ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ – Sprzedaż pakietu wierzytelności

Syndyk masy upadłości spółki Inox Produkt sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, wyznaczony na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 4 stycznia 2019r., zaprasza do rokowań w sprawie sprzedaż pakietu wierzytelności przysługujących masie upadłości spółki Inox Produkt sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.

Przedmiotem rokowań są:

 1. Wierzytelność o zapłatę kwoty 7 951,75 przysługująca od POLIMEX MOSTOSTAL S.A., al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa
  nr KRS:  0000022460. Kaucja stanowiła zabezpieczenie umowy zawartej dnia 22 września 2010 r. (nr Z05/19.0033/79/PT/2010), zmienionej aneksami z dnia 28 stycznia 2011 r. i 19 lutego 2011 r., przedmiotem której było wykonanie przez Upadłą robót budowlanych polegających na kompleksowym wykonaniu dokumentacji technicznej obarierowania Trybuny Zachodniej na bazie przekazanych rysunków technicznych, wraz z kompleksowym wykonaniem, dostawą montażem na terenie budowy poręczy na barierkach, barierek przy schodach, daszku  oraz innych elementów. Strony ustaliły, iż zabezpieczeniem finansowym niniejszej umowy będzie  wartość  10% z każdej faktury netto. Do zwrotu pozostaje część zatrzymanej kaucji, która będzie wymagalna po upływie okresu gwarancyjnego, który zgodnie z zawartą umową wynosi 121 miesięcy od dnia podpisania odbioru końcowego przez zamawiającego (tj. 28 listopada 2011r.), zwane dalej Wierzytelności 1
 2. Wierzytelność o zapłatę kwoty 119 798,95 zł przysługująca od MAX BÖGL Sp. z o.o. ul. Światowida 6, 71-726 Szczecin, nr KRS: 0000100599. Roszczenie o zwrot kaucji wynika z umowy zawartej dnia 24 marca 2011r., nr PW/129/SW/2011 wraz z aneksami i umowy z dnia 27 stycznia 2012r., nr  PW/188/SW/2012 wraz z aneksami. Strony ustaliły, że tytułem zabezpieczenia roszczeń ww. umów zatrzymana została kwota 119 798,95 zł . Kwota ta ma być zwrócona po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi, która to rozpoczyna bieg z dniem 1 listopada 2012r. i trwać będzie 10 lat, tj. do 31 października 2022 r., zwane dalej Wierzytelności 2
 3. Wierzytelność o zapłatę kwoty 214 460,39 zł przysługująca od Firma Inwestycyjna Leopard S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Salwatorska 14, 30-109 nr KRS: 0000132120, Należność dochodzona w postępowaniu upadłościowym Firmy Inwestycyjnej Leopard S.A. w upadłości likwidacyjnej sygn. akt VIII GUp 10/09. Jest to uznane zgłoszenie wierzytelności ZW 434 w kategorii IV w wysokości 214 460,39 zł, zwane dalej Wierzytelności

Wierzytelność 1 i Wierzytelność 2 są potwierdzone umowami, a Wierzytelność 3 jest potwierdzona zatwierdzoną Lista Wierzytelności.

Sprzedaż Wierzytelność 1, Wierzytelność 2 i Wierzytelność 3 (zwanych łącznie także pakietem wierzytelności) jest możliwa jedynie łącznie.

Oferty zakupu pakietu wierzytelności należy składać w Kancelarii Syndyka przy ul. Ładnej 7/3, w Krakowie (31-444). Przedmiotowe rokowania zostaną podjęte z podmiotami, które do dnia 26 marca 2019r. złożą w zaklejonej kopercie z dopiskiem “ROKOWANIA GUp 40/12” w Kancelarii Syndyka przy ul. Ładnej 7/3, w Krakowie (31-444) ofertę zawierającą co najmniej:

a. nazwę (imię i nazwisko) siedzibę (adres), status prawny zgłaszającego,

b. Określenie proponowanej łącznej ceny z podaniem cen składowych za każdą z wierzytelności z osobna, (przy czym zapłata ceny następuje z góry).

c. Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji.

Pozostałe warunki i informacje:

 1. Uczestnikiem rokowań nie może być Dłużnik oraz podmioty związane z nimi stosunkiem zależności lub dominacji.
 2. Dopuszczalne jest składanie oferty w formie skanu wysłanego drogą poczty elektronicznej na adres biuro@restrukturyzacja.legal.
 3. Rokowania mogą się odbyć nawet gdyby wpłynęła tylko jedna oferta.
 4. Dodatkowe informacje szczegółowe o Wierzytelności oraz o zasadach jej sprzedaży można uzyskać poprzez kontakt z Kancelarią Syndyka mail: biuro@restrukturyzacja.legal lub tel. 881 927 832
 5. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest najwyższa zaproponowana cena.
 6. Z podmiotem, który złoży najkorzystniejszą propozycję ofertową wybraną przez Syndyka, Syndyk zawrze umowę sprzedaży po uzyskaniu zgody Sędziego Komisarza, o którą wystąpi po dokonaniu wyboru oferty.
 7. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny, zwłaszcza jeśli uzna, iż oferowana cena jest za niska.
 8. Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych wskazanych przez Oferenta w dokumentacji ofertowej jest: Inox sp. z o.o. w upadłości z siedzibą przy Ul. Domagały 19, 30-741 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000211557
 2. W sprawach przetwarzania danych możecie się Państwo kontaktować z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@restrukturyzacja.legal.
 • Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyłonienie najkorzystniejszej propozycji nabycia wierzytelności, zawarcie oraz wykonanie umowy sprzedaży wierzytelności określonych w pkt 1.
 • podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj, wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy sprzedaż pakietu wierzytelności;
 • podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia finansowe
 • podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w związku z koniecznością dochodzenia przez Administratora swoich roszczeń przed sądem lub też koniecznością podjęcia ochrony, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes.
 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, czy też dostawcą oprogramowania);
 2. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z przedmiotową umową.
 • W związku przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do:
 • dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;