OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Syndyk masy upadłości Iwony Piaskowy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny konkurs ofert i licytację ustną na wybór nabywcy nieruchomości stanowiącej odrębną własność lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni 71,84 m2, mieszczący się w budynku przy ul. Lipcowej 42A w Trzebini, objęty księgą wieczystą o nr KR1C/00056644/5. Z własnością lokalu związany jest udział 1241/10000 cz. w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 86 250,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).

Warunkiem przystąpienia do pisemnego konkursu ofert i ustnej licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 63 1140 2004 0000 3902 7774 5969. W tytule przelewu podając: „Wadium konkursowe Trzebinia VIII GUp 259/18”. Potwierdzenie wniesienia wadium stanowi załącznik do oferty.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim, osobiście albo przesyłką pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie do dnia 31 maja 2022 r. w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach na adres: Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga, ul. Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków.

Otwarcie ofert odbywa się dnia 1 czerwca 2022 r. o godzinie 12:00 w kancelarii syndyka.

Oferenci, których oferty będą spełniały warunek minimalnej ceny zostaną zaproszeni do licytacji ustnej, która odbędzie się w ww. kancelarii syndyka w dniu 1 czerwca 2022 r. o godzinie 12:15.

Oferent jest uprawniony do oględzin nieruchomości, co do której wyraża wolę nabycia oraz zapoznania się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotów sprzedaży, oszacowaniem ich wartości oraz Regulaminem konkursu ofert, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Oględziny odbędą się w terminie wyznaczonym przez Syndyka – w czynności oględzin będzie brał udział syndyk lub upoważniony przez Syndyka pełnomocnik. Regulamin konkursu ofert, operat szacunkowy dostępny jest w biurze syndyka oraz na stronie internetowej syndyka pod adresem: www.restrukturyzacja.legal  Wszelkie informacje udzielane są także po mailowym zapytaniu przysłanym na adres biuro@restukturyzacja.legal

DO POBRANIA – OPERAT SZACUNKOWY:

NIERUCHOMOŚĆ TRZEBINIA – OPERAT SZACUNKOWY

ORAZ REGULAMIN KONKURSU:

REGULAMIN KONKURSU I LICYTACJI – NIERUCHOMOŚĆ TRZEBINIA

 

syndyk sprzeda

syndyk sprzeda

syndyk sprzeda

syndyk sprzeda

syndyk sprzeda

syndyk sprzeda

syndyk sprzeda

syndyk sprzeda

syndyk sprzeda

syndyk sprzeda