OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (na Lokale użytkowe w Tarnowie)

 

Syndyk masy upadłości Henryka Gzyla prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Henryk Gzyl Firma Ogólno – Budowlana „NOBUD” w upadłości ogłasza pisemny przetarg na wybór nabywcy nieruchomości. Konkurs składa się z dwóch części.

Dla części pierwszej przedmiotem konkursu ofert jest lokal użytkowy U1 wydzielony w trzykondygnacyjnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami i garażami o powierzchni 73,34 m2 wraz z udziałem w gruncie zlokalizowany przy ul. Pędrackiego 32 w Tarnowie, objęty księgą wieczystą o numerze TR1T/00147257/4.

Dla części drugiej przedmiotem konkursu ofert jest lokal użytkowy U3 wydzielony w trzykondygnacyjnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami i garażami o powierzchni 47,94 m2 wraz z udziałem w gruncie zlokalizowany przy ul. Pędrackiego 32 w Tarnowie, objęty księgą wieczystą o numerze TR1T/00147258/1.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi dla części I –  122 569,50 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 50/100), dla części II – 80 134,50 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści cztery złote 50/100).

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłacenie wadium w wysokości Dla części nr I  – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100). Dla części nr II  – 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy zł 00/100).

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 97 1090 1838 0000 0000 8201 4531. W tytule przelewu podając: „Wadium na ….. część/części Konkursu ofert”.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim, osobiście albo przesyłką pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie do dnia 21 GRUDNIA 2021r. w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach na adres: Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga, ul. Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków.

Otwarcie ofert odbywa się dnia 22 GRUUDNIA 2021r. o godzinie 10:00 w kancelarii syndyka.

 

Podmiotowi zainteresowanemu nabyciem nieruchomości, spełniającemu warunki do wzięcia udziału w Konkursie ofert przysługuje w terminie 14 dni, od daty publikacji ogłoszenia w prasie lokalnej oraz na portalach internetowych, uprawnienie do wystąpienia do Syndyka, z wnioskiem o okazanie nieruchomości. Regulamin konkursu, operat szacunkowy dostępny jest w biurze syndyka lub na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja.legal. Wszelkie informacje udzielane są także po mailowym zapytaniu przysłanym na adres biuro@restrukturyzacja.legal

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 • Administratorem danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych wskazanych przez Oferenta w dokumentacji ofertowej jest: Syndyk masy upadłości Henryka Gzyla prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Henryk Gzyl Firma Ogólno – Budowlana „NOBUD” w upadłości z siedzibą w Tarnowie przy ul. Spokojnej 6, Mateusz Ładyga
 • W sprawach przetwarzania danych możecie się Państwo kontaktować z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@restrukturyzacja.legal.
 • Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyłonienie nabywcy nieruchomości w przedmiotowym Konkursie ofert, zawarcie oraz wykonanie umowy sprzedaży ww. nieruchomości.

– podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj, wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia finansowe

– podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w związku z koniecznością dochodzenia przez Administratora swoich roszczeń przed sądem lub też koniecznością podjęcia ochrony, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes.

 • Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, czy też dostawcą oprogramowania);
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z przedmiotową umową.
 • W związku przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Lokale użytkowe w Tarnowie:

NOBUD – REGULAMIN SIÓDMEGO PRZETARGU NA LOKALE UŻYTKOWE – UL. PĘDRACKIEGO

NOBUD – OPERAT LOKALE UŻYTKOWE BEZ ZAŁĄCZNIKÓW – UL. PĘDRACKIEGO

Nobud – zaświadczenie samodzielność lokali

 

ZDJĘCIA LOKALI UŻYTKOWYCH: