OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 Mateusz Ładyga syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny konkurs ofert na wybór nabywcy nieruchomości w postaci niezabudowanej nieruchomości gruntowej o nr działki 7031 i 7116/46, o powierzchni 0,5108 ha, mieszczącej się w województwie małopolskim, w powiecie suskim, w gminie Maków Podhalański, w obrębie Grzechynia, objętej KW KR1B/00060061/4.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży została określona jako wartość rynkowa nieruchomości, na podstawie operatu szacunkowego z dnia 28 grudnia 2020 r. sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę Pawła Płonkę. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 81 200,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych).

 Warunkiem przystąpienia do niniejszego konkursu ofert jest wpłacenie wadium w wysokości stanowiącej 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 0/100). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 08 1050 1445 1000 0097 1330 7040 z podaniem tytułu przelewu „Wadium przetargowe – nieruchomość Grzechynia, VIII GUp 23/19”.

Oferty należy złożyć osobiście albo przesyłką pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach na adres Kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego Mateusza Ładygi, ul. Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków do dnia 16 lutego 2022 r. Oferty można wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej, z tym iż decydującą o doręczeniu jest data wpływu przesyłki do Kancelarii.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego Mateusza Ładygi,
ul. Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków, dnia 17 lutego 2022 r. o godzinie 12:00.

 

Oferent jest uprawniony do oględzin nieruchomości, co do której wyraża wolę nabycia oraz zapoznania się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotów sprzedaży, oszacowaniem ich wartości oraz Regulaminem konkursu ofert, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Oględziny odbędą się w terminie wyznaczonym przez Syndyka – w czynności oględzin będzie brał udział syndyk lub upoważniony przez Syndyka pełnomocnik. Regulamin konkursu ofert, operat szacunkowy dostępny jest w biurze syndyka oraz na stronie internetowej syndyka pod adresem: www.restrukturyzacja.legal  Wszelkie informacje udzielane są także po mailowym zapytaniu przysłanym na adres biuro@restukturyzacja.legal

W załączeniu:

REGULAMIN KONKURSU NR 1 – DZIAŁKA GRZECHYNIA

Operat szacunkowy działka Grzechynia

syndyk wadowice syndyk nowy targ syndyk zakopane syndyk maków podhalański syndyk sucha beskidzka