UpadłośćWiedza Podstawowaupadłość firmy

Upadłość firmy – Jak się do tego przygotować?

Postępowanie upadłościowe jest ukierunkowane na zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Drugorzędnym celem postępowania upadłościowego jest natomiast zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika.

Upadłość firmy może zostać ogłoszona, jeżeli jest ona w stanie niewypłacalności. Dłużnik musi posiadać wystarczające środki finansowe, które przewyższają przewidywane koszty postępowania. Muszą one być na tyle wysokie by pozwolić na zaspokojenie wierzycieli choćby w niewielkiej części. Brak środków finansowych uniemożliwia przeprowadzenie postępowania upadłościowego. Wtedy wniosek dłużnika podlega oddaleniu.

Dokumenty potrzebne do przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości.

Wykaz majątku i jego oszacowanie.

Chcąc odpowiedzieć na pytanie, czy firma posiada wystarczające środki na pokrycie kosztów postępowania i zaspokojenie choćby częściowo roszczeń wierzycieli, należy sporządzić wykaz majątku. Aktualny wykaz majątku firmy z szacunkową wyceną jego składników jest obowiązkowym elementem wniosku o ogłoszenie upadłości zgłaszanego przez dłużnika.

Inne dokumenty, które są niezbędnymi elementami wniosku o ogłoszenie upadłości:

– bilans sporządzony na dzień przypadający w okresie 30 dni przed dniem złożenia wniosku. Musi być on sporządzony także dla przedsiębiorstw rozliczających się w uproszczonej formie książki przychodów i rozchodów.

– spis wierzycieli zawierający ich nazwy, adresy i wysokość wierzytelności oraz terminów zapłaty. Spis musi być kompletny. Bardzo częstym błędem jest wpisywanie nie pełnej nazwy firmy.

– lista zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na majątku firmy z datami ich ustanowienia (informacja ustanowieniu na majątku firmy hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich, innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach)

– wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko przedsiębiorstwu

– wykaz postępowań sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz przed sądami polubownymi dotyczących przedsiębiorstwa.

Spłaty dokonane na rzecz wierzycieli

W kolejnym etapie przygotowań do upadłości firmy, warto przeanalizować spłaty zadłużenia dokonane w terminie 6 miesięcy przed planowaną datą złożenia wniosku. Oświadczenie o spłatach za ten okres należy załączyć do wniosku. Sąd upadłościowy na tej podstawie bada czy nie doszło do dobrowolnego zaspakajania wierzycieli. Sąd sprawdza, także czy miały miejsce czynności prawne dokonane z podmiotami powiązanymi (osobami i podmiotami gospodarczymi) z pokrzywdzeniem innych wierzycieli?

Należności przysługujące przedsiębiorstwu

Upadłość firmy może być konsekwencją niewypłacalności głównych kontrahentów lub sporami prowadzonymi z nimi. Badanie należności przysługujące przedsiębiorstwu od jej dłużników następuje pod kątem ich zasadności oraz możliwości ściągnięcia. Dlatego też, wniosek dłużnika inicjujący postępowanie upadłościowe powinien zawierać spis podmiotów, które są zobowiązane majątkowo wobec dłużnika. Podając dłużników firmy wskazuje się ich adresy, wierzytelność przysługującą firmie, datę jej powstania oraz termin zapłaty.

Upadłość firmy – analiza zebranej dokumentacji

Na podstawie analizy powyższych dokumentów można ocenić, czy majątek firmy pozwoli na zaspokojenie nie tylko kosztów postępowania upadłościowego, ale także częściowo roszczeń wierzycieli. Przygotowanie omówionej dokumentacji to prawdopodobnie najważniejszy etap przygotowań do postępowania upadłościowego, ponieważ pozwala stwierdzić, czy istnieją podstawy do jego wszczęcia oraz czy nie zachodzą przesłanki oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Opracowanie powyższych dokumentów jest czasochłonne, dlatego warto rozpocząć ich  przygotowanie odpowiednio wcześniej. Ostatecznej oceny zebranego materiału dokonuje Sąd upadłościowy.

Odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych informacji.

Rzetelne przygotowanie dokumentów, o których mowa wyżej, pozwoli przedsiębiorcy sprawnie przejść przez postępowanie upadłościowe firmy. Poza tym, wraz z wnioskiem inicjującym postępowanie o ogłoszenie upadłości firmy dłużnik składa pisemne oświadczenie co do prawdziwości podanych informacji. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych danych.

Wybór doradcy restrukturyzacyjnego

Doradca restrukturyzacyjny jest osobą świadczącą profesjonalne usługi w zakresie przygotowania firmy do upadłości lub restrukturyzacji. W postępowaniu upadłościowym może pełnić funkcję pełnomocnika procesowego dłużnika.

Jeżeli masz pytania, poszukujesz doradcy restrukturyzacyjnego i potrzebujesz wsparcia w zakresie upadłości lub restrukturyzacji, to zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga
Doradca restrukturyzacyjny nr licencji 781
Adres: ul. Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków
Numer kontaktowy: +48 881 927 832
E-mai: biuro@restrukturyzacja.legal
www.restrukturyzacja.legal

Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony, na której szczegółowo opisujemy w jakim zakresie możemy pomóc https://restrukturyzacja.legal/uslugi/