RestrukturyzacjaWiedza Podstawowadoradca restrukturyzacyjny Kraków

Kim jest kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny?

Ustawa o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz. U., poz. 912) wprowadziła wiele zmian w funkcjonowaniu doradcy restrukturyzacyjnego. Jedną z nich było wprowadzenie tytułu kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. W tym wpisie wyjaśnię, kim jest kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, kto może nim zostać i czym on się zajmuje.  

Zacznę od wyjaśnienia, że przepisy ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego z dnia 15 czerwca 2007 r. (tj. z dnia 9 stycznia 2020 r., Dz. U., poz. 242 z późn. zm.) rozróżniają:

doradcę restrukturyzacyjnego oraz

kwalifikowanego doradcę restrukturyzacyjnego.

Osoba, która posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego, może na własny wniosek ubiegać się o przyznanie przez Ministra Sprawiedliwości tytułu kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Takie rozróżnienie zostało wprowadzone przez ustawodawcę w celu wyodrębnienia grupy doradców, którzy mogą wykazać się doświadczeniem zawodowym niezbędnym do wykonywania funkcji w skomplikowanych postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Czym zajmuje się kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny?

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny – tak samo, jak doradca restrukturyzacyjny – posiada uprawnienia do wykonywania czynności:

syndyka – na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe;

nadzorcy i zarządcy – na podstawie przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne;

zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy na podstawie przepisów kpc.

 

Może również wykonywać czynności doradztwa restrukturyzacyjnego, które obejmują udzielanie porad, opinii, wyjaśnień oraz świadczyć inne usługi z zakresu restrukturyzacji i upadłości.

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny zajmuje się jednak bardziej skomplikowanymi postępowaniami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi niż „zwykły”  doradca restrukturyzacyjny.

Kto może zostać kwalifikowanym doradcą restrukturyzacyjnym?

Aby zostać kwalifikowanym doradcą restrukturyzacyjnym, należy spełnić kilka warunków.

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny może uzyskać tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, jeżeli:

  1. W okresie ostatnich 7 lat przed złożeniem wniosku przeprowadził w całości co najmniej:
  • cztery postępowania upadłościowe przedsiębiorców zakończone prawomocnym postanowieniem o zakończeniu postępowania upadłościowego oraz dwa postępowania restrukturyzacyjne lub postępowania upadłościowe z możliwością zawarcia układu lub postępowania naprawcze zakończone prawomocnym zatwierdzeniem układu albo
  • sześć postępowań restrukturyzacyjnych lub postępowań upadłościowych z możliwością zawarcia układu lub postępowań naprawczych zakończonych prawomocnym zatwierdzeniem układu albo
  1. W okresie ostatnich 7 lat przed złożeniem wniosku zarządzał przez co najmniej 3 lata majątkiem przedsiębiorcy będącym co najmniej średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców jako członek zarządu spółki handlowej, wspólnik ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem lub jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz przeprowadziła w całości co najmniej dwa postępowania restrukturyzacyjne lub postępowania upadłościowe z możliwością zawarcia układu lub postępowania naprawcze zakończone prawomocnym zatwierdzeniem układu, albo
  2. W okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku przeprowadził w całości co najmniej jedno postępowanie układowe lub sanacyjne zakończone prawomocnym zatwierdzeniem układu, w którym przyznanie ostatecznego wynagrodzenia nadzorcy lub zarządcy wynikało z ustalenia przez sąd, że w postępowaniu liczba wierzycieli będących uczestnikami postępowania była większa niż 100 oraz suma wierzytelności przysługujących wierzycielom będącym uczestnikami postępowania była większa niż 10 000 000 zł.

Warunek przeprowadzenia w całości jednego z postępowań, o których mowa powyżej, uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy takie postępowanie przeprowadziła w całości spółka handlowa, w której osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego była przez cały czas trwania tego postępowania wspólnikiem ponoszącym odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkiem zarządu reprezentującym spółkę.

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny nie może uzyskać tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, jeżeli podlegał wcześniej odpowiedzialności dyscyplinarnej w związku z pełnieniem funkcji nadzorcy, zarządcy lub syndyka w postępowaniach upadłościowych lub restrukturyzacyjnych, tj. gdy prawomocnie orzeczono wobec niego:

  • jedną lub więcej grzywien, lub jedno, lub więcej odwołań z pełnienia funkcji nadzorcy, zarządcy lub syndyka, w okresie ostatnich 7 lat przed złożeniem wniosku, lub
  • dwa, lub więcej upomnień w okresie ostatnich 2 lat przed złożeniem wniosku.

 Potrzebujesz pomocy?

Jeżeli masz pytania, poszukujesz doradcy restrukturyzacyjnego w Krakowie i potrzebujesz wsparcia w zakresie restrukturyzacji, to skontaktuj się z naszą Kancelarią doradcy restrukturyzacyjnego.

Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga
Doradca restrukturyzacyjny nr licencji 781
Adres: ul. Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków
Numer kontaktowy: +48 881 927 832
E-mai: biuro@restrukturyzacja.legal
www.restrukturyzacja.legal