Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczony na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 15 listopada 2017r. zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert w sprawie sprzedaży 1/3 udziału w należnościach przysługujących masie upadłości.

Przedmiotem konkursu ofert jest  1/3 udziału w  należnościach przysługujących Upadłemu w ramach prowadzonej przez niego niegdyś spółki cywilnej „ABW Graf Group” s.c.  Stanowią one należności za wykonanie usługi – sprzedaż powierzchni reklamowych/usługi graficzne, których suma należności głównych wynosi około 19 958,47 zł.

Sprzedaż Wierzytelności (zwanych także 1/3 udziału w należnościach) jest możliwa jedynie łącznie. Cena minimalna wynosi 34,00 zł. Szczegółowy opis należności znajduje się na stronie Syndyka stanowiącej załącznik nr 1 niniejszego zaproszenia do wzięcia udziału w konkursie ofert.

Syndyk zastrzega, iż przedmiotem sprzedaży jest udział w należnościach w wysokości 1/3.  Cena sprzedaży obejmuje jedynie udział przypadający Upadłemu.  Syndyk nie czyni żadnych zapewnień związanych z możliwością ściągnięcia wierzytelności będących przedmiotem sprzedaży, ani związanych z wypłacalnością zobowiązanych podmiotów nawet gdyby się okazało, że część wierzytelności nie istnieje lub jest przedawniona.

Oferty zakupu udziału w należnościach należy składać w Kancelarii Syndyka przy ul. Łąkowa 25A/1, 31 – 443 Kraków. Przedmiotowy konkurs ofert zostanie podjęty z podmiotami, które do dnia 14 października 2020r. złożą ofertę zakupu udziału w należnościach zawierającą co najmniej:

 1. nazwę (imię i nazwisko) siedzibę (adres), status prawny zgłaszającego,
 2. Określenie proponowanej ceny (przy czym zapłata ceny następuje z góry).
 3. Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 15 października 2020r. o godzinie 10:00

Pozostałe warunki i informacje:

 1. Uczestnikiem konkursu ofert nie może być Dłużnik oraz podmioty związane z nimi stosunkiem zależności lub dominacji.
 2. Dopuszczalne jest składanie oferty w formie skanu wysłanego drogą poczty elektronicznej na adres biuro@restrukturyzacja.legal.
 3. Konkurs ofert może się odbyć nawet gdyby wpłynęła tylko jedna oferta.
 4. Dodatkowe informacje szczegółowe o udziale w wierzytelności oraz o zasadach jej sprzedaży można uzyskać poprzez kontakt z Kancelarią Syndyka mail: biuro@restrukturyzacja.legallub tel. 881 927 832
 5. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest najwyższa zaproponowana cena za udział w wierzytelności.
 6. Z podmiotem, który ostatecznie złoży najkorzystniejszą propozycję ofertową wybraną przez Syndyka, Syndyk zawrze umowę sprzedaży po uzyskaniu zezwolenia Sędziego Komisarza, o którą wystąpi po dokonaniu wyboru oferty.
 7. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny, zwłaszcza jeśli uzna, iż oferowana cena jest za niska.
 8. Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych wskazanych przez Oferenta w dokumentacji ofertowej jest: Mateusz Ładyga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga, ul. Łąkowa 25A/1, 31 – 443 Kraków
 2. W sprawach przetwarzania danych możecie się Państwo kontaktować z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@restrukturyzacja.legal.
  • Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyłonienie najkorzystniejszej propozycji nabycia udziału w wierzytelności, zawarcie oraz wykonanie umowy sprzedaży udziału w wierzytelności określonych w pkt 1.
  • podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj, wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy sprzedaż udziału w wierzytelności
  • podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia finansowe
  • podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w związku z koniecznością dochodzenia przez Administratora swoich roszczeń przed sądem lub też koniecznością podjęcia ochrony, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes.
 3. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, czy też dostawcą oprogramowania);
 4. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące RODO znajdują się na stronie Syndyka.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z przedmiotową umową.

W związku przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do:

 • dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 

Załącznik nr 1 – OPIS NALEŻNOŚCI