Kompendium restrukturyzacjiPoradnik dla firm w restrukturyzacji

Kompendium restrukturyzacji to zwarty, esencjonalny opis procesu biznesowego i prawnego, jakim jest restrukturyzacja. Jego zadaniem jest wskazać przedsiębiorcy najkrótszą drogę do wyjścia jego firmy z kłopotów. Dlatego przedstawiamy więc w krótkich, punktowych opisach, najważniejsze informacje, jakie warto poznać o samej restrukturyzacji i o rodzajach postępowania restrukturyzacyjnego. Rozwinięcie poszczególnych zakresów wiedzy znajduje się w linkach.


Zapoznaj się także z naszymi pozostałymi publikacjami. Opisujemy prawne, ekonomiczne i biznesowe uwarunkowania restrukturyzacji. Ich spis znajdziesz tutaj

Pełną treść ustawy „Prawo restrukturyzacyjne” można znaleźć tutaj.


Kompendium restrukturyzacji — jakie są cele firmy?

Podstawowymi zadaniami restrukturyzacji są:

 • Ochrona przedsiębiorcy przed upadłością;
 • Zatrzymanie procesów i egzekucji roszczeń z majątku; 
 • Przywrócenie rentowności firmie;
 • Doprowadzenie do układu z wierzycielami;
 • Wykonanie warunków układu przez przedsiębiorcę;

Co daje restrukturyzacja firmy?

Funkcjonujące przedsiębiorstwo — nawet takie w przejściowych kłopotach — stanowi wartość ekonomiczną, którą należy chronić. Dlatego ustawodawca stworzył narzędzia prawne w postaci różnych typów postępowań restrukturyzacyjnych. Postępowanie naprawcze umożliwia:

 • uratowanie przedsiebiorstwa; 
 • zapewnienie spłaty zredukowanych i rozratowanych zobowiązań; 
 • utrzymanie miejsc pracy;

Jakie są warunki udanej restrukturyzacji?

Bezsprzecznie kluczowym warunkiem udanej restrukturyzacji jest doprowadzenie do zawarcia i wykonania warunków układu przedsiębiorcy z wierzycielami. Reasumując oznacza to:

 • przeprowadzenie częściowej redukcji oraz konsolidacji zobowiązań w ramach umowy;
 • wydłużenie okresu spłaty zobowiązań (płatności ratalne), która ma dać terminową obsługę spłaty przez cały okres trwania układu;
 • redukcji nierentownych operacji firmy, ograniczeniu kosztów, likwidacji części majątku i związanego z tym zatrudnienia; 

Kompendium restrukturyzacji — kiedy przygotować postępowanie naprawcze?

Niewątpliwie przedsiębiorca powinien przygotować się do scenariusza restrukturyzacji, gdy jego firma traci:

 • zdolność do terminowego regulowania zobowiązań (handlowych, podatkowych, pracowniczych);
 • możliwość uzupełnienia płynności finansowej środkami obcymi (poprzez kredyt, faktoring) lub własnymi (poprzez podniesienie kapitału);

W związku z tym można spodziewać się, że: 

 • niezapłaceni wierzyciele podejmą działania windykacyjne (pozwy o nakaz zapłaty, sądowe nakazy płatności, egzekucje komornicze);
 • dostawcy ograniczą kredyty kupieckie, a banki – finansowanie;
 • pracownicy zaczną obawiać się o wypłacalność pracodawcy i szukać nowej pracy; 

Jakie działania powinien podjąć przedsiębiorca?

Jedynym kierunkiem jest wyjście naprzeciw nadchodzących kłopotów. W tym celu należy skontaktować się z wyspecjalizowanym Doradcą Restrukturyzacyjnym dlatego, aby:

 • dokonać analizy ekonomicznego stanu przedsiębiorstwa i kierunków jego naprawy;
 • wybrać najlepszy model postępowania restrukturyzacyjnego;
 • opracować propozycje układowe oraz złożyć wniosek o otwarcie postępowania,;

Kontakt z Doradcą Restrukturyzacyjnym:

Mateusz Ładyga, tel: 881 927 832, biuro@restrukturyzacja.legal

Dowiedz się więcej o naszym zespole tutaj.

Jakie są konsekwencje braku restrukturyzacji?

Ignorowanie problemów biznesowych najczęściej prowadzi do uruchomienia się niekontrolowanych procesów upadłościowych, przede wszystkim takich jak:

 • zajęcia komornicze na rachunkach bankowych;
 • likwidacja kredytów kupieckich u dostawców; 
 • wycofanie się banków, faktorów, leasingodawców z finansowania firmy;
 • ucieczka kluczowych pracowników do konkurencji;
 • licytacja majątku firmowego i osobistego przedsiębiorcy;
 • utraty dorobku życiowego, pozycji społecznej, zdrowia i powstanie kłopotów natury osobistej;

Z tego powodu bierność przedsiębiorcy w obliczu problemów, przysłowiowe „oczekiwanie na cud” lub ratunek „deus ex machina” jest de facto przyzwoleniem na zrealizowanie się najgorszego scenariusza.

Kompendium restrukturyzacji — rodzaje postępowań

Polskie prawo przewiduje cztery modele postępowania restrukturyzacyjnego, są to: 

 • przyśpieszone postępowanie układowe,
 • postępowanie układowe,
 • postępowanie sanacyjne oraz
 • postępowanie o zatwierdzenie układu.

Różnica polega na stopniu samodzielności przedsiębiorcy i skali ingerencji sądu w procesy naprawcze. Dlatego wybór modelu postępowania powinien być podjęty w konsultacji z kancelarią Doradcy Restrukturyzacyjnego.

Przyśpieszone postępowanie układowe

Przyśpieszone postępowanie układowe jest rozwiązaniem, które stawia na szybką, trwającą 2-3 miesiące, regulację kwestii zadłużenia przedsiębiorcy. Warunkiem skorzystania przez przedsiębiorcę z tego postępowania jest wysokość zobowiązań spornych, która nie może przekraczać 15% ogółu sumy wierzytelności (więcej na ten temat można przeczytać tutaj).   

Przedsiębiorca zachowuje kontrolę nad swoim przedsiębiorstwem. Przygotowuje i składa propozycje układowe wraz z wnioskiem o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego. W konsekwencji do obowiązków nadzorcy sądowego jest sporządzenie planu restrukturyzacyjnego, który uwzględnia uwzględnia:

 • propozycje restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika,
 • spis wierzytelności, 
 • spis wierzytelności spornych.

Na jego podstawie sędzia-komisarz wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli, w celu głosowania nad układem. 

Szczegółowe informacje na temat przyśpieszonego postępowania układowego można przeczytać tutaj.

Postępowanie układowe

Postępownaie układowe jest przeznaczone dla przedsiębiorcy u którego wystąpiła niewypłacalność, bądź powstaje ryzyko niewypłacalności, w stopniu pozwalającym na proste działania naprawcze. Warunkiem skorzystania z postępowania układowego jest wartość zobowiązań spornych, nieprzekraczająca 15% sumy wierzytelności.

Dlatego cechami postępowania układowego są:

 • zachowanie samodzielnego zarządu przedsiębiorcy nad firmą w restrukturyzacji, wykonywanego pod nadzorem nadzorcy sądowego (wyrażającego zgodę na czynności przekraczające zarząd zwykły) jak również pod kontrolą sądu i zgromadzenia wierzycieli;
 • ochrona przed egzekucyją z majątku przedsiebiorcy, czasowe wstrzy­ma­nie eg­ze­ku­cji pro­wa­dza­nej przez wie­rzy­cie­la rze­czo­we­go, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie i ograniczenie wartości jego roszczeń do przedmiotu zabezpieczenia;

Godne uwagi jest przyjęcie, że postępowanie upadłościowe w praktyce potrwa dłużej niż 12 miesięcy. Szczegółowe informacje na temat tego postępowania można znaleźć tutaj.

Postępowanie sanacyjne

Sanacja przedsiębiorstwa jest stanem prawnym, który umożliwia głęboką ingerencję w funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Postępowanie sanacyjne, jest przewidziane dla przedsiębiorstw, których ryzyko upadłości jest wysokie. Dlatego wśród jego prawnych narzędzi, znajdziemy takie, które wywodzą się wprost z postępowania upadłościowego.

Dlatego cechami postępowania sanacyjnego są:

 • pełna ochrona przed egzekucją wierzytelności, nawet zabezpieczonych rzeczowo; 
 • odebranie dłużnikowi kontroli nad majątkiem przedsiębiorstwa;
 • powstanie masy sanacyjnej (instytucja podobna do “masy upadłościowej”), o której decyduje zarządca sądowy;

W związku z tym przedsiębiorstwo zyskuje:

 • zdolnośc do zakończenia nie­ko­rzyst­nych umów bez wzglę­du na po­sta­no­wie­nia w niej za­war­te;
 • zdolność re­duk­cji za­trud­nie­nia i likwidacji majątku na za­sa­dach analogicznych do po­stę­po­wa­nia upadłościowego;

Ze względu na powyższe, w założeniu ustawodawcy postępowanie sanacyjne powinno trwać 12 miesięcy, jednak w praktyce jest to okres 2-3 lat. Bardziej szczegółowe informacje na temat postępowania sanacyjnego można znaleźć tutaj.  

Postępowanie o zawarcie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu daje dłużnikowi możliwość zawarcia układu z wierzycielami w wyniku samodzielnego zbierania głosów przez dłużnika bez udziału sądu. Dlatego jest to więc proces, którego głównym elementem jest zatwierdzenie układu i nadzór nad jego wykonaniem. Podobnie jak w przypadkach wskazanych wyżej, warunkiem dopuszczającym jest wartość zobowiązań spornych, która nie może przekraczać sumy 15% ogółu wierzytelności.

W konsekwencji postępowanie o zawarcie układu można scharakteryzować w punktach:

 1. przygotowanie i złożenie propozycji układowych;
 2. głosowanie nad przyjęciem propozycji układowych; 
 3. zatwierdzenie układu przez sąd;
 4. wykonanie warunków układu przez dłużnika;

Dlatego w tym procesie kluczową rolę odgrywa nadzorca sądowy, którego zadaniem jest kontrola procesu. Nadzorca sądowy sprawuje pieczę nad czynnościami takimi jak:

 • sporządzenie spisu wierzytelności, w tym wierzytelnosci spornych;
 • opracowanie planu restrukturyzacji i propozycji układowych;
 • wskazanie dnia układowego;

W związku z tym postępowanie o zatwierdzenie układu chroni przedsiębiorcę w przestrzeni postępowań egzekucyjnych po jego zatwierdzeniu. W tym zakresie:

 • co do wierzytelności objętych układem postępowania zabezpieczające i egzekucyjne ulegają umorzeniu z mocy prawa, a tytuły wykonawcze lub egzekucyjne tracą wykonalność z mocy prawa;
 • co do wierzytelności nieobjętych układem – zawieszone postępowania zabezpieczające i egzekucyjne mogą zostać podjęte na wniosek wierzyciela.

Więcej informacji na temat postępowania o zatwierdzenie układu można przeczytać tutaj.

Kontakt z nami

Zapraszamy do naszego biura w Krakowie. Skontaktuj się z naszą kancelarią bezpośrednio pod numerem telefonu 881 927 832 lub pod adresem biuro@restrukturyzacja.legal Adres naszego biura to Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków.