Mateusz Ładyga syndyk masy upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ogłasza pisemny konkurs ofert na wybór nabywcy udziału w łącznej wysokości 1/5 w prawie własności nieruchomości położonej w Piekarach, w gminie Liszki, powiat krakowski, objętej księgą wieczystą numer KR1K/1741 0/9, stanowiącej działkę ewidencyjną 42/2.

Regulamin konkursu i operat do pobrania ze strony syndyka.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży została określona jako wartość rynkowa nieruchomości, na podstawie Operatu Szacunkowego z dnia 8 września 2017r. sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 9 400,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100)

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest wpłacenie wadium w wysokości stanowiącej 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości w terminie do 24 PAŹDZIERNIK 2019r. W tytule przelewu podając: „Wadium konkursu ofert – działka Piekary, VIII GUp-180/16”

Oferty należy złożyć osobiście w kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego Mateusza Ładygi, ul. Ładna 7/3, 31-444 Kraków do dnia 24 PAŹDZIERNIKA 2019r. z dopiskiem „Oferta na zakup udziału w nieruchomości VIII GUp-180/16 – NIE OTWIERAĆ”. Oferty można wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej, z tym iż decydującą o doręczeniu jest data wpływu przesyłki do kancelarii.
Otwarcie ofert nastąpi w kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego Mateusza Ładygi, ul. Ładna 7/3, 31-444 Kraków, 25 PAŹDZIERNIKA 2019 r. o godzinie 11:00.
Oferent jest uprawniony do oględzin nieruchomości, co do której wyraża wolę nabycia oraz zapoznania się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży, oszacowaniem wartości udziału w nieruchomości oraz warunkami konkursu ofert, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Oględziny odbędą się w terminie wyznaczonym przez Syndyka – w czynności oględzin będzie brał udział syndyk lub upoważniony przez Syndyka pełnomocnik. Warunki konkursu ofert, operat szacunkowy dostępny jest w biurze syndyka. Wszelkie informacje udzielane są także po zapytaniu mailowym.

Poniżej do pobrania regulamin:

REGULAMIN PRZETARGU DIAŁKA LISZKI 17.09.2019