OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Mateusz Ładyga syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza pisemny konkurs ofert na wybór nabywcy udziału w wysokości 1/8  nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze 444 zabudowana budynkiem mieszkalnym, położona w Wieliczce przy ul. Królowej Jadwigi 5a, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW KR1I/00007148/6, wchodzącej w skład masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt: VIII GUp 371/16).

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży została określona jako część wartości rynkowej nieruchomości, na podstawie Operatu Szacunkowego z dnia 4 maja 2017r. sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę Pawła Płonkę. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 18 000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest wpłacenie wadium w wysokości stanowiącej 5 000,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 52 1050 1445 1000 0091 1539 2913, w terminie  19 PAŹDZIERNIKA 2022 r. W tytule przelewu podając: „Wadium przetargowe – nieruchomość Wieliczka, VIII GUp 371/16”

Oferty należy złożyć osobiście albo przesyłką pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach na adres w kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego Mateusza Ładygi, ul. Łąkowa 25a/1, 31-443 Kraków do dnia 20 PAŹDZIERNIKA 2022 r. Oferty można wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej, z tym iż decydującą o doręczeniu jest data wpływu przesyłki do kancelarii.

Otwarcie ofert nastąpi w kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego Mateusza Ładygi, ul. Łąkowa 25a/1, 31-443 Kraków, 17 lutego 2022 r. o godzinie 10:00.

Oferent jest uprawniony do oględzin nieruchomości, co do której wyraża wolę nabycia oraz zapoznania się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży, oszacowaniem wartości udziału w nieruchomości oraz Regulaminem konkursu ofert, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Oględziny odbędą się w terminie wyznaczonym przez Syndyka – w czynności oględzin będzie brał udział syndyk lub upoważniony przez Syndyka pełnomocnik. Regulamin konkursu ofert, operat szacunkowy dostępny jest w biurze syndyka oraz na stronie internetowej syndyka pod adresem: www.restrukturyzacja.legal  Wszelkie informacje udzielane są także po mailowym zapytaniu przysłanym na adres biuro@restukturyzacja.legal

OPERAT – WIELICZKA UL. KRÓLOWEJ JADWIGI

REGULAMIN KONKURSU NR 6 – UDZIAŁY W NIERUCHOMOŚCI