Pre pack, czyli przygotowana likwidacja

Przygotowana likwidacja, popularnie zwana pre pack, to procedura uregulowana przez przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 498), pozwalająca na szybkie oraz efektywne przeprowadzenie postępowania upadłościowego. Pre pack umożliwia sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego wskazanemu we wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży nabywcy, bez przeprowadzenia długotrwałego oraz generującego znaczne koszty postępowania likwidacyjnego. Warunki sprzedaży ustalane są przed ogłoszeniem upadłości. Zakres czynności syndyka jest ograniczony, gdyż nie musi on zbywać pojedynczych składników majątkowych upadłego przedsiębiorstwa.

Podstawowe informacje

Zgodnie z brzmieniem art. 56a ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe w postępowaniu o ogłoszenie upadłości uczestnik postępowania może złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika (zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa) na rzecz nabywcy, przy czym niedopuszczalne jest – co do zasady – złożenie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży w odniesieniu do składników majątkowych objętych zastawem rejestrowym, jeżeli umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego przewiduje przejęcie przedmiotu zastawu albo jego sprzedaż na podstawie art. 24 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017).

Co musi zawierać wniosek

Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży musi określać warunki sprzedaży poprzez wymienienie co najmniej ceny oraz nabywcy. Warunki sprzedaży mogą być wskazane w złożonym projekcie umowy, która ma być zawarta przez syndyka. Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży może dotyczyć więcej niż jednego nabywcy, a ponadto przewidywać wydanie przedsiębiorstwa nabywcy z dniem ogłoszenia upadłości dłużnika. W przypadku złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży sąd ustanawia tymczasowego nadzorcę sądowego albo zarządcę przymusowego. O złożeniu wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży obwieszcza się. W przypadku złożenia co najmniej dwóch wniosków o zatwierdzenie warunków sprzedaży przeprowadza się aukcję pomiędzy nabywcami w celu wyboru najkorzystniejszych warunków sprzedaży. Sąd rozpoznaje wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży nie wcześniej niż trzydzieści dni od dnia obwieszczenia o złożeniu tego wniosku oraz nie wcześniej niż czternaście dni od dnia doręczenia wierzycielom zabezpieczonym na majątku, którego dotyczy ten wniosek, odpisów tego wniosku wraz z załącznikami oraz zobowiązaniem do zajęcia stanowiska w wyznaczonym terminie.

Czy podmioty i osoby powiązane mogą być nabywcą?

Sprzedaż przedsiębiorstwa na rzecz podmiotów wskazanych w art. 128 ustawy – Prawo upadłościowe (m.in. małżonek upadłego, jego krewny lub powinowaty, osoba pozostająca z nim w faktycznym związku; spółka, w której upadły jest członkiem zarządu, jedynym wspólnikiem lub akcjonariuszem, wspólnicy upadłego będącego spółką lub osobą prawną etc.) dopuszczalna jest wyłącznie po cenie sprzedaży nie niższej niż cena oszacowania. Cenę oszacowania ustala sąd na podstawie dowodu z opinii biegłego.

Warunki uwzględnienia wniosku przez Sąd

Sąd uwzględnia wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży, jeżeli cena jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszona o koszty postępowania oraz inne zobowiązania masy upadłości, które należałoby ponieść przy likwidacji w takim trybie. Sąd może uwzględnić wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży, jeżeli cena jest zbliżona do kwoty możliwej do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszonej o koszty postępowania oraz inne zobowiązania masy upadłości, które należałoby ponieść przy likwidacji w takim trybie, jeżeli przemawia za tym ważny interes publiczny lub możliwość zachowania przedsiębiorstwa dłużnika. Uwzględniając wniosek, sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zatwierdza warunki sprzedaży, określając co najmniej cenę oraz nabywcę mienia będącego przedmiotem sprzedaży, o której mowa w niniejszym dziale. W postanowieniu sąd może także odwołać się do warunków sprzedaży określonych w projekcie umowy.

Czy trzeba wpłacić wadium?

Tak. Wadium wpłaca się w wysokości jednej dziesiątej oferowanej ceny. W razie niezałączenia do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży dowodu wpłaty wadium wniosek ten pozostawia się bez rozpoznania. Wadium wpłacone przez nabywcę wskazanego we wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży, który nie został uwzględniony, zwraca się w terminie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości i zatwierdzeniu warunków sprzedaży, na rachunek bankowy wskazany przez nabywcę, chyba że nabywca wcześniej złożył wniosek o zwrot wadium. Zwrot wadium na wniosek nabywcy skutkuje pozostawieniem bez rozpoznania wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży na rzecz tego nabywcy. Wadium wpłacone przez nabywcę wskazanego we wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży, który został uwzględniony, zalicza się na poczet ceny i niezwłocznie przekazuje z rachunku depozytowego sądu do masy upadłości. Wadium wpłacone przez nabywcę zwraca się również z dniem uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości i oddaleniu wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży, uprawomocnienia się zarządzenia o zwrocie tego wniosku albo postanowienia o jego odrzuceniu albo umorzeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży.

Umowa sprzedaży i wydanie przedsiębiorstwa

Syndyk zawiera umowę sprzedaży na warunkach określonych w postanowieniu sądu o zatwierdzeniu warunków sprzedaży nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia stwierdzenia prawomocności tego postanowienia, chyba że zaakceptowane przez sąd warunki umowy przewidywały inny termin. Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić wyłącznie po wpłaceniu przez nabywcę całej ceny do masy upadłości lub po wydaniu syndykowi ceny złożonej wcześniej do depozytu. Jeżeli do zawarcia umowy sprzedaży nie dojdzie z winy nabywcy, syndyk zachowuje wadium. Jeżeli do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży był dołączony dowód wpłaty pełnej ceny na rachunek depozytowy sądu, wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości, podobnie w przypadku wpłaty pełnej ceny na rachunek depozytowy sądu w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje do rąk nabywcy, przy udziale syndyka. Do czasu uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego warunki sprzedaży i zawarcia umowy sprzedaży nabywca zarządza nabytym majątkiem w granicach zwykłego zarządu na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Skutki sprzedaży przedsiębiorstwa

Przedmiotowa sprzedaż w ramach pre pack wywołuje skutki sprzedaży egzekucyjnej. Na nabywcę przechodzą wszelkie koncesje, zezwolenia, licencje i ulgi, które zostały udzielone upadłemu, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej. Nabywca może używać oznaczenia przedsiębiorstwa upadłego, w którym mieści się jego nazwisko, tylko za zgodą upadłego. Nabywca przedsiębiorstwa upadłego nabywa je w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego. Wszelkie obciążenia na składnikach przedsiębiorstwa wygasają, z wyjątkiem obciążeń wymienionych w art. 313 i 314 ustawy Prawo upadłościowe (np. służebność przesyłu, służebność drogi koniecznej, prawa dożywotnika etc.).

Pre pack ocenić należy, jako rozwiązanie korzystne bowiem, mimo że dochodzi do ogłoszenia upadłości dłużnika, jego przedsiębiorstwo nie ulega likwidacji. Przeciwnie, mając nowego właściciela, może kontynuować swą działalność jednakże bez dotychczasowych obciążeń. Przygotowana likwidacja pozwala na zachowanie pozycji rynkowej i renomy, utrzymanie dotychczasowych relacji z klientami oraz kontrahentami, ocalenie miejsc pracy, a także na odbudowę więzi gospodarczych z wierzycielami (prowadząc do szybszego i w większym stopniu aniżeli przy klasycznej upadłości zaspokojenia ich roszczeń). Warunkiem powodzenia przygotowanej likwidacji, jej skuteczności, jest zainicjowane odpowiednio wcześnie poszukiwane potencjalnego inwestora/inwestorów zainteresowanego nabyciem przedsiębiorstwa. Ważne jest aby całe postępowanie trwało możliwie krótko.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych przygotowaną likwidacją, zapraszamy do kontaktu:

Zadzwoń – to nic nie kosztuje – 881 927 832

lub napisz e-mail: biuro@restrukturyzacja.legal

INNE RODZAJE POSTĘPOWAŃ

Zobacz również informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, które opisaliśmy na innych podstronach:

KONTAKT

Z NAMI
lokalizacja ikona
Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga
Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny nr licencji 781
ul. Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków