Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert.

Mateusz Ładyga syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza pisemny konkurs ofert na wybór nabywcy udziału w wysokości 1/6 w prawie własności stanowiącego odrębną własność lokalu niemieszkalnego w postaci garażu nr 6, o powierzchni 19,04 m2, położonego w zespole garażowym na osiedlu Albertyńskim 31A w Krakowie, objętego księgą wieczystą o nr KR1P/00157202/6.

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży została określona jako wartość rynkowa nieruchomości, na podstawie Operatu Szacunkowego z dnia 5 listopada 2018 r. sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę Pawła Płonkę. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

 Warunkiem przystąpienia do niniejszego konkursu ofert, jest wpłacenie wadium w wysokości stanowiącej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 0/100). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 42 1140 2004 0000 3702 7789 7862, przed dniem złożenia oferty. W tytule przelewu podając: Wadium przetargowe – garaż, VIII GUp 340/18”.

Oferty należy złożyć osobiście albo przesyłką pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach na adres Kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego Mateusza Ładygi, ul. Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków do dnia 21 KWIETNIA 2021 r. Oferty można wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej, z tym, iż decydującą o doręczeniu jest data wpływu przesyłki do Kancelarii.

Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego syndyka masy upadłości Mateusza Ładygi,
ul. Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków, 22 KWIETNIA 2021 r. o godzinie 11:00.

Oferent jest uprawniony do oględzin nieruchomości, co do której wyraża wolę nabycia oraz zapoznania się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotów sprzedaży, oszacowaniem ich wartości oraz Regulaminem konkursu ofert, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Oględziny odbędą się w terminie wyznaczonym przez Syndyka – w czynności oględzin będzie brał udział syndyk lub upoważniony przez Syndyka pełnomocnik. Regulamin konkursu ofert, operat szacunkowy dostępny jest w biurze syndyka oraz na stronie internetowej syndyka (do pobrania poniżej). Wszelkie informacje udzielane są także po mailowym zapytaniu przysłanym na adres biuro@restukturyzacja.legal

Uwaga: Przedmiotem sprzedaży jest udział w jednym garażu o powierzchni 19,04m2 . Przedmiotem konkursu nie jest cały odrębny garaż. 

REGULAMIN DRUGIEGO KONKURSU OFERT – GARAŻ

 

syndyk masy upadłości syndyk masy upadłości syndyk masy upadłości