Porady EksperckieRestrukturyzacjazawieszenie postępowania egzekucyjnego

Restrukturyzacja najlepszym sposobem na zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Postępowania restrukturyzacyjne przewidziane w ustawie z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 243 z późn. zm.) zmierzają do zmiany struktury aktywów i pasywów borykającego się z trudnościami finansowymi przedsiębiorcy. W wielu przypadkach warunkiem osiągnięcia celu restrukturyzacji jest ograniczenie lub całkowite wyłączenie dopuszczalności prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Takie rozwiązanie leży zarówno w interesie przedsiębiorcy – dłużnika, jak i ogółu jego wierzycieli. Priorytetem jest bowiem skuteczna restrukturyzacja, a więc zawarcie, zatwierdzenie, a przede wszystkim wykonanie układu. Natomiast jest to możliwe jedynie wówczas, gdy dłużnik może normalnie funkcjonować, prowadzić produkcję, świadczyć usługi etc. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego jest  również konieczne do osiągnięcia tego celu.

Mając na względzie powyższe, podkreślić należy, że niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem po dniu otwarcia postępowania układowego (art. 259 ust. 3 w zw. z art. 278 ust. 3 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne).

Po wtóre, stosownie do treści art. 278 ust. 1 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem, wszczęte przed dniem otwarcia postępowania układowego, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Na wniosek dłużnika lub nadzorcy sądowego sędzia-komisarz postanowieniem stwierdza zawieszenie postępowania egzekucyjnego. W ramach zawieszonego postępowania egzekucyjnego nie mogą być podejmowane żadne czynności. Czynności dokonane w dniu wydania postanowienia o otwarciu postępowania układowego (czy to przez sąd, czy to przez organ egzekucyjny), co do zasady, nie wywierają skutków prawnych.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego obejmie większość wierzytelności.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego z mocy prawa odnosi się wyłącznie do egzekucji wierzytelności objętej układem. Przepis art. 150 Prawa restrukturyzacyjnego stanowi, że do tej grupy wierzytelności należy zaliczyć:

1/ wierzytelności osobiste powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,

2/ odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,

3/ wierzytelności zależne od warunku, jeżeli warunek ziścił się w czasie wykonywania układu,

4/ wierzytelności wobec dłużnika wynikające z umowy wzajemnej, która nie została wykonana w całości lub części przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, w przypadku gdy świadczenie drugiej strony jest świadczeniem podzielnym i tylko w zakresie, w jakim druga strona spełniła świadczenie przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i nie otrzymała świadczenia wzajemnego.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie obejmie wszystkich wierzytelności.

Zawieszenie egzekucji nie obejmuje wierzytelności tych, których nie obejmuje układ. Dotyczy do wierzytelności:

1/wierzytelności alimentacyjnych oraz rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę,

2/ roszczeń o wydanie mienia i zaniechanie naruszania praw,

3/ wierzytelności, za które dłużnik odpowiada w związku z nabyciem spadku po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, po wejściu spadku do masy układowej lub sanacyjnej,

4/ wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego, których płatnikiem jest dłużnik,

5/ wierzytelności ze stosunku pracy,

6/ wierzytelności zabezpieczonej na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, chyba że wierzyciel wyraził zgodę na objęcie jej układem (zgodę na objęcie wierzytelności układem wyraża się w sposób bezwarunkowy i nieodwołalny, najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania nad układem).

W przypadku wierzytelności nieobjętych układem – co do zasady – nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o możliwość prowadzenia postępowania egzekucyjnego w toku postępowania restrukturyzacyjnego (w tym także postępowania układowego), jednakże wierzyciel posiadający wierzytelność zabezpieczoną na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską może w toku postępowania układowego prowadzić egzekucję wyłącznie z przedmiotu zabezpieczenia (art. 260 ust. 1 w zw. z art. 279 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne).

Czasowe zawieszenie postępowań egzekucyjnych dla wierzytelności nie objętych układem.

Sędzia-komisarz na wniosek dłużnika lub nadzorcy sądowego może zawiesić postępowanie egzekucyjne, co do wierzytelności nieobjętych z mocy prawa układem, jeżeli egzekucję skierowano do przedmiotu zabezpieczenia niezbędnego do prowadzenia przedsiębiorstwa. Łączny czas zawieszenia postępowania egzekucyjnego nie może jednak przekroczyć trzech miesięcy. Zwolnienie zajętego przedmiotu spod zajęcia może nastąpić zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Postanowienie takie wywołuje skutki od dnia jego wydania.

W przypadku postępowań egzekucyjnych dotyczących wierzytelności z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę (nieobjęte z mocy prawa układem) – z uwagi na charakter tychże wierzytelności – brak jest możliwości zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego w postępowaniu sanacyjnym

W postępowaniu sanacyjnym egzekucji nie można prowadzić także to wierzytelności zabezpieczonych na majątku dłużnika. W tym zakresie więcej można przeczytać w zakładce o postępowaniu sanacyjnym i korzyściach jakie ono daje dłużnikowi.

Zawieszenie egzekucji, a bieg przedawnienia roszczeń.

W odniesieniu do roszczeń, co do których jest niedopuszczalne wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia, z dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego (a także postępowania układowego) bieg przedawnienia roszczenia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu przez czas trwania przyspieszonego postępowania układowego (art. 259 ust. 4 w zw. z art. 278 ust. 3 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne).

Kwoty wyegzekwowane w zawieszonych postępowaniach egzekucyjnych winny wrócić do dłużnika.

Przepis art. 278 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne stanowi ponadto, że sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym, a jeszcze niewydane, organ egzekucyjny przelewa się do masy układowej niezwłocznie po wydaniu postanowienia o otwarciu postępowania układowego. Przekazanie dotyczy całych sum uzyskanych – wyłączona została przez ustawodawcę możliwość dokonywania jakichkolwiek potrąceń.

Sędzia-komisarz na wniosek dłużnika lub nadzorcy sądowego może uchylić zajęcie dokonane przed dniem otwarcia postępowania układowego w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym dotyczącym wierzytelności objętej z mocy prawa układem, jeżeli jest to konieczne do dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa (samo zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie powoduje takiego skutku). W przypadku postępowania układowego ustawodawca nie ogranicza możliwości uchylenia zajęć wyłącznie do zajęć rachunków bankowych, dopuszcza także zwolnienie zajęcia wierzytelności, pojazdów, towarów, surowców, sprzętu etc.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Postępowania egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi w celu zaspokojenia należności objętych układem ulegają umorzeniu z mocy prawa z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ. W przypadku umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego lub uchylenia układu zawieszone postępowanie egzekucyjne powinno zostać podjęte.

Mateusz Ładyga – doradca restrukturyzacyjny

Jeżeli masz pytania, poszukujesz doradcy restrukturyzacyjnego i potrzebujesz wsparcia w zakresie restrukturyzacji to zapraszam do kontaktu. Wspieramy przedsiębiorców w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga
Doradca restrukturyzacyjny nr licencji 781
Adres: ul. Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków, małopolska
Numer kontaktowy: +48 881 927 832
E-mai: biuro@restrukturyzacja.legal
www.restrukturyzacja.legal

Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony, na której szczegółowo opisujemy w jakim zakresie możemy pomóc  https://restrukturyzacja.legal/restrukturyzacja/