Klauzula informacyjna

(Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych)
Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 • Administrator danych osobowych:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mateusz Ładyga, Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga, ul. Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków
 • Dane kontaktowe administratora:
  Email: biuro@restrukturyzacja.legal
 • Kategorie przetwarzanych danych:
  Dane, które będą przetwarzane zostaną nam przekazane osobiście lub będą zawarte w dokumentach udostępnionych w związku z prowadzonymi podstępowaniami lub zleconymi usługami.

Przetwarzać będziemy dane konieczne w związku ze świadczonymi usługami na podstawie zawartej umowy oraz zawiązku z toczącym się postępowaniem, w którym administrator pełni funkcję syndyka, nadzorcy, zarządcy lub tymczasowego nadzorcy sądowego.

W zależności od specyfiki postępowań lub rodzaju zleconych usług, będziemy przetwarzać takie dane jak:

 • imiona i nazwisko;
 • data i miejsce urodzenia;
 • stan cywilny;
 • adres miejsca zamieszkania lub miejsca wykonywania działalności
 • gospodarczej, adres do korespondencji;
 • adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu;
 • nr: PESEL, NIP, REGON;
 • informacje o sytuacji rodzinnej;
 • informacje o zatrudnieniu;
 • informacje dotyczące przebiegu pracy zawodowej;
 • informacje o stanie majątkowym;
 • informacje o zobowiązaniach i wydatkach:
 • informacje o zawartych umowach lub ugodach;
 • informacje o zobowiązaniach lub wydatkach.
 • Cel przetwarzania danych:

Będziemy przetwarzać dane osobowe w następujących celach:
w celu zawarcia i rozliczenia zawieranych umów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • w celach analitycznych [np.: doboru usług do potrzeb naszych klientów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach związanych z wszczęciem, prowadzeniem i zakończeniem różnego rodzaju postępowań, w tym w szczególności postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Dane będą przetwarzane w związku z wykonaniem obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikającym w szczególności z postanowień właściwych sądów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu wykonania orzeczeń, zarządzeń i poleceń właściwych sądów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  w celu wykonania innych obowiązków prawnych, które ciążą na administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z administratorem, w tym w szczególności:

 • współpracownikom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, informatyczne, prowadzącym działalność pocztową, biegłym różnych specjalności, współpracującym kancelariom prawnym oraz innym podmiotom, które są niezbędne aby prawidłowo prowadzić postępowania lub świadczyć usługi.
 • Okres przechowywania danych:
  Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy lub prowadzenia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z wykonania
  umowy lub prowadzenia postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
 • Prawa osób, których dane dotyczą:
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą;
 • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

KONTAKT

Z NAMI
lokalizacja ikona
Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga
Doradca restrukturyzacyjny nr licencji 781
ul. Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków