RestrukturyzacjaWiedza PodstawowaRestrukturyzacja zadłużonego przedsiębiorstwa

Restrukturyzacja zadłużonego przedsiębiorstwa jest procesem zmierzającym do przywrócenia płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz wzrostu konkurencyjności danej firmy na rynku.

Proces ten w dużym uproszczeniu opiera się na działaniach faktycznych i prawnych, które prowadzą do zmniejszenia strat przedsiębiorstwa i maksymalizacji jego zysków oraz na zawarciu porozumienia z wierzycielami. Restrukturyzacja zadłużonego przedsiębiorstwa powinna być poprzedzona działaniami przygotowawczymi. W pierwszej kolejności należy przeanalizować bilans firmy z okresów, w którym pojawiły się problemy z płynnością finansową, aby móc wskazać orientacyjnie datę wystąpienia zagrożenia niewypłacalnością lub niewypłacalności – w zależności od przypadku. Okoliczności te muszą zostać wykazane przed sądem, dlatego rzetelna analiza sytuacji finansowej firmy jest niezbędna.

Ustalenie przyczyn pogorszenia się sytuacji finansowej

Po ustaleniu ram czasowych pojawienia się trudności finansowych firmy łatwiej będzie ustalić przyczyny takiego stanu rzeczy. Zazwyczaj są one złożone i ze sobą powiązane. Być może będzie to wprowadzenie nowego produktu na rynek, przynoszącego ostatecznie straty, albo otworzenie oddziału w innym regionie, gdzie konkurencja jest zbyt silna, albo popyt jest zbyt niski. Określenie przyczyn utraty płynności finansowej jest niezbędne do przygotowania wstępnego planu restrukturyzacyjnego. Tego typu informacje są następnie umieszczane w głównym planie restrukturyzacyjnym, realizowanym przez przedsiębiorcę po zawarciu porozumienia z wierzycielami.

Zasoby przedsiębiorstwa

Restrukturyzacja zadłużonego przedsiębiorstwa wymaga od przedsiębiorców podjęcia wielu trudnych decyzji, np. które składniki majątkowe warto upłynnić, żeby zmniejszyć zadłużenie, jak zarządzać kapitałem, jak wykorzystać posiadane zasoby niematerialne itp. Posiadanie szczegółowej wiedzy na temat zasobów pozwala na ich optymalne wykorzystanie. Przygotowanie wykazu materialnych i niematerialnych składników przedsiębiorstwa, a także uwzględnienie kapitału ludzkiego i społecznego, pomoże sporządzić swoisty spis inwentarza, którym łatwiej będzie rozporządzać, w celu ratowania firmy przed upadłością.

Do sporządzenia planu restrukturyzacyjnego niezbędna jest między innymi informacja o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa, w tym o ich redukcji i wykorzystaniu. Ocena zdolności produkcyjnych firmy wymaga dobrej znajomości jej zasobów.

Czego oczekują wierzyciele?

Warto jeszcze przed formalnym wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego rozpocząć rozmowy z wierzycielami, aby dowiedzieć się czego oczekują i na jakie ustępstwa mogą się zgodzić. Niektóre firmy stanowczo będą obstawały przy konieczności całkowitej spłaty zadłużenia. Jednakże podmioty, dla których dłużnik jest głównym kontrahentem, będą gotowe pójść na kompromis. Fiasko restrukturyzacji może prowadzić do konieczności ogłoszenia upadłości. Dlatego restrukturyzacja przedsiębiorstw dla wielu wierzycieli, w perspektywie długoterminowej, może przynieść więcej pożytku niż strat. Żadnemu przedsiębiorcy nie zależy na wyeliminowaniu z rynku kontrahenta, który zapewnia stałe i regularne dochody.

Rozmowy z wierzycielami pozwolą przedsiębiorcy na rozeznanie się w tym, jaką postawę prezentują poszczególni wierzyciele oraz na jakie środki restrukturyzacyjne wyrażają zgodę. Warto zauważyć, że już we wstępnym planie restrukturyzacyjnym należy umieścić wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych, związanych z nimi kosztów oraz wstępny harmonogram ich wdrożenia. Im lepiej przedsiębiorca pozna oczekiwania i postawy wierzycieli, tym mniejsze ryzyko popełnienia błędu.

Wybór doradcy restrukturyzacyjnego

Osobą, która przeprowadza przedsiębiorcę przez trudny proces restrukturyzacji zadłużonego przedsiębiorstwa jest doradca restrukturyzacyjny. W postępowaniu restrukturyzacyjnym występuje on w roli nadzorcy (nadzorcy układu lub nadzorcy sądowego), albo zarządcy, w zależności od rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego.

W postępowaniu o zatwierdzenie układu z wierzycielami przez sąd, przedsiębiorca samodzielnie wybiera nadzorcę układu, z którym zawiera umowę. Tak też dzieje się w przypadku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego przygotowanego w ramach ustawy tzw. tarczy 4.0.

Natomiast w przyspieszonym postępowaniu układowym i postępowaniu układowym sąd powołuje nadzorcę sądowego. Dłużnik może wskazać doradcę restrukturyzacyjnego, jeżeli posiada na to zgodę wierzycieli mających łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności.

W postępowaniu sanacyjnym sąd powołuje zarządcę. W tym przypadku, na analogicznych zasadach jak wyżej, dłużnik może wskazać doradcę restrukturyzacyjnego, który będzie pełnił funkcję zarządcy.

Warto zatem już na etapie przygotowań do postępowania restrukturyzacyjnego skonsultować się z doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie mógł pełnić funkcję nadzorcy lub zarządcy. W przypadku niektórych rodzajów restrukturyzacji dłużnik potrzebuje zgody wierzycieli – należy ją uzyskać jeszcze przed wszczęciem postępowania, aby mieć pewność, że nie wystąpią żadne przeszkody do wyznaczenia przez sąd doradcy restrukturyzacyjnego wskazanego przez przedsiębiorcę.

Mateusz Ładyga – doradca restrukturyzacyjny

 

Jeżeli masz pytania, poszukujesz doradcy restrukturyzacyjnego i potrzebujesz wsparcia w zakresie restrukturyzacji to zapraszam do kontaktu. Wspieramy przedsiębiorców w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Prowadzimy uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne w ramach Tarczy antykryzysowej.

Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga
Doradca restrukturyzacyjny nr licencji 781
Adres: ul. Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków, małopolska
Numer kontaktowy: +48 881 927 832
E-mai: biuro@restrukturyzacja.legal
www.restrukturyzacja.legal

Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony, na której szczegółowo opisujemy w jakim zakresie możemy pomóc  https://restrukturyzacja.legal/restrukturyzacja/