RestrukturyzacjaUpadłośćWiedza PodstawowaUtrata płynności finansowej

Utarta płynności finansowej – droga do niewypłacalności.

Utrata płynności finansowej, czyli prosto mówiąc brak środków na regulowanie wymagalnych zobowiązań. Utrata płynności finansowej bardzo często prowadzi do popadnięcia w stan niewypłacalności. To niestety obliguje przedsiębiorcę do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo wykazuje bowiem niski poziom przepływów pieniężnych i bardzo często spóźnia się z zapłatą swoich zobowiązań, warto zaradzić tej sytuacji odpowiednio wcześnie. W tym artykule wyjaśnię Ci, czym jest płynność finansowa i jaki ma to związek z ogłoszeniem upadłości i postępowaniami restrukturyzacyjnymi.

Na czym polega płynność finansowa i od czego zależy?

Płynność finansowa jest podstawowym elementem, który wpływa na ocenę kondycji finansowej firmy. Ocenić ją można na podstawie wskaźników płynności. Za pomocą tych wskaźników płynność badamy na 3 podstawowych poziomach. W wyliczeniu danego wskaźnika dzielimy sumę części majątku przez zobowiązania bieżące.

  • Płynność bieżąca odnosi się to całości aktywów obrotowych. W nieznacznym uproszczeniu do jej określenia bierzemy pod uwagę poza środkami płynnymi, także zapasy i należności krótkoterminowe.
  • Płynność szybka odnosi się do środków płynnych oraz należności. Pomijamy w jej określeniu zapasy magazynowe.
  • Płynność natychmiastowa (gotówkowa) – w tym przypadku bierzemy pod uwagę jedynie najbardziej płynny majątek (głównie gotówka i środki na rachunku)

Zwykle problemy finansowe zaczynają się na etapie utraty płynności natychmiastowej. Jeśli utraty płynności finansowej nie zatrzymamy na tym etapie to ona często postępuje. W dalszej kolejności mogą pojawiać się kłopoty z płynnością szybką i w końcu bieżącą.

Co wpływa na płynność finansową natychmiastową?

Na bieżący stan płynności finansowej natychmiastowej mają przede wszystkim wpływ:

  • zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków – im większy potencjalny zysk, tym łatwiej utrzymać płynność finansową na odpowiednim poziomie
  • ściągalność należności – jest to niezwykle ważne. Nawet bardzo dobrze prosperujące przedsiębiorstwa mogą popaść w znaczne kłopoty finansowe jeśli ich kontrahenci nie będą im płacić w terminie. Wyobrażalna jest sytuacja, iż przy niskich rentownościach do utraty płynności finansowej może wystarczyć, iż 1/5 kontrahentów nie reguluje zobowiązań lub reguluje je ze znacznym opóźnieniem.
  • terminy płatność należności – na tą zmienną mamy znaczny wpływ. Aby poprawić płynność finansową należy podjąć wszelkie działania by zapewnić sobie możliwie jak najkrótsze terminy płatności
  • wysokość kosztów działalność – im wyższe koszty tym jest większe ryzyko, że w przypadku chwilowych wahnięć płynności popadniemy w efekt toczącej się kuli śniegowej.
  • terminy płatność zobowiązań – na tą zmienną także mamy znaczny wpływ. Należy negocjować ze swoimi dostawcami jak najdłuższe terminy płatności. Na pewno dłuższe niż terminy płatności od swoich kontrahentów dla których dokonujemy sprzedaży.

Prowadząc przedsiębiorstwo należy o wszystkie powyższe punkty starannie zadbać.

Jakie znaczenie ma płynność finansowa?

Jeżeli prowadzisz przedsiębiorstwo, na pewno wiesz, że utrzymanie płynności finansowej na odpowiednim poziomie jest ważne dla sprawnego funkcjonowania Twojego przedsiębiorstwa. Nieterminowe spłacanie swoich zobowiązań i niewywiązywanie się z zapłaty kontrahentom może prowadzić do utraty płynności finansowej, a w konsekwencji do upadłości. Warto zauważyć, że nie jest korzystny ani zbyt wysoki poziom płynnych środków pieniężnych, ani zbyt niski. Ten drugi skutkuje bowiem zamrożeniem części kapitału obrotowego i zmniejszeniem rentowności przedsiębiorstwa.

Utrata płynności finansowej, a przepisy prawne.

Zarówno przepisy ustawy Prawa restrukturyzacyjnego, jak i ustawy Prawa upadłościowego wprowadzają mechanizmy mające na celu ochronę przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U., poz. 498 z późn. zm.) stanowi, iż dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Przy czym jest to rzeczą względną, jaki poziom nieregulowanych zobowiązań przez okres 3 miesięcy jest już stanem niewypłacalności. Bo przecież nie zapłacenie dwóch faktur przez okres trzech miesięcy na nieznaczne kwoty np. 100 zł, przy kilkumilionowej sprzedaży miesięcznej nie będzie stanem niewypłacalności. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 stycznia 2011 r. (VCSK 211/10, Legalis) przesądził, że krótkotrwałe wstrzymanie płacenia długów wskutek przejściowych trudności nie jest podstawą ogłoszenia upadłości, gdyż o niewypłacalności w rozumieniu powyższego art. 11 można mówić dopiero wtedy, gdy dłużnik z braku środków przez dłuższy czas nie wykonuje przeważającej części swoich zobowiązań.

Dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli nie ma zagrożenia utraty przez dłużnika zdolności do wykonywania jego wymagalnych zobowiązań pieniężnych w niedługim czasie.

Z kolei ustawa Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r., (tj. z dnia 18 stycznia 2019 r., Dz. U., poz. 242 z późn. zm.) daje możliwość wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością, tj. takiego, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

Podsumowanie

O płynność finansową należy dbać. W mojej ocenie jest to drugi najważniejszy element prowadzeni każdego przedsiębiorstwa (zaraz po działalności handlowej). W przypadku, nawet przejściowych kłopotów z płynnością natychmiastową powinna się nam zapalać czerwona lampka mobilizująca do podejmowania działania. Jeśli stan utraty płynności się pogłębia to zapraszam do kontaktu z naszą kancelarią – zrobimy wszystko by uchronić Twoje przedsiębiorstwo przed upadłością

Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony, na której szczegółowo opisujemy w jakim zakresie możemy pomóc https://restrukturyzacja.legal/uslugi/