Sprzedaż udziałów w spółce.

Mateusz Ładyga syndyk masy upadłości Sotronic sp. z o.o. w upadłości  z siedzibą w Balicach ogłasza o zaproszeniu do rokowań na sprzedaży 50 udziałów w spółce Net-Tech sp. z o.o. z Balic (KRS: 0000363595), których wartość nominalna wynosi 2 500,00 zł i stanowi 50% w kapitale zakładowym spółki. Udziały te wchodzą w skład masy upadłości spółki Sotronic sp. z o.o. w upadłości.

 

Przedmiotem konkursu jest:

50 udziałów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2 500,00 zł w spółce Net-Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Balicach, KRS nr 363595, wysokość kapitału zakładowego wynosi 5 000,00 zł. Cena minimalna – wywoławcza wnosi 1,00 zł

 

Szczegółowy stan prawny i finansowy spółki nie jest znany. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do oceny stanu spółki na własne ryzyko.

 1. Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest sporządzenie oferty zakupu udziałów, którą można składać w Kancelarii syndyka Mateusz Ładyga przy ul. Łąkowej 25A/1 w Krakowie (31 – 443) Kraków
 2. Termin składania ofert jest określony na 15 grudnia 2020 r. (przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki listowej uważa się datę jej wpływu do biura syndyka) złożą ofertę zakupu udziałów zawierającą co najmniej:
 • pełne dane oferenta: nazwę (imię i nazwisko), siedzibę, dokładny adres, status prawny zgłaszającego, telefon kontaktowy, oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,
 • określenie proponowanej ceny za udziały (przy czym zapłata ceny następuje z góry),
 • oświadczenie zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym spółek,
 • oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem lub Sędzią – Komisarzem, oraz że nie jest ich małżonkiem, wstępnym zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu,
 • oświadczenie, że oferent nie jest upadłym ani przedstawicielem upadłego,
 • zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszystkich opłat związanych z przeniesieniem prawa własności udziałów,
 • oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i akceptacji warunków i zasad rokowań.

Pozostałe warunki i informacje:

 1. Dopuszczalne jest składanie oferty w formie skanu wysłanego drogą poczty elektronicznej na adres biuro@restrukturyzacja.legal
 2. Dodatkowe informacje o udziałach oraz o zasadach sprzedaży można uzyskać poprzez kontakt z Kancelarią syndyka Mateusz Ładyga mail: biuro@restrukturyzacja.legal lub 881 927 832
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2020r. o godzinie 11:00.
 4. Syndyk podejmie rokowania w przedmiocie ustalenia ostatecznej ceny z każdym z oferentów.
 5. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest najwyższa zaproponowana cena za udziały.
 6. Nabywca udziałów zobowiązany jest do zapłaty ceny najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży, a za datę zapłaty uważa się chwile wpływu środków finansowych na rachunek bankowy podany przez syndyka.
 7. Z podmiotem, który ostatecznie złoży najkorzystniejszą propozycję ofertową, syndyk przystąpią do zawarcia umowy sprzedaży.
 8. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny, zwłaszcza jeśli zostanie uznane, iż oferowana cena jest za niska.
 9. Brak zapłaty całej ceny nabycia w wyznaczonym terminie daje syndykowi prawo do odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży z winy oferenta.
 10. Po rozstrzygnięciu rokowań syndyk wystąpi z wnioskiem do Sędziego Komisarza o wydanie zezwolenia na dokonanie sprzedaży udziałów po cenie ustalonej w rokowaniach. Sędzie Komisarz może nie wydać takiego zezwolenia i wtedy syndyk nie będzie mógł przystąpić do umowy sprzedaży.
 11. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje w terminie uzgodnionym z syndykiem. Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 1.  Administratorem danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych wskazanych przez Oferenta w dokumentacji ofertowej jest: Sotronic sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Balicach (32-083), przy ul. Przemysłowej 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000164771. W sprawach przetwarzania danych możecie się Państwo kontaktować z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@restrukturyzacja.legal.
 2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyłonienie najkorzystniejszej propozycji nabycia praw, zawarcie oraz wykonanie umowy sprzedaż udziałów w spółce.
 • podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj, wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy sprzedaż;
 • podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia finansowe
 • podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w związku z koniecznością dochodzenia przez Administratora swoich roszczeń przed sądem lub też koniecznością podjęcia ochrony, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes.
 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, czy też dostawcą oprogramowania);
 2. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z przedmiotową umową.
 • W związku przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do:
 • dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Mateusz Ładyga syndyk