sanacja

Sanacja

Sanacja, czyli postępowanie sanacyjne Postępowanie sanacyjne jest jednym z rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego, szczegółowo przedstawionym w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (dalej jako: p.r.). Łączy ono układ z wierzycielami z działaniami mającymi na celu uzdrowienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Dla przedsiębiorcy, któremu zależy na przeprowadzeniu głębokiej, kompleksowej restrukturyzacji, która obejmie nie tylko zadłużenie…

Restrukturyzacja zadłużonego przedsiębiorstwa

Restrukturyzacja zadłużonego przedsiębiorstwa

Restrukturyzacja zadłużonego przedsiębiorstwa jest procesem zmierzającym do przywrócenia płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz wzrostu konkurencyjności danej firmy na rynku. Proces ten w dużym uproszczeniu opiera się na działaniach faktycznych i prawnych, które prowadzą do zmniejszenia strat przedsiębiorstwa i maksymalizacji jego zysków oraz na zawarciu porozumienia z wierzycielami. Restrukturyzacja zadłużonego przedsiębiorstwa powinna być poprzedzona działaniami przygotowawczymi. W…

zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Restrukturyzacja najlepszym sposobem na zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Restrukturyzacja najlepszym sposobem na zawieszenie postępowania egzekucyjnego Postępowania restrukturyzacyjne przewidziane w ustawie z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 243 z późn. zm.) zmierzają do zmiany struktury aktywów i pasywów borykającego się z trudnościami finansowymi przedsiębiorcy. W wielu przypadkach warunkiem osiągnięcia celu restrukturyzacji jest ograniczenie lub całkowite…

Restrukturyzacja zobowiązań dłużnika

Restrukturyzacja zobowiązań dłużnika – podstawowe propozycje układowe

Restrukturyzacja zobowiązań dłużnika Pojęcie „restrukturyzacja zobowiązań dłużnika” można definiować jako działanie (działania) ukierunkowane na umożliwienie dłużnikowi wykonania jego zobowiązań i zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak największym wymiarze (a tym samym uchronienie tegoż dłużnika przed upadłością, która jest niejako rozwiązaniem ostatecznym). Otwarty katalog sposobów restrukturyzacji zobowiązań dłużnika (tzw. podstawowych) ustawodawca zawarł w art. 156 ust. 1…

wniosek restrukturyzacyjny o otwarcie postępowania układowego

Wniosek restrukturyzacyjny – co powinien zawierać

Wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego Postępowanie restrukturyzacyjne wszczynane jest na wniosek. Zasada ta wynika z przyjętego przez ustawodawcę założenia, że dla skuteczności restrukturyzacji nieodzowna jest wola przeprowadzenia tejże, istniejąca po stronie uczestników postępowania, w szczególności dłużnika, którego restrukturyzacja ma za zadanie ocalić przed upadłością. Wola wierzycieli w kontekście wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego traktowana jest jako okoliczność…

restrukturyzacja zadłużenia

Restrukturyzacja zadłużenia

Restrukturyzacja zadłużenia Restrukturyzacja zadłużenia może nastąpić poprzez zawarcie układu z wierzycielami w ramach postępowania restrukturyzacyjnego. Postępowanie restrukturyzacyjne kończy się zatwierdzeniem przez Sąd zawartego układu z wierzycielami. Zatwierdzenie układu powoduje zmianę struktury zadłużenia. W toku postępowania restrukturyzacyjnego zostaje sporządzony spis wierzytelności, który obejmuje osobiste wierzytelności w stosunku do przedsiębiorcy, powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Jednakże nie…

Utrata płynności finansowej

Utrata płynności finansowej

Utarta płynności finansowej – droga do niewypłacalności. Utrata płynności finansowej, czyli prosto mówiąc brak środków na regulowanie wymagalnych zobowiązań. Utrata płynności finansowej bardzo często prowadzi do popadnięcia w stan niewypłacalności. To niestety obliguje przedsiębiorcę do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo wykazuje bowiem niski poziom przepływów pieniężnych i bardzo często…

Restrukturyzacja firmy a pracownicy

Restrukturyzacja firmy a pracownicy

Restrukturyzacja firmy a pracownicy Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, to na pewno jesteś zainteresowany, jaki ten proces będzie miał wpływ na zatrudnianych przez Ciebie pracowników w ramach nawiązanych z nimi stosunków pracy. Wyjaśnię Ci to w  poniższym wpisie „restrukturyzacja firmy a pracownicy”.   Zacznę od przypomnienia, że restrukturyzacja może odbywać się w jednej z czterech…

doradca restrukturyzacyjny Kraków

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

Kim jest kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny? Ustawa o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz. U., poz. 912) wprowadziła wiele zmian w funkcjonowaniu doradcy restrukturyzacyjnego. Jedną z nich było wprowadzenie tytułu kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. W tym wpisie wyjaśnię, kim jest kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, kto może nim zostać…

Skutki Przyspieszonego Postępowania Układowego

Skutki Przyspieszonego Postępowania Układowego

Przyspieszone postępowanie układowe – jakie są jego skutki? W świetle obowiązującej ustawy z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 978 z późn. zm.), ustawodawca przewidział cztery tryby postępowań. Dla wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych wspólny jest jeden mianownik – jest to uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez uniemożliwienie mu restrukturyzacji w…