ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ – Sprzedaż pakietu wierzytelności

Syndyk masy upadłości spółki Kommo sp. z o.o. w upadłości z Krakowa, wyznaczony na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 9 maja 2019r., zaprasza do rokowań w sprawie sprzedaż pakietu wierzytelności przysługujących masie upadłości spółki Kommo sp. z o.o. w upadłości.

Przedmiotem rokowań są:

 1. Wierzytelność o zapłatę kwoty 2 793 487,44 zł przysługująca od Hazmot Sp. z o.o Ul.Bydgoska 6, 30-056 Kraków, NIP 6751524089
  Wierzytelność wynika z umów sprzedaży potwierdzonych jedynie ośmioma fakturami. Nie ma umowy pisemnej, nie istnieją dokumenty potwierdzające wykonanie umowy poza wspomnianymi fakturami. Należności nie są przedawnione.
 2. Wierzytelność o zapłatę kwoty 6 700 553,49 zł przysługująca od KOMMO – BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków, NIP 6783157228
  Wierzytelność wynika z umów sprzedaży potwierdzonych jedynie czterdziestoma siedmioma fakturami. Nie ma umowy pisemnej, nie istnieją dokumenty potwierdzające wykonanie umowy poza wspomnianymi fakturami. Należności nie są przedawnione.
 3. Wierzytelność o zapłatę kwoty 1 490 445,48 zł  przysługująca od Zakłady Metalowe Siwek Sp. z o. o., Biestrzyków ul. Warsztatowa 6, 55-010 Święta Katarzyna, NIP 8961418940
  Wierzytelność wynika z umów sprzedaży potwierdzonych dwudziestoma czterema fakturami. Nie ma umowy pisemnej, nie istnieją dokumenty potwierdzające wykonanie umowy poza wspomnianymi fakturami. Należności nie są przedawnione.

Sprzedaż Wierzytelność 1, Wierzytelność 2, Wierzytelność 3 i Wierzytelności (zwanych łącznie także pakietem wierzytelności) jest możliwa jedynie łącznie.

Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie przez oferenta wadium w wysokości 5 000,00 zł w terminie do 4 grudnia 2019r. Wadium powinno być wpłacone na rachunek bankowy masy upadłości Kommo sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Krakowie o numerze 43 1050 1445 1000 0090 3187 4523 z dopiskiem „Wadium rokowania – pakiet wierzytelności”.

Syndyk zastrzega, iż przedmiotem sprzedaży jest cały pakiet wierzytelności łącznie. Cena sprzedaży obejmuje cały pakiet wierzytelności, nawet gdyby się okazało, że część wierzytelności nie istnieje. Syndyk nie czyni żadnych zapewnień związanych z możliwością ściągnięcia wierzytelności będących przedmiotem sprzedaży, ani związanych z wypłacalnością zobowiązanych podmiotów. 

Oferty zakupu pakietu wierzytelności należy składać w Kancelarii Syndyka przy ul. Ładnej 7/3, w Krakowie (31-444). Przedmiotowe rokowania zostaną podjęte z podmiotami, które do dnia 4 grudnia 2019r. złożą ofertę zakupu wierzytelności zawierającą co najmniej:

a. nazwę (imię i nazwisko) siedzibę (adres), status prawny zgłaszającego,

b. Określenie proponowanej łącznej ceny (przy czym zapłata ceny następuje z góry).

c. Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji.

Pozostałe warunki i informacje:

 1. Uczestnikiem rokowań nie może być Dłużnik oraz podmioty związane z nimi stosunkiem zależności lub dominacji.
 2. Dopuszczalne jest składanie oferty w formie skanu wysłanego drogą poczty elektronicznej na adres biuro@restrukturyzacja.legal.
 3. Rokowania mogą się odbyć nawet gdyby wpłynęła tylko jedna oferta.
 4. Dodatkowe informacje szczegółowe o Wierzytelności oraz o zasadach jej sprzedaży można uzyskać poprzez kontakt z Kancelarią Syndyka mail: biuro@restrukturyzacja.legal lub tel. 881 927 832
 5. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest najwyższa zaproponowana cena za cały pakiet wierzytelności.
 6. Z podmiotem, który ostatecznie złoży najkorzystniejszą propozycję ofertową wybraną przez Syndyka, Syndyk zawrze umowę sprzedaży po uzyskaniu zezwolenia Sędziego Komisarza, o którą wystąpi po dokonaniu wyboru oferty.
 7. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny, zwłaszcza jeśli uzna, iż oferowana cena jest za niska lub nie uzyska zezwolenia Sędziego Komisarza na zbycie.
 8. Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych wskazanych przez Oferenta w dokumentacji ofertowej jest: Kommo sp. z o.o. w upadłości z siedzibą przy Ul.św Filipa 23/4, 31-150 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000554717
 2. W sprawach przetwarzania danych możecie się Państwo kontaktować z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@restrukturyzacja.legal.
 • Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyłonienie najkorzystniejszej propozycji nabycia wierzytelności, zawarcie oraz wykonanie umowy sprzedaży wierzytelności określonych w pkt 1.
 • podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj, wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy sprzedaż pakietu wierzytelności;
 • podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia finansowe
 • podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w związku z koniecznością dochodzenia przez Administratora swoich roszczeń przed sądem lub też koniecznością podjęcia ochrony, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes.
 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, czy też dostawcą oprogramowania);
 2. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z przedmiotową umową.
 • W związku przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do:
 • dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;