Porady EksperckieUpadłośćPre-pack

Pre-pack, czyli przygotowanej likwidacji, to rozwiązanie dla przedsiębiorcy, którego długi przerastają możliwości spłaty. Co do zasady konsekwencją takiego stanu rzeczy jest upadłość. Jednak tradycyjna sprzedaż poszczególnych składników majątkowych, jest zazwyczaj kosztownym i długotrwałym procesem. Sposobem na to jest pre-pack, czyli szybka sprzedaż całości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.


Zapoznaj się także z naszymi pozostałymi publikacjami. Opisujemy prawne, ekonomiczne i biznesowe uwarunkowania restrukturyzacji. Ich spis znajdziesz tutaj

Pełną treść ustawy „Prawo restrukturyzacyjne” można znaleźć tutaj.


Zalety przygotowanej likwidacji pre-pack

Sprzedaż “przedsiębiorstwa w ruchu” lub jego zorganizowanej części co do zasady jest procesem krótszym, a do tego przynoszącym wyższy stopień zaspokojenia wierzycieli, niż wyprzedaż poszczególnych składników majątkowych. Na skrócony czas trwania istotny wpływ mają aktywne działania samego dłużnika i wierzycieli, w których dobrze pojętym interesie jest szybkie rozwiązanie problemu. Wyższa cena jest premią za nabycie zorganizowanego przedsiębiorstwa, zamiast martwych aktywów.  

Sprzedaż w trybie egzekucyjnym

Nabywca uzyskuje przedsiębiorstwo wolne od zadłużenia (bez długów i obciążeń rzeczowych), zgodnie z zasadami sprzedaży egzekucyjnej. Kupującym może być każdy podmiot, choć dla osób powiązanych rodzinnie lub faktycznie z dłużnikiem stosuje się dodatkowe kryteria. Nabywcą może być również wierzyciel. W takiej sytuacji nie oznacza to, że wpłacając cenę może potracić sobie wierzytelności, jakie ma wobec masy upadłościowej. Cenę sprzedaży należy zapłacić w całości.

Utrzymanie operacji biznesowych

Przygotowana likwidacja jest procesem poufnym. Cała „kuchnia procesu” (poszukiwanie nabywcy i negocjacje) dzieje się przed ogłoszeniem upadłości, który jest połączona z informacją o sprzedaży. Oznacza to, że zarówno pracownicy, klienci jak i dostawcy nie są włączeni w ten proces, co odsuwa ryzyko niekontrolowanych odejść. 

Pre-pack – wniosek do sądu

Wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości powinien zawierać proponowane warunki transakcji i tożsamość nabywcy, a także projekt umowy sprzedaży. Jeśli sprzedaż ma dotyczyć tylko zorganizowanej części przedsiębiorstwa, warto uzasadnić, w jaki sposób wpłynie to na stan zaspokojenia wierzycieli. Umowa jest formalnie zawierana z syndykiem, który reprezentuje masę upadłościową, po zatwierdzeniu transakcji przez sąd.

Pre-pack – zgoda sądu na warunki transakcji

Z punktu widzenia sądu podstawą sprzedaży jest cena oszacowana przez biegłego sądowego. Sąd może pod pewnymi warunkami przystać na cenę niższą, jeśli przemawia za tym ważny interes publiczny lub zachowanie miejsc pracy. Wyjątkiem jest sytuacja powiązania rodzinnego pomiędzy dłużnikiem a przyszłym nabywcą. Wtedy transakcja może odbyć się tylko po cenie określonej przez biegłego. Uzyskanie w negocjacjach ceny wyżej, niż wycena biegłego sądowego wiąże decyzję sądu.

Pre-pack – doradca restrukturyzacyjny

Najważniejszym punktem przygotowanej likwidacji jest osoba nabywcy lub nabywców (dopuszcza się nabycie łączne) oraz takie ustalenia warunków, które mogą być zaakceptowane przez sąd. W tym zakresie pomocne jest doświadczenie doradcy restrukturyzacyjnego, który w procesie upadłościowym przyjmuje rolę syndyka.

Jeżeli Twoja firma przechodzi przez okresowe kłopoty, boryka się ze spadkiem zysków, wzrostem kosztów lub innymi perturbacjami — nie czekaj, aż będzie za późno. Zapraszamy do naszego biura w Krakowie. Skontaktuj się z naszą kancelarią bezpośrednio pod numerem telefonu 881 927 832 lub pod adresem biuro@restrukturyzacja.legal Adres naszego biura to Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków