Syndyk masy upadłości spółki Magnolia Construction sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej zaprasza do rokowań w sprawie sprzedaży wierzytelności przysługującej masie upadłości.

Wierzytelność do sprzedaży to wierzytelność należna od spółki Villa Bardosa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 163093, REGON: 015470895, NIP: 5213245372, z tytułu wykonanych prac budowlanych w wysokości 525.929,99 zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 99/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwot:

– 97.927,51 zł od dnia 15 grudnia 2014 r. do dnia zapłaty;

– 64.513,36 zł od dnia 15 stycznia 2015 r. do dnia zapłaty;

– 363.489,12 zł od dnia 15 maja 2015 r. do dnia zapłaty,

oraz kosztami postepowania w wysokości 11.495,22 zł.

Jednocześnie „Magnolia Construction” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej winna uiścić na rzecz Skarbu Państwa z zasądzonego świadczenia kwotę 13.505,48 zł tytułem części zwrotu kosztów sądowych.

Wierzytelność jest wymagalna i stwierdzona została prawomocnym tytułem wykonawczym tj. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie, z dn. 28 lutego 2021 r. wydanym w sprawie o sygn. akt: IX GC 1220/16 zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 22-06-2021 r.

Powyższy tytuł wykonawczy był podstawą prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Arona Czubkowskiego pod sygnaturą GKm 327/22. Komornik nie wyegzekwował żadnej kwoty i umorzył postępowanie egzekucyjne.

Rokowania zostaną podjęte z podmiotami, które w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 5 kwietnia 2023 r. złożą w zaklejonej kopercie z dopiskiem “ROKOWANIA GUp 73/16” w siedzibie syndyka ul. Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków ofertę.

Cena minimalna wywoławcza wynosi 30 000,00 zł.

Oferta powinna spełniać wszystkie wymogi wskazane w niniejszym Regulaminie oraz zawierać w szczególności:

a)         dokładne oznaczenie Oferenta – imię i nazwisko (firmę), adres zamieszkania (siedzibę), adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail;

b)         aktualny wpis z właściwego rejestru przedsiębiorców /gdy Oferentem jest przedsiębiorcą/;

c)         oferowaną cenę;

d)        pisemne oświadczenie, że Oferent zapoznał się z stanem prawnym i faktycznym Przedmiotu rokowań i nie wnosi żadnych zastrzeżeń;

e)         czytelny podpis Oferenta.

Uczestnikiem rokowań nie może być Dłużnik oraz podmioty związane z nimi stosunkiem zależności lub dominacji.

O dalszych krokach rokowań syndyk poinformuje zainteresowanych, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w rokowaniach.

Kryterium dokonania wyboru oferty jest najwyższa cena.

Informacji szczegółowej o Wierzytelności oraz o zasadach jej sprzedaży można uzyskać no stronie syndyka lub po kontakcie telefonicznym albo mailowym.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny.

Ponadto syndyk zastrzega, iż Zbycie wierzytelności może nastąpić jedynie za zgodą Sędziego Komisarza, o którą to syndyk wystąpi mając oferty od chętnych do zakupu.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

1)         Administratorem danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych wskazanych przez Oferenta w dokumentacji ofertowej jest: Magnolia Construction sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie.

2)         W sprawach przetwarzania danych możecie się Państwo kontaktować z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@restrukturyzacja.legal.

3)         Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyłonienie nabywcy ruchomości w przedmiotowym Konkursie ofert, zawarcie oraz wykonanie umowy sprzedaży ruchomości określonych w §3 ust. 1 Regulaminu.

•          podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj, wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

•          podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia finansowe

•          podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w związku z koniecznością dochodzenia przez Administratora swoich roszczeń przed sądem lub też koniecznością podjęcia ochrony, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes.

4)         Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, czy też dostawcą oprogramowania);

5)         Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

6)         Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z przedmiotową umową.

7)         W związku przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do:

•          dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

•          sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

•          żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

•          wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;