Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Grzegorza Muchy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Krakowie wyznaczony na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 16 września 2019 r. (sygn. akt VIII GU 846/18)

zaprasza do uczestnictwa w rokowaniach na sprzedaż udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością przysługujących masie upadłości Grzegorza Muchy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Krakowie w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VIII GUp 445/19.

Przedmiotem rokowań jest:

 1. 30 udziałów o łącznej wartości 6000,00 zł w spółce Empete Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach, KRS nr 507775, wysokość kapitału zakładowego wynosi 12 000,00 zł. Cena minimalna – wywoławcza wnosi 1,00 zł za udział.
 2. 3 udziały o łącznej wartości 3000,00 zł w spółce Fuen Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach, KRS nr 410372, wysokość kapitału zakładowego wynosi 12 000,00 zł. Cena minimalna – wywoławcza wnosi 1,00 zł za udział.

Sprzedaż oferowanych udziałów możliwa jest dla każdej spółki z osobna.

Szczegółowy stan prawny i finansowy spółek nie jest znany. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do oceny stanu spółki na własne ryzyko.

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest sporządzenie oferty zakupu wierzytelności, którą można składać w Kancelarii syndyka Mateusz Ładyga przy ul. Łąkowej 25A/1 w Krakowie (31 – 443) Kraków
 2. Ofertę zakupu wierzytelności zawierającą co najmniej:
 • pełne dane oferenta: nazwę (imię i nazwisko), siedzibę, dokładny adres, status prawny zgłaszającego, telefon kontaktowy, oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,
 • określenie proponowanej ceny za udziały w każdej spółce z osobna (przy czym zapłata ceny następuje z góry),
 • oświadczenie zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym spółek,
 • oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem lub Sędzią – Komisarzem, oraz że nie jest ich małżonkiem, wstępnym zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu,
 • oświadczenie, że oferent nie jest upadłym ani przedstawicielem upadłego,
 • zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszystkich opłat związanych z przeniesieniem prawa własności udziałów,
 • oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i akceptacji warunków i zasad konkursu.

Pozostałe warunki i informacje:

 1. Dopuszczalne jest składanie oferty w formie skanu wysłanego drogą poczty elektronicznej na adres biuro@restrukturyzacja.legal
 2. Dodatkowe informacje szczegółowe o pojazdach oraz o zasadach sprzedaży można uzyskać poprzez kontakt z Kancelarią syndyka Mateusz Ładyga mail: biuro@restrukturyzacja.legallub 881 927 832
 3. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest najwyższa zaproponowana cena za udziały w każdej spółce z osobna.
 4. Nabywca udziałów zobowiązany jest do zapłaty ceny najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży, a za datę zapłaty uważa się chwile wpływu środków finansowych na rachunek bankowy podany przez syndyków.
 5. Z podmiotem, który ostatecznie złoży najkorzystniejszą propozycję ofertową, syndyk przystąpią do zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny, zwłaszcza jeśli zostanie uznane, iż oferowana cena jest za niska.
 7. Brak zapłaty całej ceny nabycia w wyznaczonym terminie daje syndykowi prawo do odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży z winy oferenta.
 8. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje w terminie uzgodnionym z syndykiem.Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych wskazanych przez Oferenta w dokumentacji ofertowej jest: Mateusz Ładyga prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą przy ul. Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków.
 2. W sprawach przetwarzania danych możecie się Państwo kontaktować z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@restrukturyzacja.legal.
 • Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyłonienie najkorzystniejszej propozycji nabycia praw, zawarcie oraz wykonanie umowy sprzedaży.
 • podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj, wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy sprzedaż;
 • podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia finansowe
 • podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w związku z koniecznością dochodzenia przez Administratora swoich roszczeń przed sądem lub też koniecznością podjęcia ochrony, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes.
 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, czy też dostawcą oprogramowania);
 2. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z przedmiotową umową.
 • W związku przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do:
 • dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;