Porady EksperckieRestrukturyzacjapostępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu przeszło rewolucję. Od 1 grudnia 2021 procedura zmieniła się, stosując rozwiązania wykorzystywane dotąd w uproszczonym postępowaniu układowym. Dlatego może się okazać, że postępowanie o zatwierdzenie układu w nowej odsłonie okaże się najlepszym wyborem dla wielu przedsiębiorców.


Zapoznaj się także z naszymi pozostałymi publikacjami. Opisujemy prawne, ekonomiczne i biznesowe uwarunkowania restrukturyzacji. Ich spis znajdziesz tutaj

Pełną treść ustawy „Prawo restrukturyzacyjne” można znaleźć tutaj.


W nowej odsłonie — postępowanie o zawarcie układu

Postępowanie, tak jak dotychczas, będzie wymagało zawarcia umowy z podmiotem świadczącym usługi jako licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Samo postępowanie nie jest formalnie wszczynane, czy ogłaszane. Natomiast zadaniem doradcy restrukturyzacyjnego jest umieszczenie informacji w Krajowym Rejestrze Zadłużonych o ustaleniu dnia układowego. W konsekwencji rola sądu rozpoczyna się od złożenia wniosku o zatwierdzenie układu. Dlatego od obwieszczenia doradca restrukturyzacyjny pełni rolę nadzorcy sądowego.

Cechy szczególne postępowania o zawarcie układu to:

 • jest bardzo szybkie i pozbawione wielu obowiązków formalnych właściwych innym postępowaniom,
 • dłużnik sprawuje samodzielną kontrolę w zakresie zwykłego zarządu, a za zgodą nadzorcy sądowego wykonuje czynności przekraczające zwykły zarząd,
 • przedsiębiorca jest chroniony przed wypowiedzeniem umów, w tym umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, kredytu, ubezpieczenia, licencji oraz umowy o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika. O zakwalifikowaniu umowy do tej ostatniej kategorii decyduje nadzorca sądowy,
 • przedsiębiorca zyskuje ochronę przeciw wszystkim postępowaniom egzekucyjnym, a jednocześnie zyskuje prawo do selektywnego zaspokajania swoich wierzycieli, jest to nowe i ciekawe narzędzie, którego skuteczność wykaże praktyka,
 • ochrona przeciwegzekcyjna jest ograniczona w czasie i trwa przez 4 miesiące od ogłoszenia dnia układowego w KRZ, a jeśli dłużnik złoży wniosek o zatwierdzenie układu, to do zakończenia lub umorzenia postępowania.
 • przyznanie dłużnikowi możliwości doprowadzenia do objęcia układem z mocy prawa wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo, także bez ich zgody.
 • jest dopuszczalne, gdy suma wierzytelności spornych nie przekracza 15% wartości zobowiązań,

Postępowanie o zatwierdzenie układu — kolejność czynności

 1. zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym,
 2. ustalenie dnia zawarcia układu,
 3. sporządzenie listy wierzytelności i planu restrukturyzacyjnego,
 4. stworzenie propozycji układowych i zebranie głosów,
 5. stwierdzenie przyjęcia układu większością głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącznie co najmniej 2/3 sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom
 6. złożenie wniosku do sądu o zatwierdzenie układu,
 7. rozpoznanie wniosku o zawarcie układu i prawomocne postanowienie o:
  1. zatwierdzeniu układu lub o odmowie jego zatwierdzenia,
  2. umorzeniu postępowania,
  3. odrzuceniu wniosku,
 8. wykonanie układu;

W przypadku umorzenia lub odrzucenia wniosku przez sąd dłużnik może złożyć wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Postępowanie sanacyjne to opisaliśmy tutaj.

Postępowanie o zatwierdzenie układu — warunki zatwierdzenia

Układ zostaje przyjęty, jeżeli za jego przyjęciem wypowie się większość wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Doradca restrukturyzacyjny

Przygotowania do postępowania o zatwierdzenie układu należy zacząć od nawiązania współpracy z doradcą restrukturyzacyjnym, którego zadaniem w postępowaniu o zatwierdzenie układu jest obwieszczenie dnia układowego i nadzorowanie układu. W konsekwencji bardzo istotna jest współpraca w zakresie zwykłego zarządu i czynności przekraczających zwykły zarząd, dlatego ważne jest, aby doradca wspierał przedsiębiorcę. Nie mniej ważna jest kwalifikacja umów, które nie podlegają zakończeniu, która tez jest w gestii doradcy restrukturyzacyjnego.

Dlatego skontaktuj się z naszą kancelarią, aby w merytorycznie omówić właściwe kierunki działania, przygotować plan wyjścia z kryzysu oraz zapewnić firmie powrót na ścieżkę wzrostu. Zapraszamy do naszego biura w Krakowie. Skontaktuj się z naszą kancelarią bezpośrednio pod numerem telefonu 881 927 832 lub pod adresem biuro@restrukturyzacja.legal Adres naszego biura to Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków