OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

OGLĘDZINY NIERUCHOMOŚCI ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 21 LISTOPADA 2022 R. O GODZINIE 15:00. MIEJSCE SPOTKANIA: NA DIZAŁCE NR 2996/62 OBRĘB JAWORZ. ADRES BIELSKO – BIAŁA NIERUCHOMOŚĆ NA UL. ŚREDNIA PO SĄSIEDZKU DO NUMERU 19. DZIAŁKA BĘDĄCA PRZEDMIOTEM KONKURSU NIE MA NUMERU DOMU.

Mateusz Ładyga syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny konkurs ofert na wybór nabywcy nieruchomości w postaci zabudowanej nieruchomości gruntowej o nr działki 2996/62, o powierzchni 0,0759 ha, mieszczącej się w mieście Bielsko- Biała, w obrębie Jaworze, objętej KW BB1B/00067073/6. Budynek nie posiada pozwolenia na użytkowanie.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży została określona jako wartość rynkowa nieruchomości, na podstawie operatu szacunkowego z dnia 3 listopada 2020 r. sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę Pawła Płonkę. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 483 000,00 zł brutto (słownie: czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych 0/100).

 

Warunkiem przystąpienia do niniejszego konkursu ofert jest wpłacenie wadium w wysokości stanowiącej 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 0/100). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 02 1140 2004 0000 3602 7927 7486 z podaniem tytułu przelewu „Wadium konkursowe – nieruchomość Bielsko- Biała, VIII GUp 361/19”.

Oferty należy złożyć osobiście albo przesyłką pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach na adres Kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego Mateusza Ładygi, ul. Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków do dnia 24 LISTOPADA 2022 r. Oferty można wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej, z tym iż decydującą o doręczeniu jest data wpływu przesyłki do Kancelarii.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 LISTOPADA 2022 r. o godzinie 9:00 w Kancelarii Notarialnej u Notariusza Pani Agaty Ligas przy ul. dr. Feliksa Grochowalskiego 6 w Zielonkach (32-087).

Oferent jest uprawniony do oględzin nieruchomości, co do której wyraża wolę nabycia oraz zapoznania się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotów sprzedaży, oszacowaniem ich wartości oraz Regulaminem konkursu ofert, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Oględziny odbędą się w terminie wyznaczonym przez Syndyka – w czynności oględzin będzie brał udział syndyk lub upoważniony przez Syndyka pełnomocnik. Regulamin konkursu ofert, operat szacunkowy dostępny jest w biurze syndyka oraz na stronie internetowej syndyka pod adresem: www.restrukturyzacja.legal  Wszelkie informacje udzielane są także po mailowym zapytaniu przysłanym na adres biuro@restukturyzacja.legal

REGULAMIN KONKURSU NR 5

OPERAT SZACUNKOWY- NIERUCHOMOŚĆ BIELSKO-BIAŁA

konkurs syndyk konkurs syndyk konkurs syndyk konkurs syndyk konkurs syndyk konkurs syndyk konkurs syndyk konkurs syndyk konkurs syndyk