Konkurs ofert – syndyk sprzeda mieszkanie w Krakowie przy ul. Daszyńskiego

 

AKTUALIZACJA: KAŻDY Z OFERENTÓW MOŻE PRZYJŚĆ NA OTWARCIE OFERT DO BIURA SYNDYKA. NIEMNEJ JEDNAK Z UWAGI NA DOŚĆ DUŻE ZAINTERESOWANIE KONKURSEM I ISTNIEJĄCY STAN EPIDEMII PROSZĘ O ROZWAŻENIE CZY JEST TO KONIECZNE I JEŚLI TO TYLKO MOŻLIWE TO O NIE PRZYCHODZENIE NA OTWARCIE OFERT. WYGRYWAJĄCA CENA ZOSTANIE PODANA TELEFONICZNIE KAŻDEMU UCZESTNIKOWI NIEZWŁOCZNIE PO KONKURSIE OFERT (TEL 501 171 501 – OD OKOŁO 11:00)

Mateusz Ładyga syndyk mas upadłości Marzanny Łapińskiej oraz Jacka Łapińskiego osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ogłasza pisemny konkurs ofert na wybór nabywcy dwóch udziałów wynoszących po ½ w nieruchomości, w postaci odrębnej własności lokalu mieszkalnego mieszczącego się w Krakowie, przy al. Daszyńskiego 19/29, o powierzchni 22,40 m2, objętego KW o nr KR1P/00234638/5. Z własnością lokalu związany jest udział 16/1000 cz. w częściach wspólnych budynku oraz prawie użytkowania wieczystego działki nr 13/14 – obr. 17 Śródmieście – o powierzchni 0,0497 ha, objętej KW o nr KR1P/00085212/3.

 

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży została określona jako wartość rynkowa nieruchomości, na podstawie Operatu Szacunkowego z dnia 15 marca 2019 r. sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę Pawła Płonkę. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi łącznie za dwa udziały 172 000,00 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 0/100).

 

Warunkiem przystąpienia do niniejszego konkursu ofert, jest wpłacenie wadium w wysokości stanowiącej 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 0/100). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości  Jacka Łapińskiego o numerze 48 1140 2004 0000 3702 8005 8526, przed dniem złożenia oferty. W tytule przelewu podając: Wadium przetargowe – al. Daszyńskiego”.

Oferty należy złożyć osobiście albo przesyłką pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach na adres Kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego Mateusza Ładygi, ul. Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków do dnia 16 grudnia 2020 r. Oferty można wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej, z tym, iż decydującą o doręczeniu jest data wpływu przesyłki do Kancelarii.

Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego Mateusza Ładygi,
ul. Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków, 17 grudnia 2020 r. o godzinie 10:00.

Oferent jest uprawniony do oględzin nieruchomości, co do której wyraża wolę nabycia oraz zapoznania się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotów sprzedaży, oszacowaniem ich wartości oraz Regulaminem konkursu ofert, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Oględziny odbędą się w terminie wyznaczonym przez Syndyka – w czynności oględzin będzie brał udział syndyk lub upoważniony przez Syndyka pełnomocnik. Regulamin konkursu ofert, operat szacunkowy dostępny jest w biurze syndyka oraz na stronie internetowej syndyka.

Wszelkie informacje udzielane są także po telefonicznym lub mailowym zapytaniu przysłanym na adres syndyka.

 

AKTUALIZACJA: OGLĘDZINY MIESZKANIA ODBĘDĄ SIĘ W PONIEDZIAŁEK 14 GRUDNIA O GODZINIE 15:00. 

ZASTRZEGAM, IŻ OGLĘDZINY MOGĄ ZOSTAĆ ODWOŁANE, NAWET W OSTATNIEJ CHWILI, Z UWAGI NA BIEŻĄCĄ SYTUACJE EPIDEMICZNĄ.

 

REGULAMIN KONKURSU OFERT – MIESZKANIE UL. DASZYŃSKIEGO W KRAKOWIE

 

OPERAT – MIESZKANIE UL. DASZYŃSKIEGO W KRAKOWIE

 

Zdjęcia przedmiotu konkursu:

konkurs ofert konkurs ofert konkurs ofert