RestrukturyzacjaWiedza Podstawowarestrukturyzacja zadłużenia

Restrukturyzacja zadłużenia

Restrukturyzacja zadłużenia może nastąpić poprzez zawarcie układu z wierzycielami w ramach postępowania restrukturyzacyjnego. Postępowanie restrukturyzacyjne kończy się zatwierdzeniem przez Sąd zawartego układu z wierzycielami. Zatwierdzenie układu powoduje zmianę struktury zadłużenia. W toku postępowania restrukturyzacyjnego zostaje sporządzony spis wierzytelności, który obejmuje osobiste wierzytelności w stosunku do przedsiębiorcy, powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Jednakże nie każda wierzytelność jest objęta restrukturyzacją.

Zadłużenie objęte zakresem restrukturyzacji

Restrukturyzacja obejmuje wierzytelności osobiste, w tym pieniężne i niepieniężne, które powstały do końca dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Postępowanie nie obejmuje wierzytelności, które powstały w dniu otwarcia postępowania, ani w późniejszym czasie. Oznacza to, że dłużnik powinien je regulować na bieżąco. Nie ma znaczenia data wymagalności wierzytelności, tylko data jej powstania.

Odsetki w restrukturyzacji

Odsetki ustawowe za opóźnienie od wierzytelności pieniężnych są umieszczane w spisie wierzytelności za okres od dnia wymagalności do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania włącznie, zgodnie z zasadą określoną w art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. prawa restrukturyzacyjnego (dalej także jako: p.r.). Od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dalsze odsetki ustawowe za opóźnienie także biegną. Jednakże nie mają one wpływu na siłę głosu wierzyciela w układzie, pomimo tego, że są objęte układem z mocy prawa, na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 2 p.r. Warto wspomnieć, iż najczęściej propozycje układowe przewidują całkowite umorzenie odsetek ustawowych za opóźnienie. Dotyczy to zwłaszcza odsetek powstałych po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Wymóg zgody wierzyciela

Co do niektórych wierzytelności dłużnik potrzebuje zgody wierzyciela na objęcie ich układem, np. wierzytelności ze stosunku pracy, gdzie jest wymagana zgoda pracownika. Podobnie jest w przypadku wierzytelności zabezpieczonej na majątku przedsiębiorcy hipoteką, zastawem zwykłym lub rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską (patrz: art. 151 ust. 2 p.r.). Jeśli wierzyciel zabezpieczony takiej zgody nie wyrazi to nie bierze on udziału w układzie, a jego wierzytelność musi być na bieżąco spłacane. Restrukturyzacja zadłużenia nie wchodzącego do układu może się odbyć, także równolegle do prowadzonego postępowania w ramach umowy o spłacie zadłużenia z każdym z wierzycielem z osobna.

Wierzytelności nieobjęte układem

Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorcy nie może obejmować niektórych wierzytelności. Ich zamknięty katalog został przez ustawodawcę wskazany w art. 151 ust. 1 p.r. Zgodnie z treścią tego przepisu przedsiębiorca nie może objąć restrukturyzacją:

– alimentów,

– rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci

– wierzytelności z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę

– roszczeń o wydanie mienia i zaniechanie naruszania praw

– wierzytelności, za które dłużnik odpowiada w związku z nabyciem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego po wejściu spadku do masy sanacyjnej lub układowej

– wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego, których płatnikiem jest dłużnik

Propozycje układowe, czyli sposób restrukturyzacji zadłużenia

Restrukturyzacja zadłużenia odbywa się zbiorczo co do wszystkich wierzytelności, które mogą być objęte układem, jednak propozycja układowe są formułowane co do każdej wierzytelności grupami lub wręcz odrębnie. W odniesieniu do wierzytelności pieniężnych najczęściej stosuje się takie metody restrukturyzacji, jak:

– częściowe umorzenie zobowiązania głównego

– częściowe lub całkowite umorzenie odsetek ustawowych za opóźnienie

– odroczenie spłaty zadłużenia

– rozłożenie zadłużenia na raty

Prawo restrukturyzacyjne nie zawiera zamkniętego katalogu propozycji układowych. Oznacza to w praktyce, że propozycje układowe mogą być swobodnie dostosowywane do specyfiki zobowiązań. Ma to szczególnie istotne znaczenie w odniesieniu do wierzytelności niepieniężnych. W odniesieniu do tego typu zadłużenia z reguły stosuje się zmianę sposobu wykonania wierzytelności niepieniężnych, albo zaspokojenie wierzytelności niepieniężnej poprzez zapłatę określonej sumy pieniężnej.

Podsumowanie

Postępowanie restrukturyzacyjne zakłada kilka ścieżek restrukturyzacji, z których najdalej idącą jest postępowanie sanacyjne. Rozwiązania przewidziane w prawie restrukturyzacyjnym umożliwiają przedsiębiorcy dokonanie głębokich zmian w strukturze zadłużenia. Wiele zależy od tego, na jakie ustępstwa zgodzą się wierzyciele. Należy jednak mieć na uwadze, że siła głosu wierzyciela jest uzależniona od wartości sumy przysługujących mu wierzytelności, zatem sukces negocjacji z głównym, największymi wierzycielami może zdeterminować sukces postępowania restrukturyzacyjnego.

 

Mateusz Ładyga – doradca restrukturyzacyjny

 

Jeżeli masz pytania, poszukujesz doradcy restrukturyzacyjnego w Krakowie i potrzebujesz wsparcia w zakresie restrukturyzacji to zapraszam do kontaktu. Wspieramy przedsiębiorców w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacji.

Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga
Doradca restrukturyzacyjny nr licencji 781
Adres: ul. Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków
Numer kontaktowy: +48 881 927 832
E-mai: biuro@restrukturyzacja.legal
www.restrukturyzacja.legal

Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony, na której szczegółowo opisujemy w jakim zakresie możemy pomóc https://restrukturyzacja.legal/uslugi/