Syndyk masy upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) składników majątkowych wchodzących w skład masy upadłości Justyny Brouquier prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Justyna Mróz go2events w upadłości (NIP 6372149138) ul. Bracka 10/6a, 31-005 Kraków (dalej jako Justyna Brouquier) oraz Agnieszki Szewczyk Gołąb prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Szewczyk – Gołąb wspólnik spólki cywilnej go2events w upadłości ul. Bracka 10/6a 31-005 Kraków (dalej jako Agnieszka Szewczyk Gołąb) w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt: VIII GUp 445/18).

 

Ogólny, nieszczegółowy opis przedmiotu konkursu ofert:

– udziały w kilkudziesięciu ruchomościach (4 namioty, stroje maskotek, elementy sceny, krzesła i inne meble, inne ruchomości wykorzystywane w eventach i przyjęciach (szczegółowe zestawienie znajduje się w regulaminie)

– całość udziałów w spółce Go2events spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

– Logo (nie zarejestrowany i niezgłoszony znak towarowy „go2events”), domena i zawartość strony internetowej www.go2events.com.pl,

– Należność stwierdzona wyrokiem w wysokości nominalnej 6 855,43 zł

Wszelkie szczegóły dotyczące przedmiotu konkursu znajdują się w regulaminie.

Cena minimalna brutto składników majątkowych określonych w regulaminie wynosi 74 727,00 zł

Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim, osobiście albo przesyłką pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie do dnia 22 lipca 2021 r. w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach na adres: Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga, ul. Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków. Warunkiem przystąpienia do Konkursu ofert jest wpłacenie wadium.

Otwarcie ofert odbywa się dnia 23 lipca 20121 r o godzinie 9:30w kancelarii syndyka.

Kompletna informacja na temat niniejszego konkursu znajduje się w regulaminie konkursu ofert.

Regulamin jest dostępny na stronie syndyka w zakładce o nas – konkursy i sprzedaże. Regulamin zostanie udostępniony przez syndyka po zapytaniu mailowym lub poprzez formularz. Syndyk może udostępnić także wycenę biegłego.

Oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonać w Krakowie po wcześniejszym ustaleniu terminu z syndykiem.

 

REGULAMIN KONKURSU OFERT NR 1 – RUCHOMOŚCI, UDZIAŁY, INNE

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU OFERT NR 1 – RUCHOMOŚCI, UDZIAŁY, INNE

ruchomości sceniczne ruchomości sceniczne ruchomości sceniczne ruchomości sceniczne