RestrukturyzacjaWiedza Podstawowasanacja

Sanacja, czyli postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne jest jednym z rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego, szczegółowo przedstawionym w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (dalej jako: p.r.). Łączy ono układ z wierzycielami z działaniami mającymi na celu uzdrowienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Dla przedsiębiorcy, któremu zależy na przeprowadzeniu głębokiej, kompleksowej restrukturyzacji, która obejmie nie tylko zadłużenie względem ogółu wierzycieli, ale również częściową likwidację firmy, ograniczenie jej działalności na rynku, redukcję etatów lub inne zmiany ukierunkowane na poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, sanacja jest rozwiązaniem skrojonym na miarę. Co więcej, działania sanacyjne oraz zawarcie układu z wierzycielami mogą nastąpić w tym przypadku niezależnie od poziomu wierzytelności spornych.

Podstawy otwarcia postępowania sanacyjnego

Podstawy wszczęcia postępowania sanacyjnego nie różnią się od podstaw otwarcia innych postępowań restrukturyzacyjnych. Mowa o niewypłacalności dłużnika lub zagrożenia niewypłacalnością. We wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego należy zatem wykazać co najmniej zagrożenie niewypłacalnością. Definicja „dłużnika zagrożonego niewypłacalnością” zawarta w art. 6 ust. 3 p.r. wskazuje, że jest to podmiot, z którego sytuacji ekonomicznej można wywnioskować, że w niedługim czasie może on stać się niewypłacalny. Ustawodawca nie wskazuje konkretnie czasu, w jakim niewypłacalność miałaby się pojawić, dzięki czemu definicja jest dość nieostra i elastyczna.

Otwarcie restrukturyzacji

Postępowanie sanacyjne jest wszczynane przez dłużnika, który składa wniosek o otwarcie tego postępowania. Sąd rozpoznający wniosek sprawdza czy wniosek spełnia wymogi formalne, czy postępowanie nie doprowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli, a także czy dłużnik posiada wystarczające środki finansowe do pokrycia kosztów postępowania restrukturyzacyjnego. Ten etap zostaje zakończony wydaniem postanowienia o otwarciu postępowania.

Wraz z otwarciem restrukturyzacji zarząd nad majątkiem dłużnika zostaje mu odebrany i przekazany zarządcy wyznaczonemu przez sąd. Na podstawie art. 288 ust. 3 p.r. sąd pod pewnymi warunkami może jednak zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością lub częścią przedsiębiorstwa w zakresie zwykłego zarządu.

Właściwe postępowanie restrukturyzacyjne

Po uprawomocnieniu się postanowienia o otwarciu postępowania dłużnik wkracza w kolejny etap restrukturyzacji, w czasie którego zostanie zawarty układ z wierzycielami. Proces ten może się opóźnić, jeżeli wierzyciele wniosą sprzeciwy do spisu wierzytelności.

W ciągu 30 dni od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zarządca (doradca restrukturyzacyjny powołany w postępowaniu sanacyjnym) składa w porozumieniu z przedsiębiorcą plan restrukturyzacyjny. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać za zgodą sędziego – komisarza wydłużony do 3 miesięcy. Zarządca realizuje plan restrukturyzacyjny na zasadach określonych w art. 313 – 319 p.r., w zakresie działań sanacyjnych, po jego zatwierdzeniu. Niektóre działania wymagające natychmiastowego wykonania mogą być podjęte przez zarządcę jeszcze przed zatwierdzeniem układu.

Po opracowaniu spisu wierzytelności zostaje zwołane zgromadzenie wierzycieli, w celu przeprowadzenia głosowania nad układem. Pomyślne dla dłużnika głosowanie nie jest wystarczające. Układ z wierzycielami musi zostać rozpoznany i zatwierdzony przez sąd.

Zakończenie postępowania sanacyjnego

Sanacja zostaje zakończona z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu z wierzycielami, albo o odmowie zatwierdzenia układu.

W określonych przypadkach postępowanie sanacyjne zostaje umorzone. Jako przykłady sytuacji uzasadniających umorzenie postępowania można wskazać między innymi:

– utratę przez dłużnika zdolności do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu oraz zobowiązań, które nie mogą zostać objęte układem,

– niewykonywanie poleceń sędziego – komisarza przez dłużnika

– zachowanie dłużnika wskazujące na to, że układ nie zostanie wykonany

Postępowanie sanacyjne pozwala przedsiębiorcy na więcej

Sanacja jest szczególnym rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego, ponieważ daje dłużnikowi większe pole do działania.

Jako przykład można wskazać możliwość redukcji zatrudnienia na podstawie art. 300 p.r., zgodnie z którym otwarcie postępowania sanacyjnego w sferze praw i obowiązków pracowników i pracodawcy wywołuje tożsame skutki, co ogłoszenie upadłości. Różnica polega jedynie na tym, że uprawnienia syndyka w postępowaniu sanacyjnym wykonuje zarządca.

Poza tym, na podstawie art. 323 ust. 1 p.r. składniki majątku firmy, wchodzące w skład masy sanacyjnej, mogą zostać sprzedane przez zarządcę, za zgodą sędziego – komisarza. Sprzedaż wywołuje skutki takie same, jak sprzedaż dokonana przez syndyka w postępowaniu upadłościowym.

Zarządca może również na podstawie art. 298 ust. 1 p.r. odstąpić od umowy wzajemnej, za zgodą sędziego – komisarza, jeżeli nie została ona wykonana w całości lub części przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego.

Mateusz Ładyga – doradca restrukturyzacyjny

 

Jeżeli masz pytania, poszukujesz doradcy restrukturyzacyjnego i potrzebujesz wsparcia w zakresie restrukturyzacji to zapraszam do kontaktu. Wspieramy przedsiębiorców w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Prowadzimy także uproszczone postępowania restrukturyzacyjne w ramach Tarczy antykryzysowej.

Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga
Doradca restrukturyzacyjny nr licencji 781
Adres: ul. Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków, małopolska
Numer kontaktowy: +48 881 927 832
E-mai: biuro@restrukturyzacja.legal
www.restrukturyzacja.legal

Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony, na której szczegółowo opisujemy w jakim zakresie możemy pomóc  https://restrukturyzacja.legal/postepowanie-sanacyjne/