Syndyk masy upadłości spółki Magnolia Construction sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej zaprasza do rokowań w sprawie sprzedaży wierzytelności przysługującej masie upadłości.
Wierzytelność do sprzedaży to wierzytelność o zapłatę kwoty 207 025,00 zł (dwieście siedem tysięcy dwadzieścia pięć złotych) wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwoty 200 000,00 zł od dnia 14 czerwca 2015 roku
do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania w wysokości 14 400,00 zł przysługująca od GoldanBird Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000279293).
Wierzytelność będzie potwierdzona tytułami wykonawczym w postaci wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 20.06.2018 r. sygn. akt IX GC 1193/16 oraz nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w Krakowie
z dnia 31.08.2016 r. sygn. akt IX GNc 1041/16.

Rokowania zostaną podjęte z podmiotami, które do dnia 24 października 2018 r. złożą w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ROKOWANIA GUp 73/16” w
siedzibie syndyka ul. Ładna 7/3, 31-444 Kraków zgłoszenie zawierające
1) nazwę (imię i nazwisko) siedzibę (adres), status prawny zgłaszającego,
2) określenie proponowanej ceny, (przy czym zapłata ceny następuje z góry)
Uczestnikiem rokowań nie może być Dłużnik oraz podmioty związane z nimi stosunkiem zależności lub dominacji.

O dalszych krokach rokowań syndyk poinformuje zainteresowanych, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w rokowaniach.
Informacji szczegółowej o Wierzytelności oraz o zasadach jej sprzedaży można uzyskać no stronie syndyka lub po kontakcie telefonicznym albo mailowym.
Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny.
Ponadto syndyk zastrzega, iż Zbycie wierzytelności może nastąpić jedynie za zgodą Sędziego Komisarza, o którą to syndyk wystąpi mając oferty od chętnych do zakupu.