RESTRUKTURYZACJA TO PROCES ZMIERZAJĄCY DO ODDŁUŻENIA POPRZEZ ZAWARCIE UKŁADU Z WIERZYCIELAMI

postępowanie restrukturyzacyjnePostępowanie restrukturyzacyjne są prowadzone pomiędzy dłużnikiem i jego wierzycielami.  Restrukturyzacja daje naprawdę skuteczne instrumenty do przeprowadzenia naprawy zadłużonego przedsiębiorstwa i zapobieżenia likwidacji. Jest to proces ukierunkowany na przedsiębiorców, którzy niezależnie od tego czy są dłużnikami, czy wierzycielami to chcą zajmować się swoim biznesem, a nie wieloletnimi postępowaniami sądowymi. Dlatego postępowania restrukturyzacyjne są odformalizowane i mogą trwać stosunkowo krótko.

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami Istnieje możliwość zawarcia układu nawet w kilka miesięcy.
Co jest istotne, rynek nie reaguje nadzwyczaj nerwowo na przedsiębiorstwo w restrukturyzacji. Postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec przedsiębiorstwa nie powoduje jego stygmatyzacji i kontrahenci nadal chcą z nim współpracować.

DO WYBORU SĄ CZTERY PODSTAWOWE TYPY POSTEPOWAŃ:

1  POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU – SKUTECZNE I POPULARNE

Jest to najbardziej popularne i najsprawniejsze postępowanie restrukturyzacyjne. Daje ono możliwość dłużnikowi zawarcia układu z wierzycielami z minimalnym udziałem sądu. Dłużnik wraz z wybranym doradcą restrukturyzacyjnym samodzielnie przeprowadza ten proces. Doradca restrukturyzacyjny przygotowuje plan restrukturyzacyjny, spisuje wierzycieli wraz z wysokością ich wierzytelności oraz przygotowuje propozycje spłaty zadłużenia. Przedstawia tą propozycje wierzycielom na kartach do głosowania i zbiera głosy. To zadaniem doradcy restrukturyzacyjnego jest takie prowadzenie tego postępowania, aby na układ wierzyciele wyrazili zgodę. Przyjęty przez wierzycieli układ składa się do sądu jedynie w celu jego zatwierdzenia. Niezwykle istotne jest wybranie takiego doradcy restrukturyzacyjnego który jest skuteczny w działaniu.

Więcej informacji o postępowaniu o zatwierdzenie układu >>

2 PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

Przyspieszone postępowanie układowe toczy się przy udziale sądu, natomiast jak sama nazwa mówi jest to postępowanie szybkie i uproszczone. Wszelkie istotne dokumenty potrzebne do zwołania zgromadzenia wierzycieli, na którym będzie głosowany układ nadzorca sądowy ma złożyć w dwa tygodnie od dnia otwarcia postępowania. Całość takiego procesu zajmuje od 3 do 5 miesięcy. Postępowanie restrukturyzacyjne tego typu ma jednak ograniczenie. Suma wierzytelności spornych nie może byś wyższa niż 15% wszystkich wierzytelności. Istnieje tez możliwość zawarcia układu częściowego. Układem tym może być objęta jedynie część wierzycieli np. kilku największych. Pozostali wierzyciele nawet nie muszą wiedzieć, iż takie postępowanie się toczy.

Więcej informacji o przyspieszonym postępowaniu układowym >>

3 POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

Postępowanie układowe kieruje się do przedsiębiorców niewypłacalnych, a także tych, którym grozi niewypłacalność. Postępowanie to prowadzi się wobec podmiotów, które posiadają znaczne wierzytelności sporne. Jest bardziej szczegółowe. Wymaga wykonania spisu z inwentarza i oszacowania całego majątku. Jest prowadzone także wtedy, gdy wierzytelności spornych jest więcej niż 15%. Postępowanie trwa dłużej, gdyż w przypadku rozbieżności pomiędzy saldem tej samej wierzytelności u dłużnika i wierzyciela Sędzia Komisarz rozstrzyga o ostatecznej wysokości wierzytelności.

Więcej informacji o postępowaniu układowym >>

4 POSTĘPOWANIE SANACYJNE

Postępowanie sanacyjne to rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego umożliwiający wieloaspektową naprawę przedsiębiorstwa. Cechuje się przede wszystkim tym, iż zarząd nad przedsiębiorstwem posiada zarządca, natomiast nie posiada go reprezentant dłużnika. W zamian za to, atutem postępowania sanacyjnego jest fakt, że stanowi najpełniejszą ochronę dłużnika przed egzekucją (również wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo i pozaukładowych). Kolejnym istotnym elementem tego postępowania jest to, iż zarządca może odstępować od umów, nawet jeśli te umowy nie przywidywały możliwości ich wcześniejszego rozwiązania.

Więcej informacji o postępowaniu sanacyjnym >>

PRZYGOTOWANA LIKWIDACJA (PRE-PACK)

Poza wymienionymi powyżej 4 podstawowymi typami postępowań restrukturyzacyjnych, przygotowujemy również przedsiębiorstwa do postępowań upadłościowych w tym do przygotowanej likwidacji (zwanej popularnie pre-pack). Przygotowana likwidacja, to ogłoszenie przez dłużnika upadłości, przy jednoczesnym zachowaniu przedsiębiorstwa. Mimo, iż jest to postępowanie upadłościowe to należy je traktować jako forma restrukturyzacji.

Więcej informacji o przygotowanej likwidacji >>

KONTAKT

Z NAMI
lokalizacja ikona
Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga
Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny nr licencji 781
ul. Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków