Porady EksperckieRestrukturyzacjaRestrukturyzacja działalności gospodarczej i cykl gospodarczy

Restrukturyzacja działalności gospodarczej jest sposobem, aby uratować firmę, która wskutek dekoniunktury i zadłużenia popada w poważne kłopoty. Narzędzie to sprzyja rozwiązaniu trudności z wypłacalnością. Daje nadzieję powrotu na ścieżkę rozwoju, gdy znów nastąpi właściwa faza cyklu gospodarczego.


Zapoznaj się także z naszymi pozostałymi publikacjami. Opisujemy prawne, ekonomiczne i biznesowe uwarunkowania restrukturyzacji. Ich spis znajdziesz tutaj

Pełną treść ustawy „Prawo restrukturyzacyjne” można znaleźć tutaj. Upadłość przedsiębiorcy reguluje ustawa „Prawo upadłościowe” dostępnej w całości tutaj


Cykl kapitałowy 

Pieniądz jest wprowadzany do obiegu w postaci długu. W przypadku osób fizycznych oraz mniejszych przedsiębiorstw przybiera to formę kredytu, czyli uznania rachunku bankowego posiadacza konta określoną sumą pieniędzy. W przypadku dużych przedsiębiorstw (korporacji) oraz państw pojawia się możliwość emisji obligacji, które są zobowiązaniem do spłaty ujętym w formie papieru wartościowego. Państwa dysponują możliwością emisji bonów skarbowych, które też są de facto obligacjami, tylko o krótkim okresie wymagalności.

“Przypływ podnosi wszystkie łodzie” lubi powtarzać znany amerykański inwestor Warren Buffett. Faza gospodarczej ekspansji jest zawsze zwiastowana przez obniżanie stóp procentowych. Wpływa to pozytywnie na dostępność kredytu, poprzez obniżenie części odsetkowej spłacanych rat. W efekcie zarówno firmy, jak i osoby indywidualne mogą sobie pozwolić na większe wydatki. Ilość pieniądza w obiegu aktywizuje zawodowo nowe branże, zwiększa sprzedaż i podnosi marżowość handlu.

Stagnacja i inflacja

Nadmierna ilość pieniądza na rynku tworzy zjawisko wzrostu cen — inflacji. Można ją zaobserwować nie tylko w postaci coraz droższych artykułów konsumpcyjnych, z czym mamy do czynienia ostatnio, ale też dużo wcześniej. Drożejące nieruchomości, aktywa inwestycyjne (giełda), zwiększony popyt na dobra luksusowe to wszystko oznaki ruchu pieniądza, który szuka swojego miejsca przeznaczenia. Ten rodzaj wzrostu cen jest utożsamiany z pozytywnym aspektem ekspansji finansowej, jednak do czasu. 

Konsekwencją powyższego procesu jest wzrost cen w kolejnych przestrzeniach życia gospodarczego. Z drugiej strony wyczerpuje się też naturalny konsumpcyjny apetyt. Dzieje się tak, ponieważ mając już ratę za dom i za samochód oraz kilka innych Jan Kowalski zamierza raczej skupić się na tym co jest do spłaty, niż planować nowe zakupy. Dochodzimy do etapu stagnacji, który może być wstępem do gospodarczej recesji — czyli statystycznie widocznym spadkiem wydatków gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.  

Restrukturyzacja działalności gospodarczej — okiem przedsiębiorstwa

Ekspansja biznesowa jest realizowana poprzez inwestycje — jednakowo w aktywa trwałe (maszyny, urządzenia, pojazdy), ale też rozbudowę kadr. Ta pierwsza kategoria najczęściej finansowana jest poprzez kredyt inwestycyjny lub leasing. Druga natomiast — poprzez wyższe koszty bieżące. W sytuacji kurczącego się popytu przedsiębiorcy zaczynają odczuwać spadek sprzedaży lub marż. Dzieje się tak, ponieważ konkurując o nabywców co do zasady albo uatrakcyjniają ofertę, albo schodzą z ceny. W efekcie część operacji biznesowych staje na progu opłacalności.

O wyniku finansowym decydują trzy aspekty. Sprzedaż, marża i koszty. Jeżeli dwa pierwsze czynniki są pod presją rynku, to pozostaje trzeci — redukcja kosztów. W praktyce oznacza to zmniejszenie zakupów zewnętrznych, ograniczenia lub zawieszenie wydatków inwestycyjnych oraz zwolnienia kadr. Są to działania, które zmniejszają zdolności operacyjne przedsiębiorstwa, uzasadnione dostosowaniem się do aktualnie nadchodzących warunków rynkowych.

Restrukturyzacja działalności gospodarczej — koszty i zobowiązania

Nie każdy wydatek jest jednak kosztem, który można w miarę łatwo uciąć. Do takich należą spłaty zobowiązań handlowych, finansowych i podatkowych oraz oczywiście pracowniczych. Jeżeli pomimo redukcji kosztów zaczynają pojawiać się opóźnienia, nieterminowe płatności lub „starzejące się” zobowiązania — to znaczy, że dany podmiot ma problem z wypłacalnością.

Częściową redukcję kosztów w firmie każdy przedsiębiorstwa może przeprowadzić samodzielnie. Jeżeli jednak podejmowane działania nie są wystarczające pojawia się stan niewypłacalności. Trwała niewypłacalność stopniowo przeradza się w upadłość. Można temu zapobiec poprzez postępowanie restrukturyzacyjne.

Postępowanie restrukturyzacyjne

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego pozwala przedsiębiorcy dokonać głębszych zmian w sposobie funkcjonowania firmy. W tym okresie firma jest chroniona przed działaniami komorniczymi (np. zajmowaniem rachunku bankowego, maszyn, urządzeń) oraz przed wypowiedzeniem strategicznych umów (np. kredyt bankowy, leasing, faktoring, umowy handlowe, dzierżawa lub wynajem nieruchomości).

W odniesieniu do istniejących zobowiązań postępowanie restrukturyzacyjne zmierza do odroczenia terminu spłaty i częściowego umorzenia zadłużenia. Umożliwia konwersję wierzytelności, zmianę zabezpieczeń oraz spłatę w ramach nowego, dogodnego harmonogramu. Pozwala na operacje, których przedsiębiorca nie mógłby przeprowadzić samodzielnie w ramach zwykłych relacji rynkowych i prawnych.

Powrót na ścieżkę wzrostu

Każdy cykl kapitałowy kiedyś się kończy, a i sam okres kryzysu tworzy możliwości gospodarcze dla tych, którzy potrafią je wykorzystać. Dlatego, zawsze po okresie dekoniunktury przychodzi nowy okres rozwoju. Ważne, aby znając prawidłowości rynku w korzystny sposób ustawić procesy biznesowe. 

Dlatego, jeżeli zobowiązania przekraczają możliwości spłaty to rozsądnym krokiem jest nawiązać współpracę z doradcą restrukturyzacyjnym. Pozwoli to uratować biznes przed najgorszym scenariuszem.

Zapraszamy do naszego biura w Krakowie. Skontaktuj się z naszą kancelarią bezpośrednio pod numerem telefonu 881 927 832 lub pod adresem biuro@restrukturyzacja.legal. Adres naszego biura to Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków