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, czy też dostawcą oprogramowania);
 • Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z przedmiotową umową.
 • W związku przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

REGULAMIN KONKURSU OFERT – MIESZKANIA UL. BOSAKÓW I UL. NUSZKIEWICZA TERMIN 24.06

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU OFERT

Przedmiot sprzedaży nr 1 – operat szacunkowy

Przedmiot sprzedaży nr 2 – operat szacunkowy

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU KONKURSU OFERT

Przedmiot sprzedaży nr 1 – zdjęcia:

syndyk sprzeda syndyk sprzeda syndyk sprzeda syndyk sprzeda syndyk sprzeda syndyk sprzeda syndyk sprzeda

 

Przedmiot sprzedaży nr 2 – zdjęcia:

syndyk sprzeda mieszkanie syndyk sprzeda mieszkanie syndyk sprzeda mieszkanie syndyk sprzeda mieszkanie syndyk sprzeda mieszkanie syndyk sprzeda mieszkanie syndyk sprzeda mieszkanie syndyk sprzeda mieszkanie syndyk sprzeda mieszkanie

TAGI: syndyk sprzeda, syndyk sprzeda nieruchomość, przetarg syndyk, konkurs ofert syndyk, syndyk przetargi, syndyk masy upadłościowej przetargi