RestrukturyzacjaUpadłośćprzestępczość gospodarcza

Przestępczość gospodarcza to najczęściej niechciane konsekwencje złych decyzji. Proces, który z reguły narasta i nawarstwia się latami. Ukrywane straty, zawyżona dochodowość, niewiarygodne zapisy księgowe często są wykorzystywane w grze pozorów, która ma na celu kupić czas. I tak też się dzieje. `Warto zapytać jaką cenę przyjdzie zapłacić, gdy ten rachunek stanie się należny?


Zapoznaj się także z naszymi pozostałymi publikacjami. Opisujemy prawne, ekonomiczne i biznesowe uwarunkowania restrukturyzacji. Ich spis znajdziesz tutaj

Pełną treść ustawy „Prawo restrukturyzacyjne” można znaleźć tutaj. Upadłość przedsiębiorcy reguluje ustawa „Prawo upadłościowe” dostępnej w całości tutaj.


Oszustwo z wykorzystaniem tzw. „słupa”

Jednym z typowych działań przestępczych jest prowadzenie spółki z wykorzystaniem fikcyjnej osoby, bądź osoby, która — świadomie lub nie — udostępniła do tego celu swoje swoje dane osobowe. Często jest to motywowane np. za wynagrodzeniem, za którym idą niejawne zobowiązania.

Taką właśnie osobę formalnie ustanawia się prezesem zarządu spółki, jednakże bez realnego wpływu na jej funkcjonowanie. Prawdziwa kontrola pozostaje w rękach innej osoby, która — choć de facto nią zarządza — pozostaje w cieniu zdarzeń. Celem takiej struktury jest skierowanie konsekwencji prawnych i ekonomicznych jak najdalej od osoby rzeczywiście kontrolującej podmiot. Do tego sprowadza się rola fikcyjnego prezesa.

Tak utworzony podmiot gospodarczy zaciąga zobowiązania handlowe, pracownicze, kredytowe. Może na podstawie odpowiednio przygotowanych dokumentów ubiegać się o nienależny zwrot podatku VAT. Także podejmować się szeregu innych, jawnie przestępczych operacji prowadzących do wyłudzeń środków pieniężnych obrotowych i majątku trwałego oraz wyprowadzaniu ich w inne, równie fantomowe konstrukcje prawne.

Poznaj swojego klienta

Dlatego niezwykle ważne jest, aby każdy przedsiębiorca przystąpił do weryfikacji rzetelności kontrahenta. Szczególnie jeśli trafia się tzw. „okazja biznesowa”, gdy „pieniądze leżą na ulicy”, a sztucznie stworzony pośpiech transakcji powoduje brak czasu na rozsądną analizę wszystkich uwarunkowań.

Dobrym krokiem jest zrozumienie mechanizmów działań tego typu grup przestępczych. Pozwala to na ustrzeżenie się przed złym doborem partnera biznesowego, a co za tym idzie, ponoszenia niechcianych konsekwencji. Standardem instytucji finansowych i korporacji jest KYC, czyli Know Your Client („Poznaj swojego klienta). Jest to procedura każdorazowego badania wiarygodności podmiotu, która ma stać się przyszłym kontrahentem.

Brak przezorności bardzo często prowadzi przedsiębiorcę do mimowolnego udziału w fałszywych transakcjach, które mogą pociągnąć go do utraty płynności finansowej i bankructwa.

Przestępczość gospodarcza i lewe faktury

Przestępczość gospodarcza wykorzystują dokumenty, aby przeprowadzać swoje operacje. Znanym sposobem jest oszustwo podatkowe polegające uzyskaniu nienależnej korzyści podatkowej poprzez wystawianie lewych bądź pustych faktur, a przez to wyłudzanie podatku VAT.

Faktura VAT jest dokumentem rozliczeniowym, stanowiącym poświadczenie dokonanych transakcji. Tworzenie takiego dokumentu bez związku z rzeczywistą transakcją lub błędny opis czy cena natury świadczenia jest działaniem przestępczym. Tak samo przyjęcie takiego dokumentu do swoich rozliczeń przez przedsiębiorcę.

Tego rodzaju oszustwa wykorzystywane są do tworzenia pozorów legalnego przepływu pieniędzy lub towarów. Zorganizowane i działające poprzez wiele odrębnych podmiotów gospodarczych przestępcze firmy zyskały miano „karuzel podatkowych”. Nazwa wywodzi się z praktyki wielokrotnego wykorzystywania towarów dla uzyskania nielegalnego zwrotu VAT.

Jak ustrzec się przed nieuczciwymi kontrahentami? Przede wszystkim przestrogą  powinna być cena konkretnego towaru. Jeżeli oferta jest poniżej ceny rynkowej, to powinien być to dzwonek alarmowy. Zaniżanie ceny może oznaczać, że ktoś „zaoszczędził na VAT”, a teraz szuka sposobu, aby pozbyć się gorącego towaru.

Przestępczość gospodarcza — katalog sankcji karnych

Ustawodawca wprowadził restrykcje prawnokarne dla osób kierujących bądź biorących udział w takich procederach przestępczych. Dotyczy to nie tylko zawodowych przestępców, ale także przedsiębiorców, którzy wskutek własnej woli, wiedzeni wizją zysków, czy biznesową koniecznością świadczą im pomoc. Zaciągają na siebie odpowiedzialność taką samą jak sprawcy (pomocnictwo).

Podmioty wystawiające fikcyjne faktury jak również posługujące się nimi podlegają odpowiedzialności zarówno na gruncie regulacji prawa karnego jak i kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z przepisami sprawca podlega karze grzywny albo karze pozbawienia wolności nawet do lat 10 lub obu tym karom łącznie. Zakres kary za wystawienie nierzetelnej faktury lub rachunku albo posługiwanie się dokumentami wystawionymi w ten sposób uzależnione są od kwoty podatku wynikających z fikcyjnych faktur.

Karalne jest oczywiście także ukrywanie dochodu. Formalnie figuruje to pod nazwą „zaniechania zgłoszenia przedmiotu opodatkowania, kosztem uszczuplenia spodziewanego dochodu finansowego Skarbu Państwa, w celu osiągnięcia z tego tytułu korzyści”. Jest to przestępstwo w rozumieniu przepisów prawa polskiego.

Restrukturyzacja sposobem na problemy

Dlatego, jeżeli Twoja firma przechodzi przez okresowe kłopoty, boryka się ze spadkiem zysków, wzrostem kosztów lub innymi kłopotami — nie szukaj drogi na skróty. Ryzykowne operacje biznesowe mogą być ostatnim gwoździem do trumny dla Twojej firmy. Lepiej przeprowadzić restrukturyzację zadłużenia i wyjść znów na prostą.

Zapraszamy do naszego biura w Krakowie. Skontaktuj się z naszą kancelarią bezpośrednio pod numerem telefonu 881 927 832 lub pod adresem biuro@restrukturyzacja.legal. Adres naszego biura to Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków