ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ SPRZEDAŻ PRAWA UDZIAŁU W SPADKU

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczony na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia  19 maja 2020 r.., sygn. akt VIII GUp 173/20, zaprasza do rokowań w sprawie sprzedaży prawa w postaci udziału w spadku jaki przysługuje Upadłemu.

Przedmiotem rokowań jest: udział przypadającemu Upadłemu wynoszący 1/8 spadku. Okoliczność nabycia udziału w spadku jest stwierdzona postanowieniem Sądu Rejonowego w Elblągu IX Wydział Cywilny z dnia 30 października 2015r. sygn akt IX Ns 33/15. W skład spadku wchodzi udział ½ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, o powierzchni użytkowej 24,03 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Władysława IV w Elblągu położonego przy ul. Władysława IV 18/17 w Elblągu. Dla przedmiotowej nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta.

Minimalna cena wywoławcza wynosi 3927,00 zł 

Oferty zakupu prawa – udziału w spadku należy składać w Kancelarii Syndyka przy ul. Łąkowej 25A/1, w Krakowie (31-443). Przedmiotowe rokowania zostaną podjęte z podmiotami, które do dnia 16 lutego 2022 r. złożą ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem “ROKOWANIA GUp 173/20” w Kancelarii Syndyka przy ul. Łąkowej 25A/1, w Krakowie (31-443) zawierającą co najmniej:

 1. nazwę (imię i nazwisko) siedzibę (adres), status prawny zgłaszającego,
 2. Określenie proponowanej ceny (przy czym zapłata ceny następuje z góry).
 3. Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lutego o godzinie 13:00 w Kancelarii syndyka.

Pozostałe warunki i informacje:

 1. Rokowania mogą się odbyć nawet gdyby wpłynęła tylko jedna oferta.
 2. Dodatkowe informacje szczegółowe o wierzytelności oraz o zasadach jej sprzedaży można uzyskać poprzez kontakt z Kancelarią Syndyka mail: biuro@restrukturyzacja.legal lub tel. 501 171 501
 3. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest najwyższa zaproponowana cena.
 4. Syndyk może podjąć dalsze negocjacje cen.
 5. Z podmiotem, który złoży najkorzystniejszą propozycję ofertową wybraną przez Syndyka, Syndyk zawrze umowę sprzedaży po uzyskaniu zgody Sędzi-Komisarz, o którą wystąpi po dokonaniu wyboru oferty.
 6. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny, zwłaszcza jeżeli uzna, iż oferowana cena jest za niska

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych wskazanych przez Oferenta w dokumentacji ofertowej jest: Mateusz Ładyga prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą przy ul. Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków.
 2. W sprawach przetwarzania danych możecie się Państwo kontaktować z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@restrukturyzacja.legal.
 • Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyłonienie najkorzystniejszej propozycji nabycia praw, zawarcie oraz wykonanie umowy sprzedaży praw majątkowych będących przedmiotem rokowań.
 • podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj, wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy sprzedaż praw majątkowych;
 • podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia finansowe
 • podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w związku z koniecznością dochodzenia przez Administratora swoich roszczeń przed sądem lub też koniecznością podjęcia ochrony, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes.
 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, czy też dostawcą oprogramowania);
 2. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z przedmiotową umową.
 • W związku przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do:
 • dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.