Porady EksperckieRestrukturyzacjaplan restrukturyzacji

Plan restrukturyzacji jest dokumentem, który w sposób obiektywny ma opisać sytuację przedsiębiorcy, przedstawić scenariusze poprawy jego sytuacji oraz dokonać oceny szans ich powodzenia. Plan ten jest przygotowywany przez doradcę restrukturyzacyjnego na podstawie dokumentów, danych finansowych i pozostałych informacji dostarczonych przez przedsiębiorcę. Bardzo wiele zależy od tego jak całościowe, adekwatne i dokładne będę przedstawione w ten sposób dane. 


Zapoznaj się także z naszymi pozostałymi publikacjami. Opisujemy prawne, ekonomiczne i biznesowe uwarunkowania restrukturyzacji. Ich spis znajdziesz tutaj

Pełną treść ustawy „Prawo restrukturyzacyjne” można znaleźć tutaj. Upadłość przedsiębiorcy reguluje ustawa „Prawo upadłościowe” dostępnej w całości tutaj


Planu restrukturyzacji i jego zadanie

Zadaniem planu restrukturyzacji jest poinformowanie wierzycieli przedsiębiorcy o prawdziwych przyczynach, jakie stały się podstawą jego kłopotów oraz o sposobach, przy pomocy których przedsiębiorca planuje z nich wyjść. Trafna, rzetelna ocena sytuacji jest podstawą stworzenia realnego scenariusza działań naprawczych, który zyska poparcie wierzycieli i odwróci groźbę upadłości przedsiębiorstwa.

Plan restrukturyzacji — analiza rynku 

W tym celu konieczna jest analiza rynku, na jakim przedsiębiorca funkcjonuje. Zarówno od strony sprzedaży, czyli klientów lub potencjalnych klientów, jak i dostaw, technologii wykorzystywanych w działalności oraz kadr. Opis rynku pomaga ocenić rzeczywiste ryzyka zewnętrzne, na jakie narażony jest przedsiębiorca i zweryfikować sposoby, jakimi sobie z nimi radzi. Równie istotne jest wskazanie kierunku i dynamiki zmian, jakie na danym rynku zachodzą. Szczególnie w obecnych czasach, które obfitują w wielkie wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne. 

Opis przedsiębiorcy

Opis przedsiębiorcy przedstawia jego działalność w przestrzeni ostatnich lat. Koncentruje się na sposobie, w jaki sposób prowadzi swoje operacje i strukturze zatrudnienia. Informuje, na czym polega wartość dodana jego pracy oraz jakie produkty lub usługi przynoszą największą sprzedaż i marżę. Ważne, aby opis przedsiębiorcy przedstawiał to, co pozwoli dostrzec zdrowe i rentowne elementy jego działalności. 

Majątek i zadłużenie

Przypuszczalnie każdy analityk zgodzi się, że przyczyną kłopotów przedsiębiorcy jest niewłaściwa struktura bilansu. Co to znaczy w praktyce? Bilans reprezentuje dwie strony działalności. Aktywa to czynny majątek w posiadaniu przedsiębiorcy, który służy jego działalności gospodarczej i generowaniu zysków. Pasywa to źródła finansowania aktywów. 

Jeżeli istnieje majątek, który nie jest produkcyjny lub którego wykorzystanie jest minimalne to jego likwidacja może pomóc w usunięciu części zobowiązań. Przesunięcia w obrębie pasywów, np. wydłużenie okresu spłaty i tym samym odciążenie rachunku przepływów pieniężnych mogą znacząco pomóc przedsiębiorstwu przetrwać trudny okres. 

Plan restrukturyzacji — analiza sytuacji przedsiębiorcy

Mając właściwie nakreślone tło, zarówno w przestrzeni rynku oraz samej działalności gospodarczej przedsiębiorcy mamy możliwość przedstawić szczegółowo przyczyny jego pogorszonej sytuacji. Pozwala nam to dostrzec określone zjawiska w odpowiedniej perspektywie i dynamice, wskazując kierunek, w jakim sytuacja zmierza. 

W tej części odpowiadamy na pytanie o przyczyny słabej kondycji finansowej przedsiębiorcy. Czy była to utrata rynku, poszczególnych klientów, spadek marż lub też inne powody? Jakie procesy operacyjne przedsiębiorcy nie są rentowne i należy je usunąć? Jakie oszczędności z tego mogą wynikać? Czytelne przedstawienie tych zagadnień pozwala na zbudowanie wiarygodnych scenariuszy naprawczych.

Plan restrukturyzacji — scenariusz działań naprawczych

Najtrudniejszym zadaniem jest ocena przyszłych wydarzeń oraz ich konsekwencji. Dlatego budując scenariusze możemy mówić tylko o pewnym prawdopodobieństwie ich ziszczenia. Właśnie z tego powodu w planie restrukturyzacji przyjmuje się optykę dwóch scenariuszy, bazowego i pesymistycznego. 

Scenariusz bazowy zakłada, że wcześniej wyszczególnione działania naprawcze zostaną wdrożone i w określonym czasie przyniosą pożądane rezultaty. Nie należy w nim uwzględniać wydarzeń, które nie mają należytego uzasadnienia — np. w postaci wzrostu sprzedaży jeżeli ostatnie lata pokazują stabilny trend spadkowy. Redukcja kosztów powinna wskazywać i wymieniać pozycje, o które wydatki przedsiębiorstwa zostaną obniżone. W konsekwencji im lepiej uzasadnimy przedstawione liczby, w tym większym stopniu scenariusz zyska na wiarygodności. 

Scenariusz pesymistyczny przedstawia efekt częściowych lub całościowych niepowodzeń we wdrożonych planach naprawczych. Jego zadaniem jest wskazanie granicy, gdzie działalność gospodarcza traci zdolność do restrukturyzacji i w efekcie popada w upadłość. Ten scenariusz może także uwzględniać dalsze pogorszenie się sytuacji rynkowej lub inne czynniki — np. podwyższone raty z tytułu wzrostu stóp procentowych. Scenariusz pesymistyczny nie jest jednak „scenariuszem upadłości”. To rzeczowe przedstawienie trudnego, lecz w dalszym ciągu realnego planu naprawy przedsiębiorstwa.

Kontakt z nami

W biznesie wygrywa zazwyczaj ten, kto przejawia inicjatywę, rozwiązuje pojawiające się problemy i jest o krok przed innymi. Nie inaczej jest w restrukturyzacji. Dlatego, jeżeli przedsiębiorstwo przechodzi przez okres słabszej koniunktury, niskiej wypłacalności, zagrożenia działalnością windykacyjną — to nie należy czekać.

Zapraszamy do naszego biura w Krakowie. Skontaktuj się z nami bezpośrednio pod numerem telefonu 881 927 832 lub pod adresem biuro@restrukturyzacja.legal.

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga, Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków