Porady EksperckieRestrukturyzacjaPostępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu stało się najczęściej wybieraną formą prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Jednak stosunkowo wąskie ramy czasowe wymagają, aby ten proces — jeśli ma przynieść pozytywne skutki — był przeprowadzony sprawnie.


Zapoznaj się także z naszymi pozostałymi publikacjami. Opisujemy prawne, ekonomiczne i biznesowe uwarunkowania restrukturyzacji. Ich spis znajdziesz tutaj

Pełną treść ustawy „Prawo restrukturyzacyjne” można znaleźć tutaj. Upadłość przedsiębiorcy reguluje ustawa „Prawo upadłościowe” dostępne w całości tutaj


Postępowanie o zatwierdzenie układu — podstawowe informacje

Cechą wyróżniającą PZU jest jego pozasądowy charakter. Rolą sądu jest zatwierdzenie samego postępowania przeprowadzonego przez dłużnika we współpracy z doradcą restrukturyzacyjnym. Samo postępowanie rozpoczyna się od zawarcia umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym oraz niezwłocznym (zgodnie z wymogiem ustawowym) wyznaczeniem dnia układowego. 

Z postępowania o zatwierdzenie układu wykluczeni są dłużnicy, których wartość wierzytelności spornych przekracza 15% ogółu zobowiązań wobec wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem. Prócz tego ustawa wprowadza wyłączenia lub ograniczenia wobec deweloperów i emitentów obligacji. 

Postępowanie o zatwierdzenie układu — dzień układowy i immunitet egzekucyjny

Pojęcie „dnia układowego” jest właściwe wyłącznie dla tego rodzaju postępowania. W skrócie oznacza ono wyznaczenie ram czasowych dla określenia struktury zobowiązań przedsiębiorstwa, które będą objęte restrukturyzacją. Zobowiązania powstałe po tej dacie dłużnik ma obowiązek regulować na bieżąco. Ustanowienie dnia układowego jest podstawą do dokonania jego obwieszczenia, co uruchamia tzw. immunitet egzekucyjny wobec dłużnika. Warto zauważyć, że wspomniane obwieszczenie nie jest obowiązkowe, a postępowanie o zatwierdzenie układu można przeprowadzić bez ochrony egzekucyjnej. Immunitet egzekucyjny wygasa, jeśli dłużnik nie złoży do sądu wniosku o zatwierdzenie układu w terminie czterech miesięcy od daty dnia układowego. 

Postępowanie o zatwierdzenie układu — głosowanie wierzycieli

Zasadniczym celem postępowania o zatwierdzenie układu — jak i każdego innego postępowania restrukturyzacyjnego — jest uniknięcie przez dłużnika upadłości. W tym celu jego zadaniem jest przygotowanie propozycji układowych, które przekonają wierzycieli do przyjęcia dogodnego harmonogramu spłaty zobowiązań. Postępowanie o zatwierdzenie układu zakłada samodzielne zbieranie głosów przez dłużnika. Przyjmuje się, że głosy wierzycieli nie mogą być starsze” niż złożone na trzy miesiące przed datą wniosku o zatwierdzenie układu. 

Postępowanie o zatwierdzenie układu w praktyce 

To wszystko sprawia, że postępowanie o zatwierdzenie układu jest procedurą szybką i bardzo elastyczną. W konsekwencji wymaga od przedsiębiorcy-dłużnika niezwłocznych i celowych działań restrukturyzacyjnych. Podstawą jest rzetelna analiza przyczyn zaistniałych problemów oraz znalezienie sposobów ich rozwiązania. Drugim i nie mniej istotnym elementem jest przygotowanie propozycji układowych, które zyskają akceptację wierzycieli. W innym scenariuszu dłużnik ryzykuje niepowodzenie na głosowaniu i w konsekwencji upadłość. Dlatego tak ważny jest wybór właściwego, doświadczonego doradcy restrukturyzacyjnego.   

Rola nadzorcy układu

Doradca restrukturyzacyjny w opisywanym postępowaniu pełni funkcję nadzorcy układu. Do jego obowiązków należy merytoryczne i formalne wsparcie dłużnika w przygotowaniu planu restrukturyzacji i wynikających z niego propozycji układowych. Prócz tego nadzorca układu odpowiada za sporządzenie spisu wierzytelności, w tym wierzytelności spornych. Jego rolą jest także pomoc w zakresie zbierania głosów wierzycieli w sposób przewidziany prawem oraz udzielanie im informacji pozwalających na właściwe podjęcie decyzji w zakresie przyjęcia bądź odrzucenia propozycji układowych. Ostatnim dokumentem, który sporządza nadzorca jest sprawozdanie o możliwości wykonania układu, który przedkłada sądowi. 

Kontakt z nami

W biznesie wygrywa zazwyczaj ten, kto przejawia inicjatywę, rozwiązuje pojawiające się problemy i jest o krok przed innymi. Nie inaczej jest w restrukturyzacji. Dlatego, jeżeli przedsiębiorstwo przechodzi przez okres słabszej koniunktury, niskiej wypłacalności, zagrożenia działalnością windykacyjną — to nie należy czekać.

Zapraszamy do naszego biura w Krakowie. Skontaktuj się z nami bezpośrednio pod numerem telefonu 881 927 832 lub pod adresem biuro@restrukturyzacja.legal.

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga, Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków