Mateusz Ładyga syndyk masy upadłości Stepcloser S.A. w upadłości  z siedzibą w Krakowie ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) praw majątkowych wchodzących w skład masy upadłości.  

Przedmiotem konkursu są wartości materialne i prawne, na który składają się:

– projekt graficzny znaku towarowego oraz autorskie prawa majątkowe do tego projektu;

 znaki towarowe spółki „Stepcloser” (znak towarowy słowno graficzny „Stepcloser” zarejestrowany w Urzędzie Patentowym pod nr zgłoszenia 447128, Międzynarodowy znak towarowy Stepcloser nr prawa W01328062); Organizacja międzynarodowa WIPO zarejestrował znak w Unii Europejskiej, Białorusi, Szwajcarii, Islandii, Mołdawii, Czarnogórze, Norwegii, Serbii, Rosji i na Ukrainie.

– prawo do wykorzystania haseł i sloganów w zakresie, w jakim hasła i slogany stanowią utwory, autorskie prawa majątkowe i prawa do wykonywania praw zależnych oraz prawo do zezwalani na wykonywanie praw zależnych;

– domeny internetowe (stepcloser.pl, stepcloser.cn, stepcloser.com.ua, stepcloser.de, stepcloser.rs, stepcloser.uk)

 

Cena wywoławcza (minimalna) wynosi 1,00 zł brutto. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim, osobiście albo przesyłką pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie do dnia 26 MAJA 2021r. w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach na adres: Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga, ul. Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków. Warunkiem przystąpienia do Konkursu ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 1,00 zł.

Otwarcie ofert odbywa się dnia 27 MAJA 2021r o godzinie 10:45 w kancelarii syndyka.

Kompletna informacja na temat niniejszego konkursu znajduje się w regulaminie konkursu ofert.

Regulamin jest dostępny na stronie syndyka w zakładce o nas – konkursy i sprzedaże. Regulamin może zostać także udostępniony przez syndyka po zapytaniu mailowym lub poprzez formularz. Syndyk może udostępnić także wycenę biegłego.

Regulamin poniżej:

 

STEPCLOSER – REGULAMIN KONKURSU NR 9 NA WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE