RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA TO PROJEKT, KTÓRY MIMO SKOMPLIKOWANEJ NATURY, JESTEŚMY W STANIE W SZEŚCIU KROKACH DOPROWADZIĆ DO OSIĄGNIECIA CELU – TJ. ZAWARCIA I WYKONANIA UKŁADU.

restrukturyzacja przedsiębiorstwa
1  PIERWSZE SPOTKANIE I AUDYT

Rozpoczynamy od analizy sytuacji Twojego przedsiębiorstwa oraz przedstawienia bardziej szczegółowo możliwości jakie daje ustawa prawa restrukturyzacyjne. Wykonanie takiego audytu odpowie na pytanie czy restrukturyzacja przedsiębiorstwa jest w ogóle potrzebna. Być może wystarczy przeprowadzić negocjacje z wierzycielami zupełnie poza sądowo i uzyskać dodatkowe finansowanie. Jest też możliwość, iż sytuacja będzie na tyle dramatyczna, że pozostanie jedynie skrajne rozwiązanie postępowania upadłościowego.

2 OPRACOWANIE STRATEGII
restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Najważniejszym etapem sądowej restrukturyzacji przedsiębiorstwa jest przygotowanie jej strategii. Po przeprowadzeniu analizy bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej, możliwości generowania gotówki na działalności gospodarczej, wielkości zadłużenia wraz z szczegółową analizą umów i dokumentów, z których to zadłużenie wynika oraz analizy posiadanego majątku wybieramy najbardziej odpowiedni tryb postępowania. Podstawowe różnice pomiędzy różnymi typami postępowań są ujęte na podstronie Postępowanie restrukturyzacyjne. Etap ten kończy przygotowanie i złożenie w sądzie stosownego wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Krok ten może trwać od nawet jednego tygodnia do 2 miesięcy w zależności stopnia skomplikowania sprawy.

3 OTWARCIE POSTĘPOWANIA

Najprostsze i jednocześnie najbardziej popularne postępowanie restrukturyzacyjne jest rozpoczynane bez udziału sądu przez osobę posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego. O atutach tego postępowania oraz informacja jak je można rozpocząć przeczytaj w tutaj.

Pozostałe postępowania restrukturyzacyjne otwiera sąd. Rozpoznaje on wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, a następnie otwiera to postępowanie. Równocześnie zostaje wyznaczony, w zależności od typu postepowania, nadzorca sądowy lub zarządca. Doradca restrukturyzacyjny jest osobą posiadającą licencję wydaną przez Ministra Sprawiedliwości. Jedynie osoba z taką licencją może pełnić funkcję nadzorcy sądowego, nadzorcy układu lub zarządcy.
Istnieje prawna możliwość, abyśmy to my zaplanowali dla Ciebie strategię postępowania, złożyli wniosek o otwarcie postępowania, a następnie sąd powołał nas do pełnienia funkcji nadzorczych. Jeśli się tak stanie, to będzie to rozwiązanie najoptymalniejsze i najkorzystniejsze ekonomicznie. Możemy także reprezentować Twoje przedsiębiorstwo jako pełnomocnik, wspierając je w negocjacjach z wierzycielami i kontrolując poczynania nadzorcy czy też zarządcy.

4 POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE

W każdym z postępowań nadzorca lub zarządca musi przygotować co najmniej dwa podstawowe dokumenty – spis wierzytelności i plan restrukturyzacyjny. Do tego w zależności od trybu i charakteru postępowania koniecznym może być przygotowanie spisu z inwentarza, spisu wierzytelności spornych, testów prywatnego wierzyciela i innych.

W uproszczeniu spis wierzytelności przedstawia zestawienie całego zadłużenia jakie posiada restrukturyzowane przedsiębiorstwo. W spisie wierzytelności dla każdego z wierzycieli z osobna podaje się należność główną wraz z odsetkami oraz tytuły, z których wynika ta wierzytelność. Stanowi to kwotę z jaką wierzyciel później głosuje w sprawie układu.

Plan restrukturyzacyjny jest to obszerny dokument, który jest niczym innym jak biznes planem. Określa jakie działania musi podjąć restrukturyzowane przedsiębiorstwo w celu zwiększenia wielkości sprzedaży, rentowności i przede wszystkim zwiększenia dodatnich przepływów pieniężnych. Plan restrukturyzacyjny pokazuje jakiej wysokości mogą być raty układowe i na ile lat należy je rozłożyć, aby możliwa była spłata istniejącego zadłużenia.

Opierając się na danych ze spisu wierzytelności i planu restrukturyzacyjnego dłużnik przygotowuje propozycje układowe dla swoich wierzycieli. Może w nich zaproponować wierzycielom np. częściowe umorzenie zobowiązań, rozłożenie ich na raty, konwersję na udziały lub akcje i wiele innych. To właśnie te propozycje układowe podlegają w dalszym etapie głosowaniu przez wierzycieli. Postępowanie sądowe może trwać od 3 miesięcy do ponad roku w zależności od trybu restrukturyzacji i stopnia skomplikowania sprawy.

5 GŁOSOWANIE NAD UKŁADEM

Jest to kulminacyjny punkt całego postępowania. Głosowanie odbywa się najczęściej na zgromadzeniu wierzycieli. Przeważnie większość wierzycieli głosuje wcześniej przed zgromadzeniem i dostarcza listem swój głos nadzorcy. Głosowanie może odbyć się także w grupach. Propozycje układowe dla wierzycieli muszą być tak skonstruowane, aby wierzyciele byli skłonni zagłosować za układem oraz jednocześnie aby zadłużone przedsiębiorstwo było w stanie je wykonać.

6 WYKONANIE UKŁADU

Zawarty układ należy wykonać. W większości przypadków będzie to polegało na co miesięcznej lub co kwartalnej spłacie zaległego zadłużenia na rzecz wierzycieli w wysokości ustalonej w przyjętym i zatwierdzonym układzie. Czas wykonywania układu najczęściej jest okresem kilkuletnim. Proces ten jest nadzorowany przez nadzorcę wykonania układu. Po całkowitym wykonaniu wszystkich zobowiązań układowych sąd stwierdza postanowieniem wykonanie układu i jeśli propozycje układowe to przewidywały umorzenie pozostałej, niespłaconej części zobowiązań. Pełna restrukturyzacja przedsiębiorstwa jest całkowicie zakończona.

KONTAKT

Z NAMI
lokalizacja ikona
Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga
Doradca restrukturyzacyjny nr licencji 781
ul. Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków