UpadłośćWiedza Podstawowasyndyk

Syndyk i jego rola w postępowaniu upadłościowym

Syndyk jest organem postępowania upadłościowego. Nie jest on uczestnikiem postępowania upadłościowego (tak jak wierzyciele i upadły). Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 498) sąd – uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości – wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, w którym to postanowieniu jednocześnie wyznacza syndyka. Czyniąc to, sąd bierze pod uwagę liczbę spraw, w których osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego pełni funkcję nadzorcy sądowego lub zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych albo syndyka w innych postępowaniach upadłościowych (a także jej doświadczenie i dodatkowe kwalifikacje).

Kto może pełnić funkcje syndyka?

Funkcję syndyka może pełnić osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Funkcję tę może również pełnić spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Kto nie może być syndykiem w danym postępowaniu?

Syndykiem nie może być osoba fizyczna lub spółka handlowa, która:

1/ jest wierzycielem lub dłużnikiem upadłego, małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym upadłego lub jego wierzyciela w tej samej linii czy stopniu, osobą pozostającą z nim w stosunku przysposobienia lub małżonkiem tej osoby albo osobą pozostającą z upadłym w faktycznym związku, prowadzącą z nim wspólnie gospodarstwo domowe,

2/ jest lub była zatrudniona przez upadłego na podstawie stosunku pracy albo wykonywała pracę lub świadczyła usługi na rzecz upadłego na podstawie innego stosunku prawnego,

3/ jest lub była członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem upadłego, albo jest lub w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości była wspólnikiem albo akcjonariuszem posiadającym udziały albo akcje w wysokości wyższej niż 5% kapitału zakładowego dłużnika lub wierzyciela,

4/ jest lub była spółką powiązaną z upadłym lub jest lub była członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem takiej spółki albo jest lub w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości była wspólnikiem albo akcjonariuszem posiadającym udziały albo akcje w wysokości wyższej niż 5% kapitału zakładowego spółki powiązanej z dłużnikiem,

5/ pełniła funkcję nadzorcy lub zarządcy w prowadzonym wcześniej wobec upadłego postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Podstawowe zadania syndyka.

Syndyk niezwłocznie obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, zabezpiecza go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne oraz przystępuje do jego likwidacji (spieniężenia, pozwalającego na wykonanie planu podziału, tj. zaspokojenie wierzycieli). W tym celu syndyk może żądać od organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego potrzebnych informacji dotyczących majątku upadłego, a także może złożyć wniosek o poszukiwanie majątku upadłego przez komornika (z ograniczeniem do poszukiwania w bazach danych, do których komornik ma dostęp). Syndyk powinien nie tylko zarządzać majątkiem upadłego, ale także dokonać wszystkich czynności potrzebnych do skutecznego uzyskania przez upadłego własności lub innych praw.

Rola syndyka w postępowaniach sądowych.

Po ogłoszeniu upadłości wszelkie postępowania sądowe, administracyjne lub sądowoadministracyjne dotyczące masy upadłości mogą być wszczynane i prowadzone wyłącznie przez syndyka albo przeciwko niemu. W sprawach dotyczących masy upadłości syndyk dokonuje czynności w imieniu własnym na rachunek upadłego. Syndyk nie odpowiada za zobowiązania zaciągnięte w sprawach dotyczących masy upadłości, odpowiada natomiast za szkodę wyrządzoną na skutek nienależytego wykonywania obowiązków.

Dalsze zadania syndyka.

Do zadań syndyka należy w szczególności:

1/ niezwłoczne zawiadomienie o upadłości tych wierzycieli, których adresy są znane na podstawie ksiąg upadłego, a także komorników prowadzących postępowania egzekucyjne przeciwko upadłemu oraz małżonka dłużnika,

2/ niezwłocznie przystąpienie do spisu inwentarza i oszacowania masy upadłości oraz sporządzenia planu likwidacyjnego (syndyk składa sędziemu-komisarzowi spis inwentarza wraz z planem likwidacyjnym w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia upadłości),

3/ sprzedaż majątku upadłego,

4/ sporządzenie listy wierzytelności, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu okresu przewidzianego do zgłaszania wierzytelności,

5/ składanie sędziemu-komisarzowi – w terminach przez niego wyznaczonych, przynajmniej co trzy miesiące – sprawozdania z czynności oraz sprawozdania rachunkowego z uzasadnieniem,

6/ po wykonaniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości złożenie sprawozdania ostatecznego obejmującego sprawozdanie z czynności oraz sprawozdanie rachunkowe,

7/ realizacja obowiązków sprawozdawczych ciążących na upadłym.

Czy syndyk może prowadzić dalej przedsiębiorstwo?

Po ogłoszeniu upadłości można prowadzić dalej przedsiębiorstwo upadłego, jeżeli możliwe jest zawarcie układu z wierzycielami lub możliwa jest sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości lub jego zorganizowanych części. Jeżeli syndyk prowadzi przedsiębiorstwo upadłego, powinien podjąć wszelkie działania zapewniające zachowanie przedsiębiorstwa co najmniej w niepogorszonym stanie. Dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa przez syndyka, jeżeli ma trwać dłużej niż trzy miesiące od dnia ogłoszenia upadłości, wymaga zezwolenia rady wierzycieli pod rygorem nieważności. Syndyk prowadzący przedsiębiorstwo upadłego może prowadzić działalność wymagającą koncesji, licencji albo zezwolenia, chyba że co innego wynika z odrębnych ustaw.

Odpowiedzialność syndyka za jego działania.

Syndyk jest obowiązany podejmować działania z należytą starannością, w sposób umożliwiający optymalne wykorzystanie majątku upadłego w celu zaspokojenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu, w szczególności przez minimalizację kosztów postępowania. Sędzia-komisarz upomina syndyka, który nie wykonuje albo nienależycie wykonuje swoje obowiązki. W przypadku istotnego uchybienia albo braku poprawy w wykonywaniu obowiązków mimo upomnienia, sędzia-komisarz nakłada na syndyka grzywnę w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł, biorąc pod uwagę stopień oraz wagę uchybienia. W przypadku rażącego uchybienia lub braku poprawy w wykonywaniu swoich obowiązków mimo nałożonej grzywny lub w przypadku niewykonania wybranych obowiązków, o których mowa w ustawie – Prawo upadłościowe, mimo wezwania do ich spełnienia, w terminie tygodnia sąd odwołuje syndyka.

Wynagrodzenie syndyka.

Wynagrodzenie syndyka stanowi sumę pięciu części składowych, zależnych od: sumy wypłaconej wierzycielom w ramach wykonania planów podziału, liczby pracowników zatrudnianych w dniu ogłoszenia upadłości, liczby wierzycieli biorących udział w postępowaniu, czasu trwania postępowania oraz stopnia trudności postępowania i jego efektywności – w granicach od dwukrotności do dwustusześćdziesięciokrotności podstawy wynagrodzenia (przez którą rozumie się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego).

Czy można zmienić syndyka?

Sąd zmienia syndyka na jego wniosek albo na podstawie uchwały rady wierzycieli. Sąd zmienia syndyka w przypadku cofnięcia albo zawieszenia syndykowi praw wynikających z licencji doradcy restrukturyzacyjnego, a jeżeli syndykiem jest spółka – w przypadku cofnięcia albo zawieszenia praw wynikających z licencji doradcy restrukturyzacyjnego wspólnikom ponoszącym za zobowiązania spółki odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkom zarządu reprezentującym taką spółkę. W przypadku śmierci syndyka albo utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo jeżeli w składzie organów spółki będącej syndykiem zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie, sąd stwierdza wygaśnięcie funkcji syndyka.

Mateusz Ładyga – doradca restrukturyzacyjny

Jeżeli masz pytania, poszukujesz doradcy restrukturyzacyjnego w Krakowie i potrzebujesz wsparcia w zakresie restrukturyzacji to zapraszam do kontaktu. Wspieramy przedsiębiorców w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacji.

Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga
Doradca restrukturyzacyjny nr licencji 781
Adres: ul. Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków
Numer kontaktowy: +48 881 927 832
E-mai: biuro@restrukturyzacja.legal
www.restrukturyzacja.legal

Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony, na której szczegółowo opisujemy w jakim zakresie możemy pomóc https://restrukturyzacja.legal/uslugi/