UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE

uproszczone postępowanie restrukturyzacyjneUproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zostało wprowadzone w ramach Tarczy 4.0 (Pełna nazwa ustawy to: Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19). Postępowanie to jest uregulowane przez ustawę prawo restrukturyzacyjne natomiast część zapisów została zmieniona tzw. Tarczą 4.0. Właściwa nazwa tego trybu wynikająca z prawa restrukturyzacyjnego to „postępowanie o zatwierdzenie układu”. Tarcza 4.0 wprowadza nowe określenie postępowania nazywając je „uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne”. O naszej ofercie w ramach postępowania o zatwierdzenie układu można przeczytać także tutaj.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Jest to postępowanie jest prowadzone bez udziału sądu, a właściwiej to z minimalnym jego udziałem. Dłużnik przy udziale nadzorcy układu ma zadanie przeprowadzić negocjacje z wierzycielami i zebrać pisemne głosy w ciągu nie dłuższym niż 4 miesiące. Sąd jedynie na jednej rozprawie zatwierdza taki układ zgodnie z wolą wierzycieli.

JAK ROZPOCZĄĆ UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne rozpoczyna się w dniu dokonania obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z przepisów wprowadzonych w ramach Tarczy 4.0.

Niemniej jednak przed dokonaniem obwieszczenia musi być wykonanych wiele czynności:

  • Ustawa wymaga, aby wcześniej tzn. przed publikacją obwieszczenia, zadłużony przedsiębiorca podpisał umowę z osobą posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Osoba ta będzie pełniła funkcję nadzorcy układu.
  • W dalszej kolejności nadzorca układu zawiadamia sąd właściwy do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu. Sąd w tym momencie właściwie nie podejmuje żadnych czynności, ma jedynie wiedzę w jakim dniu uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (choć właściwiej należy je nazwać postępowanie o zatwierdzenie układu) się rozpoczęło.
  • Przed dokonanie obwieszczenia należy przygotować propozycje układowe dla wierzycieli.
  • konieczne jest także sporządzenie spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych.
CO DAJE OTWARCIE UPROSZCZONEGO POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO?

Z dniem otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu (z dniem dokonania obwieszczenia w MSiG):

  • postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem wszczęte przed dniem otwarcia postępowania ulega zawieszeniu z mocy prawa.
  • wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem jest niedopuszczalne.
  • Jeżeli propozycje układowe przewiduję pełne zaspokojenie wierzyciela zabezpieczonego (np. hipoteką, czy też zastawem) to do takich wierzytelności również stosuje się zawieszenie postępowań egzekucyjnych oraz zakaz ich wszczynania,
JAK ZEBRAĆ GŁOSY WIERZYCIELI?

Przedsiębiorca może samodzielnie (z pomocą nadzorcy układu) zbierać głosy. Polega to na odebraniu od każdego z wierzycieli pisemnego stanowiska czy głosuje za układem zawartym w propozycjach układowych, czy też przeciwko niemu.

Drugą możliwością głosowania jest zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. Co istotne, zgromadzenie wierzycieli może odbyć się także z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji.

ZATWIERDZENIE UKŁADU

W maksymalnym terminie do 4 miesięcy od dnia rozpoczęcia uproszczonego postępowania układowego przyjęty układ musi zostać złożony do sądu w celu jego zatwierdzenia. W przeciwnym wypadku sąd umarza postępowanie.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Jeśli jesteś zainteresowany uproszczonym postępowaniem restrukturyzacyjnym to zapraszamy do kontaktu:

Zadzwoń – to nic nie kosztuje – 881 927 832

lub napisz e-mail: biuro@restrukturyzacja.legal

W ciągu kilku lub kilkunastu minutowej rozmowy dowiesz się o dalszych szczegółach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego w ramach tzw Tarczy 4.0, a także o innych możliwych rozwiązaniach jakie przewidują ustawy prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe.

Zapraszam do współpracy i do kontaktu

Mateusz Ładyga

doradca restrukturyzacyjny

KONTAKT

Z NAMI
lokalizacja ikona
Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga
Doradca restrukturyzacyjny nr licencji 781
ul. Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków