konkurs ofert na sprzedaż działki – ogłoszenie o konkursie

 

Mateusz Ładyga syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza pisemny konkurs ofert na wybór nabywcy nieruchomości, w postaci niezabudowanej nieruchomości gruntowej o nr działki 1092/4, o powierzchni 0,1042 ha, mieszczącego się w gminie Skawina obrębie Radziszów, objętego KW KR3I/00031809/9.

 

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży została określona jako wartość rynkowa dla sprzedaży wymuszonej nieruchomości, na podstawie Operatu Szacunkowego z dnia 15 września 2019 r. sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę Pawła Płonkę. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 84 750, 00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

 

Warunkiem przystąpienia do niniejszego konkursu ofert, jest wpłacenie wadium w wysokości stanowiącej 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 0/100). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 88 1050 1445 1000 0097 1719 3263, przed dniem złożenia oferty. W tytule przelewu podając: Wadium przetargowe – nieruchomość Radziszów, VIII GUp 359/19”.

Oferty należy złożyć osobiście albo przesyłką pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach na adres Kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego Mateusza Ładygi, ul. Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków do dnia 27 października 2020 r. Oferty można wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej, z tym, iż decydującą o doręczeniu jest data wpływu przesyłki do Kancelarii.

Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego Mateusza Ładygi,
ul. Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków, 28 października 2020 r. o godzinie 10:00.

Oferent jest uprawniony do oględzin nieruchomości, co do której wyraża wolę nabycia oraz zapoznania się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotów sprzedaży, oszacowaniem ich wartości oraz Regulaminem konkursu ofert, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Oględziny odbędą się w terminie wyznaczonym przez Syndyka – w czynności oględzin będzie brał udział syndyk lub upoważniony przez Syndyka pełnomocnik. Regulamin konkursu ofert, operat szacunkowy dostępny jest w biurze syndyka oraz na stronie internetowej syndyka pod adresem: www.restrukturyzacja.legal

Wszelkie informacje udzielane są także po mailowym zapytaniu przysłanym na adres biuro@restukturyzacja.legal albo pod nr 881-927-832

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI W RADZISZOWIE

OPERAT SZACUNKOWY RADZISZÓW

 

syndyk sprzeda syndyk sprzeda przetarg na działkę konkurs syndyk działka - licytacja komornicza działka - licytacja syndyka konkurs ofert syndyk