ZAPROSZENIE DO WZNOWIONYCH ROKOWAŃ – Sprzedaż wierzytelności

 

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Macieja Balcerzaka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Krakowie wyznaczony na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 29 sierpnia 2018 r. (sygn. akt VIII GU 509/18)

oraz

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Pawła Olejniczaka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Krakowie wyznaczony na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 18 września 2018 r. (sygn. akt VIII GU 510/18)

zwanych dalej: syndykami

zapraszają do rokowań w sprawie sprzedaży wierzytelności przysługujących masie upadłości Macieja Balcerzaka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Krakowie w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VIII GUp 377/18 w udziale ½ oraz masie upadłości Pawła Olejniczaka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Krakowie w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VIII GUp 415/18 w udziale ½ .

Przedmiotem rokowań jest:

 1. Wierzytelność przysługująca Maciejowi Balcerzak oraz Pawłowi Olejniczak od Tomasz Kostka i Katarzyna Podlas – Kostka w wysokości 411.000,00 zł (słownie: czterysta jedenaście tysięcy złotych 00/100) stwierdzona aktem notarialnym z dnia 29 stycznia 2013 r. (Rep. A Nr 877/2013), zwana Wierzytelność 1;
 2. Wierzytelność przysługująca Maciejowi Balcerzak oraz Pawłowi Olejniczak od Jerzy Lelito w wysokości 6.165,46 zł (słownie: sześć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych 46/100) stwierdzona wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział IV Sąd Gospodarczy z dnia 28 kwietnia 2015 r., zwana Wierzytelność 2.

 

Sprzedaż Wierzytelność 1, Wierzytelność 2 (zwanych łącznie także pakietem wierzytelności) jest możliwa jedynie łącznie. Nabywca wierzytelności nabywa dwa udziały (jeden z masy upadłości Pawła Olejniczaka i jeden z masy upadłości Macieja Balcerzaka) wynoszące po ½
w Wierzytelności 1 i w Wierzytelności 2.

 1. Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest sporządzenie oferty zakupu wierzytelności, którą można składać w Kancelarii syndyka Mateusz Ładyga przy ul. Łąkowej 25a/1 w Krakowie (31 – 443) Kraków lub w Kancelarii syndyka Anna Duda przy ul. Sikorskiego 35 w Dąbrowie Górniczej (42 – 520).
 2. Przedmiotowe rokowania zostaną podjęte z podmiotami, które do dnia 3 luty 2021r. (przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki listowej uważa się datę jej wpływu do biura syndyka) złożą ofertę zakupu wierzytelności zawierającą co najmniej:
 • pełne dane oferenta: nazwę (imię i nazwisko), siedzibę, dokładny adres, status prawny zgłaszającego, telefon kontaktowy, oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,
 • określenie proponowanej łącznej ceny z podaniem cen składowych za każdą z wierzytelności z osobna (przy czym zapłata ceny następuje z góry),
 • oświadczenie zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym wierzytelności,
 • oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem lub Sędzią – Komisarzem, oraz że nie jest ich małżonkiem, wstępnym zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu,
 • oświadczenie, że oferent nie jest upadłym ani przedstawicielem upadłego,
 • zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszystkich opłat związanych
  z przeniesieniem prawa własności do wierzytelności,
 • oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i akceptacji warunków i zasad rokowań.

Pozostałe warunki i informacje:

 1. Dopuszczalne jest składanie oferty w formie skanu wysłanego drogą poczty elektronicznej na adres biuro@annaduda.pl lub biuro@restrukturyzacja.legal
 2. Dodatkowe informacje szczegółowe o Wierzytelności oraz o zasadach jej sprzedaży można uzyskać poprzez kontakt z Kancelarią syndyka Mateusz Ładyga mail: biuro@restrukturyzacja.legal lub 881 927 832 lub z Kancelarią syndyka Anna Duda mail: biuro@annaduda.pl lub tel. 32 260 80 46.
 3. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest najwyższa zaproponowana cena za cały pakiet wierzytelności.
 4. Nabywca wierzytelności zobowiązany jest do zapłaty ceny najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy cesji wierzytelności z podpisami notarialnie poświadczonymi, a za datę zapłaty uważa się chwile wpływu środków finansowych na rachunek bankowy podany przez syndyków.
 5. Z podmiotem, który ostatecznie złoży najkorzystniejszą propozycję ofertową wybraną przez każdego z syndyków, syndycy przystąpią do zawarcia umowy sprzedaży po uzyskaniu zgody Sędziego – Komisarza w każdym z postępowań upadłościowych, o którą syndycy wystąpią po dokonaniu wyboru oferty.
 6. Syndycy zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny, zwłaszcza jeśli zostanie uznane, iż oferowana cena jest za niska.
 7. Brak zapłaty całej ceny nabycia w wyznaczonym terminie daje syndykom prawo do odstąpienia od zawarcia umowy cesji z winy oferenta.
 8. Syndycy zastrzegają sobie prawo do wyboru Kancelarii Notarialnej.
 9. Wydanie przedmiotu cesji nabywcy następuje w terminie uzgodnionym z syndykami. Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych wskazanych przez Oferenta w dokumentacji ofertowej jest: Mateusz Ładyga prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą przy ul. Łąkowej 25A/1, 31-443 Kraków.
 2. W sprawach przetwarzania danych możecie się Państwo kontaktować z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@restrukturyzacja.legal.
 • Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyłonienie najkorzystniejszej propozycji nabycia praw, zawarcie oraz wykonanie umowy sprzedaży praw majątkowych będących przedmiotem rokowań.
 • podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj, wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy sprzedaż praw majątkowych;
 • podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia finansowe
 • podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w związku z koniecznością dochodzenia przez Administratora swoich roszczeń przed sądem lub też koniecznością podjęcia ochrony, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes.
 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, czy też dostawcą oprogramowania);
 2. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z przedmiotową umową.
 • W związku przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do:
 • dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;