Porady EksperckieRestrukturyzacjaniewypłacalność przedsiębiorcy

Niewypłacalność przedsiębiorcy może, lecz nie musi, prowadzić do upadłości jego działalności gospodarczej. Jeżeli zostaną wdrożone procedury naprawcze jest spora szansa, że biznes znów „wyjdzie na prostą”. Dlatego ustawodawca przygotował pakiet rozwiązań ratunkowych, dla przedsiębiorcy, który popadł w niewypłacalność.


Zapoznaj się także z naszymi pozostałymi publikacjami. Opisujemy prawne, ekonomiczne i biznesowe uwarunkowania restrukturyzacji. Ich spis znajdziesz tutaj

Pełną treść ustawy „Prawo restrukturyzacyjne” można znaleźć tutaj. Upadłość przedsiębiorcy reguluje ustawa „Prawo upadłościowe” dostępnej w całości tutaj.


Niewypłacalność — postępowanie układowe

Ustawodawca przewidział cztery formy postępowania, adekwatne do stopnia niewypłacalności dłużnika oraz głębokości wymaganych działań naprawczych. Należą do nich:

  1. postępowanie o zawarcie układu,
  2. przyśpieszone postępowanie układowe,
  3. postępowanie układowe,
  4. postępowanie sanacyjne, szerzej opisane tutaj.

Podstawowym powodem (przesłanką) podjęcia każdego rodzaju postępowania układowego jest występowanie u dłużnika niewypłacalności, bądź stanu zagrożenia niewypłacalnością

Niewypłacalność

Niewypłacalność jest rozumiana zgodnie z normą prawa upadłościowego, definiowana jako “stan, w którym dłużnik utracił zdolność do regulowania swoich zobowiązań pieniężnych”. Ustawodawca przyjął perspektywę ekonomiczną, odchodząc od podstawy wcześniejszej, stricte formalnej. W tym ujęciu możemy wyróżnić przesłankę płynności (ang. liquidity) i wypłacalności (ang. solvency — tzn. zdolność do upłynnienia).

Uznaje się za niewypłacalnego dłużnika, którego opóźnienia w regulacji zobowiązań przekraczają trzy miesiące. Jest to jednak domniemanie braku płynności, które dłużnik może podważyć wykazując, że samo opóźnienie nie oznacza trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań. Innymi słowy, dłużnik może wykazać swoją zdolność do płynności wskutek likwidacji części aktywów lub podwyższenia kapitałów. 

Z punktu widzenia bilansowego ustawodawca przyjmuje, że niewypłacalny jest podmiot, którego suma zobowiązań (pasywa) przekracza wartość czynnych składników majątku (aktywów) przez łączny okres dwudziestu czterech miesięcy — jest to tzw. domniemanie bilansowe, wskazujące trwałość utraty pokrycia zobowiązań majątkiem.

Zagrożenie niewypłacalnością

Stan zagrożenia niewypłacalnością można zdefiniować jako sytuację poprzedzającą niewypłacalność. Zaistnienie czynników, które sprawią, że dłużnik w krótkim czasie utraci zdolność do regulowania swoich zobowiązań. 

W sensie ekonomicznym jest to sytuacja, gdy czynniki zewnętrzne i wewnętrzne w środowisku przedsiębiorcy determinują pojawienie się zagrożenia dla działalności. Pomimo że te nie mają jeszcze swojego obrazu bilansowego, ani nie wpłynęły na terminowość regulacji zobowiązań, to zdają się niewątpliwie taki skutek w bliskiej przyszłości wywrzeć.

W pierwszym przypadku (niewypłacalność) ustawodawca umożliwia przedsiębiorcy podjęcie działań naprawczych lub likwidacyjnych (upadłościowych). W drugim (zagrożenie niewypłacalnością) — tylko działań naprawczych, a złożenie wniosku upadłościowego będzie skutkowało jego oddaleniem.

Cel postępowania restrukturyzacyjnego

Postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu przywrócenie wypłacalności przedsiębiorcy i uniknięcie upadłości jego firmy. Dlatego, że skutki ekonomiczne przekładają się na pogorszenie się kondycji finansowej wierzycieli — w tym pracowników, dostawców, instytucji finansowych oraz fiskalnych. W konsekwencji lepszym rozwiązaniem jest działanie “ostatniej szansy”, które ma umożliwić dłużnikowi przeprowadzenie działań naprawczych (sanacyjnych). Wybór rodzaju postępowania ma za zadanie uprawdopodobnienie osiągnięcia założonego celu.

Doradca restrukturyzacyjny

Stan zagrożenia niewypłacalnością lub niewypłacalności najlepiej omówić z doradcą restrukturyzacyjnym, zanim problemy staną się oczywiste dla otoczenia biznesowego przedsiębiorcy. W konsekwencji zyskamy czas na spokojne przygotowanie planu działania oraz zachowamy inicjatywę w stosunku do działań wierzycieli. Odkładanie problemów i oczekiwanie, że same się rozwiążą nie jest najlepszym pomysłem.

Dlatego skontaktuj się z nami, aby w spokoju omówić dostępne kierunki działania, zaplanować wyjście z kryzysu i wrócić na biznesową ścieżkę wzrostu. Zapraszamy do naszego biura w Krakowie. Skontaktuj się z naszą kancelarią bezpośrednio pod numerem telefonu 881 927 832 lub pod adresem biuro@restrukturyzacja.legal Adres naszego biura to Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków.