Klauzula informacyjna

(Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych)
Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mateusz Ładyga, Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga, ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków,
 2. Dane kontaktowe administratora:
  Email: biuro@restrukturyzacja.legal
 3. Kategorie przetwarzanych danych:
  Dane, które będą przetwarzane zostaną nam przekazane osobiście lub będą zawarte w dokumentach udostępnionych w związku z prowadzonymi podstępowaniami lub zleconymi usługami.
 4. Przetwarzać będziemy dane konieczne w związku ze świadczonymi usługami na podstawie zawartej umowy oraz zawiązku z toczącym się postępowaniem, w którym administrator pełni funkcję syndyka, nadzorcy, zarządcy lub tymczasowego nadzorcy sądowego.
 5. W zależności od specyfiki postępowań lub rodzaju zleconych usług, będziemy przetwarzać takie dane jak:
  • imiona i nazwisko;
  • data i miejsce urodzenia;
  • stan cywilny;
  • adres miejsca zamieszkania lub miejsca wykonywania działalności
  • gospodarczej, adres do korespondencji;
  • adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu;
  • nr: PESEL, NIP, REGON;
  • informacje o sytuacji rodzinnej;
  • informacje o zatrudnieniu;
  • informacje dotyczące przebiegu pracy zawodowej;
  • informacje o stanie majątkowym;
  • informacje o zobowiązaniach i wydatkach:
  • informacje o zawartych umowach lub ugodach;
  • informacje o zobowiązaniach lub wydatkach.
 6. Cel przetwarzania danych:Będziemy przetwarzać dane osobowe w następujących celach:
  • w celu zawarcia i rozliczenia zawieranych umów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celach analitycznych [np.: doboru usług do potrzeb naszych klientów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celach związanych z wszczęciem, prowadzeniem i zakończeniem różnego rodzaju postępowań, w tym w szczególności postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Dane będą przetwarzane w związku z wykonaniem obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikającym w szczególności z postanowień właściwych sądów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w celu wykonania orzeczeń, zarządzeń i poleceń właściwych sądów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   w celu wykonania innych obowiązków prawnych, które ciążą na administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Odbiorcy danych osobowych Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z administratorem, w tym w szczególności:
  • współpracownikom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, informatyczne, prowadzącym działalność pocztową, biegłym różnych specjalności, współpracującym kancelariom prawnym oraz innym podmiotom, które są niezbędne aby prawidłowo prowadzić postępowania lub świadczyć usługi.
 8. Okres przechowywania danych:
  Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy lub prowadzenia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z wykonania
  umowy lub prowadzenia postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
 9. Prawa osób, których dane dotyczą:
  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą;
  • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

KONTAKT

Z NAMI
lokalizacja ikona
Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga
Doradca restrukturyzacyjny nr licencji 781
ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków