Kompendium restrukturyzacjiRestrukturyzacjaWiedza Podstawowadoradca restrukturyzacyjny w postępowaniu naprawczym

Rozwój gospodarki rynkowej zmienia optykę ustawodawcy patrzenia na sprawy ekonomiczne i generuje nowe rozwiązania prawne. Dlatego doradca restrukturyzacyjny, zastąpił powszechnie znanego syndyka. Skąd taka zmiana i jakie są jej cele?


Zapoznaj się także z naszymi pozostałymi publikacjami. Opisujemy prawne, ekonomiczne i biznesowe uwarunkowania restrukturyzacji. Ich spis znajdziesz tutajPełną treść ustawy „Prawo restrukturyzacyjne” można znaleźć tutaj.


Kwestia zobowiązań

Dość oczywiste jest, że przedsiębiorstwo, w kłopotach jest problemem nie tylko dla swoich właścicieli i pracowników, ale również dla wierzycieli. W interesie wszystkich wymienionych jest pomóc stanąć mu na nogi, zamiast pozwolić upaść. Współczesne przedsiębiorstwa najczęściej mają stosunkowo duży udział kapitałów obcych w stosunku do własnych. Oznacza to względnie słabą strukturę bilansową i pociąga groźbę kaskadowych kłopotów bilansowych u wierzycieli upadłego przedsiębiorcy. Jedna, duża upadłość, może pociągać za sobą wiele innych.

Restrukturyzacja zamiast upadłości

Z tego względu o wiele bardziej racjonalnym rozwiązaniem jest przeprowadzenie zmian, które firmę w kłopotach uratują. Restrukturyzacja — w przeciwieństwie do upadłości — nie jest działaniem mającym na celu wyprzedaż majątku celem zaspokojenia roszczeń. Przeciwnie, jest zbiorem zmian wewnętrznych i zewnętrznych, które mają sprawić, że firma zacznie przynosić zyski i spłacać swoje długi. Osobą, która ma za zadanie wesprzeć przedsiębiorcę oraz zapewnić obiektywne, bezstronne podejście do zmian w tym procesie jest doradca restrukturyzacyjny. 

Doradca restrukturyzacyjny 

Stosownie do powyższego ustawodawca powołał w trybie ustawy w 2016 r. zawód doradcy restrukturyzacyjnego, w miejsce znanego dotąd syndyka. Natomiast regulacje prawa upadłościowego w części poświęcone upadłości z możliwością zawarcia układu, zostały zastąpione prawem restrukturyzacyjnym. W konsekwencji widać zmianę w systemie prawnym, który dotąd stał przede wszystkim na straży zaspokojenia praw wierzycieli, a obecnie stawia akcent na uratowanie przedsiębiorstwa. Rolą doradcy restrukturyzacyjnego jest profesjonalna przedsiębiorcy w tym trudnym zadaniu.

Doradca restrukturyzacyjny — zadania

Licencję doradcy restrukturyzacyjnego może uzyskać osoba fizyczna, która spełnia kryteria wymienione w ustawie, m.in. ma najmniej trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu majątkiem upadłego przedsiębiorcy oraz zdała egzamin kwalifikacyjny przed komisją powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Zadaniem doradcy restrukturyzacyjnego jest pełnić określone funkcje procesowe:

  • Doradcy restrukturyzacyjnego oraz nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu;
  • Nadzorcy sądowego w przyśpieszonym postępowaniu układowym i w postępowaniu układowym;
  • Zarządcy w postępowaniu sanacyjnym;

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Prawo restrukturyzacyjne przewiduje przewiduje cztery ścieżki postępowania. W zależności od stopnia niewypłacalności przedsiębiorcy i skali trudności z tego wynikających mamy do wyboru: 

  1. postępowanie o zatwierdzenie układu;
  2. przyśpieszone postępowanie układowe;
  3. postępowanie układowe;
  4. postępowanie sanacyjne;

Poszczególne rodzaje postępowania naprawczego nakładają rosnącą rolę instytucji zewnętrznych (doradcy restrukturyzacyjnego i sąd), wyższą ochronę przed pozwami ze strony dłużników oraz głębszą ingerencję w procesy przedsiębiorstwa. Szerzej o modelach restrukturyzacji piszemy w „Kompendium restrukturyzacji„, tutaj:

Doradca restrukturyzacyjny i upadłość przedsiębiorcy

Nie każde postępowanie restrukturyzacyjne kończy się sukcesem. Jeżeli przedsiębiorca zostanie objęty postępowaniem upadłościowym, czyli zmierzającym do likwidacji jego majątku celem zaspokojenia wierzycieli, doradca restrukturyzacyjny jest uprawniony do roli:

  • syndyka;
  • tymczasowego nadzorcy sądowego

W tym pierwszym wypadku do jego obowiązków należy zarządzanie masą upadłościową, a w drugim ochrona majątku dłużnika w okresie poprzedzającym prawomocne ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. 

Podsumowanie

Doradca restrukturyzacyjny pełni rolę „lekarza przedsiębiorstw”, którego zadaniem jest wesprzeć przedsiębiorcę i jego firmę w trudnej sytuacji narastającej niewypłacalności. Jak wiadomo – „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Dlatego przedsiębiorca, któremu zależy na przyszłości swojego biznesu, powinien rozważyć nawiązanie współpracy z doradcą restrukturyzacyjnym, zanim kondycja jego firmy stanie oficjalnie pod znakiem zapytania. Wyjście kłopotom naprzeciw zawsze jest najlepszą strategią.

Zapraszamy do naszego biura w Krakowie. Skontaktuj się z naszą kancelarią bezpośrednio pod numerem telefonu 881 927 832 lub pod adresem biuro@restrukturyzacja.legal Adres naszego biura to Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków.