Porady EksperckieRestrukturyzacjaprzyśpieszone postępowanie układowe

Przyśpieszone postępowanie układowe wydaje się być dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorstwa, którego większość zobowiązań istnieje wobec niewielkiej liczby kluczowych dostawców. Dlatego celem przyśpieszonego postępowania układowego są w założeniu proste czynności naprawcze, które można w założeniu przeprowadzić w 2-3 miesięcy.


Zapoznaj się także z naszymi pozostałymi publikacjami. Opisujemy prawne, ekonomiczne i biznesowe uwarunkowania restrukturyzacji. Ich spis znajdziesz tutaj

Pełną treść ustawy „Prawo restrukturyzacyjne” można znaleźć tutaj. Upadłość przedsiębiorcy reguluje ustawa „Prawo upadłościowe” dostępnej w całości tutaj.


Przyśpieszone postępowanie układowe — kolejność czynności

Warunkiem wyboru tej ścieżki restrukturyzacji przedsiębiorstwa jest poziom zobowiązań spornych, który nie może przekroczyć 15% ogółu sumy długów. 

 1. zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym,
 2. złożenie do sądu wniosku o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego
 3. sporządzenie listy wierzytelności i planu restrukturyzacyjnego,
 4. wyznaczenie przez sąd daty głosowania nad propozycjami układowymi
 5. stwierdzenie przyjęcia układu przez radę wierzycieli,
 6. złożenie wniosku do sądu o zatwierdzenie układu,
 7. rozpoznanie wniosku o zawarcie układu i prawomocne postanowienie o:
  1. zatwierdzeniu układu lub o odmowie jego zatwierdzenia,
  2. umorzeniu postępowania,
 8. wykonanie układu;

Przyśpieszone postępowanie układowe — zarząd własny dłużnika

Przyśpieszone postępowanie układowe zezwala na:

 1. pozostawienie dłużnikowi samodzielnego zarządu w zakresie czynności zwykłych
 2. uzyskanie obowiązkowej zgody nadzorcy sądowego dla czynności przekraczających zwykły zarząd;
 3. możliwość, że w określonych sytuacjach sąd uchyli zarząd własny dłużnika i ustanowić zarządcę.

Przyśpieszone postępowanie układowe — ochrona majątku dłużnika

Z dniem otwarcia postępowania układowego:

 • majątek dłużnika zamienia się w masę układową
 • zawieszone zostają po­stę­po­wa­nia eg­ze­ku­cyj­ne wobec wie­rzy­tel­no­ści objętych ukła­dem
 • wsz­czę­cie po­stę­po­wa­nia eg­ze­ku­cyj­nego, co do w/w wie­rzy­tel­no­ści jest nie­do­pusz­czal­ne,
 • powstaje możliwość za­wie­sze­nia na okres trzech mie­się­cy po­stę­po­wań eg­ze­ku­cyj­nych co do wie­rzy­tel­no­ści nie­ob­ję­tych z mo­cy pra­wa ukła­dem, które skie­ro­wa­no je do majątku (zabezpieczenia) nie­zbęd­ne­go do pro­wa­dze­nia przedsiębiorstwa — np. rachunków bankowych, pojazdów, maszyn i urządzeń.
 • pojawia się możliwość uchy­le­nie za­jęć w po­stę­po­wa­niach eg­ze­ku­cyj­nych lub za­bez­pie­cza­ją­cych do­ko­na­nych przed dniem otwar­cia po­stę­po­wa­nia.
 • dłużnika jest chroniony przed rozwiązaniem umów kluczowych z punktu widzenia dalszego działania przedsiębiorstwa (np. umowy leasingu, kredytu bankowego)

Przyśpieszone postępowanie układowe — rola nadzorcy sądowego 

Zadaniem nadzorcy jest przygotowanie i przedłożenie sędziemu komisarzowi:

 • planu re­struk­tu­ry­za­cyj­nego, 
 • spisu wie­rzy­tel­no­ści oraz spisu wie­rzy­tel­no­ści spor­nych, 
 • po przyjęciu przez sąd układu staje się nadzorcą układu i składa sądowi co trzy miesiące sprawozdanie z jego wykonania,
 • w sytuacji odebrania przedsiębiorcy zwykłego zarządu przez sąd nadzorca sądowy może zostać zarządcą

W przyśpieszonym postępowaniu układowym nie dokonuje się spisu z inwentarza.

Postępowanie o zatwierdzenie układu — głosowanie wierzycieli i warunki przyjęcia układu

Po złożeniu w sądzie spisu wierzytelności przez nadzorcę sądowego sąd wyznacza termin głosowania nad układem. W konsekwencji zgromadzenie wierzycieli rozpatruje plan restrukturyzacyjny, głosując za jego przyjęciem lub odrzuceniem. Przyjęty przez wierzycieli układ jest zatwierdzany przez sąd.

Sąd może także umorzyć postępowanie jeżeli: 

 • postępowanie restrukturyzacyjne zmierzałoby do pokrzywdzenia wierzycieli;
 • z okoliczności sprawy wynika, że układ nie zostanie wykonany;
 • dłużnik nie wykonuje poleceń sędziego-komisarza i zezwoliła na to rada wierzycieli;
 • suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania;
 • na wniosek dłużnika, za zgodą rady wierzycieli.

W związku z tym dłużnik ma możliwość złożyć uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, alternatywą jest rozpoczęcie procesu upadłości.

Doradca restrukturyzacyjny

Przygotowania do przyśpieszonego postępowania układowego najlepiej zacząć od kontaktu z doradcą restrukturyzacyjnym. Dzięki temu przedsiębiorca zyskuje możliwość omówienia swojej sytuacji i zaplanowania rozsądnych działań naprawczych. Dlatego należy pamiętać, że celem postępowania układowego jest przywrócenie dłużnikowi wypłacalności w obrębie jego działalności gospodarczej. W konsekwencji wybór formy postępowania ma najlepiej sprzyjać naprawie procesów biznesowych dłużnika.

Dlatego skontaktuj się z naszą kancelarią, aby w merytorycznie omówić właściwe kierunki działania, przygotować plan wyjścia z kryzysu oraz zapewnić firmie powrót na ścieżkę wzrostu. Zapraszamy do naszego biura w Krakowie. Skontaktuj się z naszą kancelarią bezpośrednio pod numerem telefonu 881 927 832 lub pod adresem biuro@restrukturyzacja.legal Adres naszego biura to Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków.