Syndyk zaprasza do rokowań – sprzedaży z wolnej ręki wchodzących w skład masy upadłości wierzytelności z tytułu nakładów na przedmiot najmu w postaci nieruchomości składającej się z działek nr 1562/3 i 1262/4 z posadowionym na nich budynkiem użytkowym, położonej w Libiążu przy ulicy 1 maja 3 w ramach zawartej przez Upadłego Andrzeja Bartosińskiego – prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą AKBart Andrzej Bartosiński umowy najmu z dnia 26 stycznia 2015 roku.

Przedmiotem sprzedaży są wierzytelności.

Cena minimalna i wywoławcza wynosi 1,00 zł.

Wartość nominalna wierzytelności, może wynosić około 76 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100)

Termin do składania ofert: 8 październik 2019 r.

Rokowania zostaną podjęte z podmiotami, które do dnia 8 października 2019 r. złożą w zaklejonej kopercie z dopiskiem “ROKOWANIA GUp 129/16” w siedzibie syndyka ul. Ładna 7/3, 31-444 Kraków zgłoszenie zawierające
1) nazwę (imię i nazwisko) siedzibę (adres), status prawny zgłaszającego,
2) określenie proponowanej ceny, (przy czym zapłata ceny następuje z góry)

Uczestnikiem rokowań nie może być Dłużnik oraz podmioty związane z nimi stosunkiem zależności lub dominacji.

O dalszych krokach rokowań syndyk poinformuje zainteresowanych, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w rokowaniach.
Informacji szczegółowej o Wierzytelności oraz o zasadach jej sprzedaży można uzyskać na stronie syndyka lub po kontakcie telefonicznym albo mailowym.
Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny.

 

Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych wskazanych przez Oferenta w dokumentacji ofertowej jest: Mateusz Ładyga prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą przy ul. Ładna 7/3, 31-444 Kraków.
 2. W sprawach przetwarzania danych możecie się Państwo kontaktować z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@restrukturyzacja.legal.
 • Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyłonienie najkorzystniejszej propozycji nabycia wierzytelności, zawarcie oraz wykonanie umowy sprzedaży praw majątkowych będących przedmiotem rokowań.
 • podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj, wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy sprzedaży wierzytelności
 • podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia finansowe
 • podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w związku z koniecznością dochodzenia przez Administratora swoich roszczeń przed sądem lub też koniecznością podjęcia ochrony, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes.
 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, czy też dostawcą oprogramowania);
 2. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z przedmiotową umową.
 • W związku przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do:
 • dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;