ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ – Sprzedaż pakietu wierzytelności

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczony na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 23 lipca 2019r., zaprasza do rokowań w sprawie sprzedaż pakietu wierzytelności przysługujących masie upadłości.

Przedmiotem rokowań są:

 1. Wierzytelność od wspólników spółki Skale s.c. Zenon Gil i Bogusław Bryja – w kwocie zasądzonej nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 28 marca 2014 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział IV Gospodarczy (sygn. akt: IV GNc 783/14/S), tj. 17 850,30 zł z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 24 maja 2013 r. do dnia zapłaty oraz kwoty 2641,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu oraz wierzytelności w łącznej kwoty 34 095,57 zł wynikającej z umowy o roboty budowlane, potwierdzone fakturami VAT o nr FA/2013/2/2 z dnia 28 lutego 2013 r., FA/2013/4/1 z dnia 11 kwietnia 2013 r., FA/2013/5/1 z dnia 9 maja 2013 r.
 2. Wierzytelność od TERMEX Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o. z siedzibą w Wygiełzowie – kwoty zasądzonej wyrokiem sądu z dnia 10 marca 2009 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział V Gospodarczy (sygn. akt: V GC 1058/08/S), tj. 50 215,15 zł z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwot: 500 zł od dnia 27 lipca 2006 r. do dnia zapłaty; 22 552,91 zł od dnia 29 stycznia 2007 r. do dnia zapłaty; 27 162,24 zł od dnia 5 lipca 2007 r. do dnia zapłaty; oraz kwotę 6 128 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.
 3.  Wierzytelności od „MIKOŚ-BUDOWNICTWO” sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie – łącznej kwoty 24 914,30 zł wynikającej z umowy o roboty budowlane. Jest to kaucja gwarancyjna potrącona z faktur VAT o nr: FA2015/7/5, FA2015/8/4, FA2015/9/4, FA2015/10/4, FA2015/11/4, FA2015/11/5, FA2015/12/3, FA2016/1/3, FA2016/2/3, FA2016/3/1, FA2016/3/1, FA2016/3/4 oraz FA2016/4/2 wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na podstawie Umowy z dnia 6 lipca 2015 r. o roboty budowlane w systemie podwykonawstwa (Nr 01/07/2015). Oraz łącznej kwoty 15 897,28 zł wynikającej z umowy o roboty budowlane. Jest to kaucja gwarancyjna potrącona z faktur VAT o nr: FA2014/4/6, FA2014/5/2, FA2014/6/4, FA2014/7/5, FA2014/8/3, FA2014/9/3, FA2014/11/2, FA2014/11/4, FA2014/12/3 oraz FA2015/1/5 wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na podstawie Umowy z dnia 24 marca 2014 r. o roboty budowlane w systemie podwykonawstwa (Nr 02/03/2014).
 4. Wierzytelność od GREIFBAU z o.o. z siedzibą w Krakowie – w łącznej kwocie 11 978,47 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na podstawie umowy z dnia 30 października 2015 r. o roboty budowlane w systemie podwykonawstwa. Część wierzytelności należna do zwrotu w wysokości 80% była po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, który nigdy nie został podpisany oraz w wysokości 20% zatrzymanej kaucji należnej do zwrotu 14 dni po upływie terminu gwarancji, który upływa dnia 14 czerwca 2022 r.
 5. Wierzytelności od Nadzór i Wykonawstwo Budowlane BAULEITER Piotr Morawiec – w łącznej kwocie 17 252,02 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Kaucja gwarancyjna w kwocie 4 637,52 zł z terminem wymagalności 31.05.2016 r., kaucja gwarancyjna w kwocie 1 322,80 zł z terminem wymagalności 1.07.2017 r. oraz kaucja gwarancyjna na kwotę 11 291,70 zł z terminem wymagalności 31.05.2022 r. Kaucje wynikają z trzech różnych umów. Syndyk nie dysponuje pełną dokumentacją.
 6. Wierzytelności od Przedsiębiorstwo Budowlane RABBUD inż. Andrzej Tejza tj. Kaucja gwarancyjna na kwotę 4 533,30 zł z terminem płatności na dzień 31.12.2013 r. oraz zaległe wynagrodzenie na kwotę 8 859,00 zł z terminem płatności przypadającym na 2014r. wynikających z częściowo zapłaconych faktur VAT o nr: FA2013/10/4, FA2013/11/3, FA2013/11/7, FA2013/12/6 oraz FA2014/1/2 wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie

Sprzedaż Wierzytelności (zwanych łącznie także pakietem wierzytelności) jest możliwa jedynie łącznie. Cena minimalna wynosi 5 000,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie przez oferenta wadium w wysokości 2 000,00 zł w terminie do 18 grudnia 2019r. Wadium powinno być wpłacone na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 88 1050 1445 1000 0097 1719 3263 z dopiskiem „Wadium rokowania VIII GUp 359/19 – pakiet wierzytelności”.

Syndyk zastrzega, iż przedmiotem sprzedaży jest cały pakiet wierzytelności łącznie. Cena sprzedaży obejmuje cały pakiet wierzytelności, nawet gdyby się okazało, że część wierzytelności nie istnieje. Syndyk nie czyni żadnych zapewnień związanych z możliwością ściągnięcia wierzytelności będących przedmiotem sprzedaży, ani związanych z wypłacalnością zobowiązanych podmiotów. 

Oferty zakupu pakietu wierzytelności należy składać w Kancelarii Syndyka przy ul. Ładnej 7/3, w Krakowie (31-444). Przedmiotowe rokowania zostaną podjęte z podmiotami, które do dnia 18 grudnia 2019r. złożą ofertę zakupu wierzytelności zawierającą co najmniej:

a. nazwę (imię i nazwisko) siedzibę (adres), status prawny zgłaszającego,

b. Określenie proponowanej łącznej ceny (przy czym zapłata ceny następuje z góry).

c. Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 19 grudnia 2019r o godzinie 10:00

Pozostałe warunki i informacje:

 1. Uczestnikiem rokowań nie może być Dłużnik oraz podmioty związane z nimi stosunkiem zależności lub dominacji.
 2. Dopuszczalne jest składanie oferty w formie skanu wysłanego drogą poczty elektronicznej na adres biuro@restrukturyzacja.legal.
 3. Rokowania mogą się odbyć nawet gdyby wpłynęła tylko jedna oferta.
 4. Dodatkowe informacje szczegółowe o Wierzytelności oraz o zasadach jej sprzedaży można uzyskać poprzez kontakt z Kancelarią Syndyka mail: biuro@restrukturyzacja.legal lub tel. 881 927 832
 5. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest najwyższa zaproponowana cena za cały pakiet wierzytelności.
 6. Z podmiotem, który ostatecznie złoży najkorzystniejszą propozycję ofertową wybraną przez Syndyka, Syndyk zawrze umowę sprzedaży po uzyskaniu zezwolenia Sędziego Komisarza, o którą wystąpi po dokonaniu wyboru oferty.
 7. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny, zwłaszcza jeśli uzna, iż oferowana cena jest za niska lub nie uzyska zezwolenia Sędziego Komisarza na zbycie.
 8. Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych wskazanych przez Oferenta w dokumentacji ofertowej jest: Mateusz Ładyga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga, ul Ładna 7/3, 31-444 Kraków,
 2. W sprawach przetwarzania danych możecie się Państwo kontaktować z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@restrukturyzacja.legal.
 • Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyłonienie najkorzystniejszej propozycji nabycia wierzytelności, zawarcie oraz wykonanie umowy sprzedaży wierzytelności określonych w pkt 1.
 • podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj, wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy sprzedaż pakietu wierzytelności;
 • podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia finansowe
 • podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w związku z koniecznością dochodzenia przez Administratora swoich roszczeń przed sądem lub też koniecznością podjęcia ochrony, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes.
 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, czy też dostawcą oprogramowania);
 2. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z przedmiotową umową.
 • W związku przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do:
 • dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;