Zaproszenie do rokowań – Sprzedaż prawa – udziału w spadku

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczony na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 27 marca 2018r. sygn. akt VIII GUp 136/18, zaprasza do rokowań w sprawie sprzedaż prawa w postaci udziału w spadku jaki przysługuje Upadłemu.

Przedmiotem rokowań jest: Udział przypadającemu Upadłemu wynoszący 1/4 spadku, który jest stwierdzony Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu XI Wydział Cywilny z dnia 11 grudnia 2017r. sygn akt XI Ns 109/17. Przedmiotem spadku może być udział wynoszący 1/12 w nieruchomości gruntowej o powierzchni 1900m2 zlokalizowanej w Grabowcu 87-124 Złotoria o numerze działki 157/2, (Numer księgi wieczystej TO1T/00003537/4). Równolegle toczy się sprawa o zasiedzenie przedmiotowej działki przez osobę z poza kręgu spadkobierców.

Oferty zakupu prawa – udziału w spadku należy składać w Kancelarii Syndyka przy ul. Ładnej 7/3, w Krakowie (31-444). Przedmiotowe rokowania zostaną podjęte z podmiotami, które do dnia 15 lipca 2019r. złożą w zaklejonej kopercie z dopiskiem “ROKOWANIA GUp 136/18” w Kancelarii Syndyka przy ul. Ładnej 7/3, w Krakowie (31-444) ofertę zawierającą co najmniej:

a. nazwę (imię i nazwisko) siedzibę (adres), status prawny zgłaszającego,

b. Określenie proponowanej ceny (przy czym zapłata ceny następuje z góry).

c. Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji.

Pozostałe warunki i informacje:

 1. Uczestnikiem rokowań nie może być Dłużnik oraz podmioty związane z nimi stosunkiem zależności lub dominacji.
 2. Dopuszczalne jest składanie oferty w formie skanu wysłanego drogą poczty elektronicznej na adres biuro@restrukturyzacja.legal.
 3. Rokowania mogą się odbyć nawet gdyby wpłynęła tylko jedna oferta.
 4. Dodatkowe informacje szczegółowe o Wierzytelności oraz o zasadach jej sprzedaży można uzyskać poprzez kontakt z Kancelarią Syndyka mail: biuro@restrukturyzacja.legal lub tel. 881 927 832
 5. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest najwyższa zaproponowana cena.
 6. Syndyk może podjąć dalsze negocjacje cen.
 7. Z podmiotem, który złoży najkorzystniejszą propozycję ofertową wybraną przez Syndyka, Syndyk zawrze umowę sprzedaży po uzyskaniu zgody Sędziego Komisarza, o którą wystąpi po dokonaniu wyboru oferty.
 8. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny, zwłaszcza jeśli uzna, iż oferowana cena jest za niska.
 9. Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych wskazanych przez Oferenta w dokumentacji ofertowej jest: Mateusz Ładyga prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą przy ul. Ładna 7/3, 31-444 Kraków.
 2. W sprawach przetwarzania danych możecie się Państwo kontaktować z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@restrukturyzacja.legal.
 • Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyłonienie najkorzystniejszej propozycji nabycia praw, zawarcie oraz wykonanie umowy sprzedaży praw majątkowych będących przedmiotem rokowań.
 • podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj, wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy sprzedaż praw majątkowych;
 • podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia finansowe
 • podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w związku z koniecznością dochodzenia przez Administratora swoich roszczeń przed sądem lub też koniecznością podjęcia ochrony, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes.
 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, czy też dostawcą oprogramowania);
 2. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z przedmiotową umową.
 • W związku przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do:
 • dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;