RestrukturyzacjaWiedza PodstawowaSkutki Przyspieszonego Postępowania Układowego

Przyspieszone postępowanie układowe – jakie są jego skutki?

W świetle obowiązującej ustawy z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 978 z późn. zm.), ustawodawca przewidział cztery tryby postępowań. Dla wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych wspólny jest jeden mianownik – jest to uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez uniemożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu. W niniejszej publikacji, zostaną omówione skutki przyspieszonego postępowania układowego. Szczególnie w aktualnej sytuacji gospodarczej wydaje się być jednym z najistotniejszych mechanizmów prawnych mogących uchronić przedsiębiorstwo przed upadłością.

Jak wygląda przyspieszone postępowanie układowe w praktyce?

Przyspieszone postępowanie układowe jest uregulowane w prawie restrukturyzacyjnym w art. 227 i następnych. Poniżej wskazuję jakie skutki wywołuje otwarcie przyspieszonego postępowania układowego w przestrzeni prawnej dłużnika oraz wierzyciela. Postępowanie jest inicjowane przez dłużnika poprzez wniosek składany do sądu upadłościowo-restrukturyzacyjnego. Jest to najczęściej Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Należy pamiętać, iż wniosek ten powinien zawierać między innymi propozycje układowe oraz wstępny plan restrukturyzacyjny. Następnie Sąd rozpoznaje wniosek na posiedzeniu niejawnym. Ważnym elementem wydania orzeczenia przez Sąd jest fakt, iż rozpoznanie następuje wyłącznie na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku. Sąd winien otworzyć przyspieszone postępowanie układowe w terminie dwóch tygodni. Warto pamiętać, iż wniosek zasługuje na uwzględnienie, jeżeli dłużnik jest w stanie zagrożenia niewypłacalnością lub jest już niewypłacalny. Następnie w postępowaniu o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego sąd wyznacza Sędziego Komisarza i Nadzorcę Sądowego. W terminie dwóch tygodni od otwarcia postępowania Nadzorca Sądowy sporządza i przedkłada Sędziemu Komisarzowi plan restrukturyzacyjny, spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych. Ważnym elementem jest to, że spornych wierzytelności nie może być więcej niż 15% wszystkich istniejącej wierzytelności. W dalszej perspektywie Sędzia Komisarz wyznacza termin Zgromadzenia Wierzycieli, powiadamiając ich o tym i przedkładając propozycje układowe.

 

Jakie są skutki otwarcia przyspieszonego postępowania układowego?

Syntetyczna analiza wybranych i najczęściej występujących skutków otwarcia przyspieszonego postępowania układowego:

  • Dłużnik nie ma prawnego obowiązku spłacania wierzytelności, które zostały objęte przedmiotowym układem;
  • Zarząd na przedsiębiorstwem sprawowany jest przed dłużnika, który jest pod kontrolą Nadzorcy Sądowego (dłużnik bezpośrednio po otwarciu postępowania udziela Sędziemu Komisarzowi i Nadzorcy Sądowemu wszelkich potrzebnych wyjaśnień, udostępnia dokumenty dotyczące jego przedsiębiorstwa i majątku oraz umożliwia Nadzorcy Sądowemu zapoznanie się z przedsiębiorstwem dłużnika, w szczególności z jego księgami rachunkowymi);
  • Ponadto, w dniu wydania postanowienia Sądu o otwarciu postępowania, z mocy prawa ulegają zawieszeniu postępowania egzekucyjne toczące się w zakresie wierzytelności, które zostały objęte układem (Sędzia Komisarz może uchylić zajęcia dokonane przez Komornika w zakresie wierzytelności objętych układem);
  • Po otwarciu postępowania zabronione jest dokonywanie zabezpieczeń wierzytelności objętych układem na majątku należącym do dłużnika;
  • Zapisy kontraktów dłużnika, które uniemożliwiają bądź utrudniają osiągniecie podstawowego celu postępowania (celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez uniemożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu) są zabronione;
  • Istotnych ograniczeń doznaje możliwość potrąceń wzajemnych wierzytelności dłużnika oraz wierzycieli;
  • Niedopuszczalne jest wypowiedzenie umowy m.in.: najmu, dzierżawy, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umów rachunku bankowego, umów poręczeń, umów licencji i gwarancji bez zezwolenia rady wierzycieli lub sędziego komisarza, jeśli rada wierzycieli nie została powołana.

Więcej o pozytywnych skutkach przyspieszonego postępowania układowego dowiesz się na tej stronie. Warto pamiętać, iż pozytywne skutki otwarcia przyspieszonego postępowania układowego dla każdego przedsiębiorstwa będą trochę inne.

Mateusz Ładyga – doradca restrukturyzacyjny

 

 

Jeśli chcielibyście się dowiedzieć co Tobie i Twojej firmie może dać przyspieszone postępowanie układowe to zapraszam do kontaktu:
Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga
Doradca restrukturyzacyjny nr licencji 781
Adres: ul. Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków
Numer kontaktowy: +48 881 927 832
E-mai: biuro@restrukturyzacja.legal
www.restrukturyzacja.legal