RestrukturyzacjaWiedza PodstawowaTerminologia restrukturyzacji

Terminologia restrukturyzacji to krótki spis pojęć i definicji, jakie występują w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Język prawny posiada własne znaczenia, który dla osoby, która zawodowo nie zajmuje się interpretację przepisów może stanowić pewną barierę. Z myślą o nich przygotowaliśmy niniejszy materiał.


Zapoznaj się także z naszymi pozostałymi publikacjami. Opisujemy prawne, ekonomiczne i biznesowe uwarunkowania restrukturyzacji. Ich spis znajdziesz tutaj

Pełną treść ustawy „Prawo restrukturyzacyjne” można znaleźć tutaj. Upadłość przedsiębiorcy reguluje ustawa „Prawo upadłościowe” dostępnej w całości tutaj.Czym jest „brak płynności”?

Jest to stan finansów przedsiębiorstwa, w którym brak środków pieniężnych wywołuje problemy z regulacją aktualnych zobowiązań. Brak płynności może być spowodowany utrudnioną ściągalnością należności, stratami w kapitale własnym lub ograniczonym finansowaniem obcym. 

Czym jest „niewypłacalność”?

Jest to sytuacja majątkowa firmy, w której wartość zobowiązań przekracza aktywa. Oznacza to, że nawet spieniężenie całego majątku przedsiębiorstwa nie pozwoli na spłatę. Stan niewypłacalności może być przyczyną upadłości firmy, jeśli nie zostanie wdrożony proces restrukturyzacji zobowiązań.  Szerzej o niewypłacalności napisaliśmy tutaj.

Czym jest „rentowność”?

Rentowność oznacza zyskowność prowadzonych operacji gospodarczych. Słowo wywodzi się z łacińskiego „renta” (regularna płatność) oraz „rendere” (świadczyć, oddawać, zwracać). Niska rentowność może stanowić zagrożenie dla funkcjonowania firmy. Postępowanie restrukturyzacyjne zmierza do przywrócenia rentowności biznesowej przedsiębiorstwa. 

Czym jest „postępowanie restrukturyzacyjne”?

Jest to specjalny stan prawny, który sprzyja dokonaniu niezbędnych zmian w funkcjonowaniu firmy. Celem restrukturyzacji jest przeprowadzenie zmian w strukturze kosztów, podniesienie rentowności oraz restrukturyzacja zobowiązań w taki sposób, aby przedsiębiorstwo odzyskało wypłacalność. Więcej informacji można znaleźć tu.

Kim jest „doradca restrukturyzacyjny”?

Doradca restrukturyzacyjny to osoba, która posiada licencję nadaną przez Ministra Sprawiedliwości, uprawniającą do świadczenia usług związanych z postępowaniami restrukturyzacyjnymi oraz pełnienia w tym postępowaniu określonych funkcji. Szerzej o funkcjach doradcy restrukturyzacyjnego piszemy tutaj.

Kim jest „nadzorca sądowy”?

Nadzorca sądowy to funkcja doradcy restrukturyzacyjnego, którego zadaniem jest nadzór nad działaniami podejmowanymi przez zarząd własny dłużnika. Zadaniem nadzorcy sądowego jest m.in zatwierdzanie czynności przekraczających zwykły zarząd, komunikacja z wierzycielami oraz przygotowywanie niezbędnych dla przebiegu postępowania dokumentów.  

Czym jest „masa układowa”?

Masa układowa to nazwa ogółu aktywów, wszystkich składników majątku przedsiębiorstwa, wobec którego prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne. 

Czym jest „postępowanie o zatwierdzenie układu”?

Jest to rodzaj działań restrukturyzacyjnych, które prowadzi sam przedsiębiorca. Postępowanie o zatwierdzenie układu nie jest formalnie wszczynane, czy ogłaszane. Zadaniem doradcy restrukturyzacyjnego jest umieszczenie informacji w Krajowym Rejestrze Zadłużonych o ustaleniu daty dnia układowego, a rola sądu rozpoczyna się od złożenia wniosku o zatwierdzenie układu.

Czym jest „przyśpieszone postępowanie układowe”?

Jest to rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, który przewiduje na zarząd własny dłużnika prowadzącego sprawy biznesowe pod kontrolą nadzorcy sądowego. Warunkiem przyśpieszonego postępowania układowego jest nie więcej niż 15% zobowiązań spornych. Więcej informacji o przyśpieszonym postępowaniu układowym można znaleźć tutaj.

Czym jest „zawieszenie terminu spłaty zobowiązań”?

Zawieszenie terminu spłaty zobowiązań to konsekwencja otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, którego celem jest zapewnienie przedsiębiorstwu warunków do poprawy rentowności i przygotowanie nowych warunków spłaty istniejących wierzytelności. 

Czym jest „konwersja wierzytelności”?

Konwersją wierzytelności nazywamy przekształcenie majątkowe, które polega na wygaśnięciu wierzytelności w zamian za udziały w przedsiębiorstwie. Konwersja wierzytelności może wiązać się z późniejszym obowiązkiem odkupu tak uzyskanych udziałów lub akcji po określonej cenie.  

Czym jest „zmiana zabezpieczeń”?

Jest to możliwość objęcia układem wierzyciela, którego roszczenia są zabezpieczone rzeczowo, bez jego zgody. Zmiana zabezpieczenia nie zmierza do uszczuplenia jego praw majątkowych, a jedynie do umożliwienia zawarcia układu, który w innych okolicznościach byłby mniej prawdopodobny lub niemożliwy. 

Co oznacza „zawieszenie postępowania egzekucyjnego”?

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego skutkuje zwieszeniem z mocy prawa postępowań egzekucyjnych w odniesieniu do wierzytelności objętych przyszłym układem.  

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego jest stwierdzane przez sędziego-komisarza na wniosek dłużnika lub nadzorcy sądowego. Konsekwencją zawieszenia postępowania egzekucyjnego jest odblokowanie aktywów, np. rachunków bankowych, maszyn, urządzeń, pojazdów.  

Co oznacza „utrzymanie strategicznych umów”?

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uratowanie przedsiębiorstwa, dlatego kluczowe umowy, jakie stanowią o jego istnieniu nie mogą zostać zakończone. Dotyczy to np. umów kredytu bankowego, lesingu, faktoringu, najmu i dzierżawy nieruchomości, umów handlowych lub przedstawicielskich.   

Czym jest „pre-pack”?

Pre-pack to przygotowana likwidacja przedsiębiorstwa, którego całość lub zorganizowana część jest sprzedawana na rzecz innego podmiotu. Zgromadzone w ten sposób środki przeznaczane są na spłatę wierzycieli. Nabywcą może być też sam wierzyciel, jednak nie daje mu to prawa do potrącenia ceny i istniejących wierzytelności. Więcej o tym rozwiązaniu jest tutaj.

Czym jest „postępowanie sanacyjne”?

Postępowanie sanacyjne jest rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego. Jest przeznaczone dla przedsiębiorstw o dużych, strukturalnych problemach, których naprawa wymaga głębokich zmian w sposobie ich funkcjonowania. Postępowanie sanacyjne korzysta z rozwiązań prawnych podobnych do prawa upadłościowego, m.in. zarządcy sanacyjnego i masy sanacyjnej. Postępowanie sanacyjne może być wprowadzone jeśli dotychczasowy proces restrukturyzacyjny zakończy się negatywnie.  O postępowaniu sanacyjnym napisaliśmy tutaj.

Kim jest „zarządca sanacyjny” w procesie restrukturyzacji?

Jest to funkcja doradcy restrukturyzacyjnego w postępowaniu sanacyjnym. Zarządca sanacyjny jest powołany przez sąd, reprezentuje przedsiębiorstwo w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych oraz zarządza majątkiem w jego imieniu. 

Czym jest „masa sanacyjna”?

Masa sanacyjna to określenie całego majątku przedsiębiorstwa w postępowaniu sanacyjnym. Zarządza nią powołany przez sąd zarządca sanacyjny, który reprezentuje przedsiębiorstwo.  

Czym są „propozycje układowe” w restrukturyzacji?

Są to nowe warunki spłaty zobowiązań, przedkładane przez przedsiębiorcę w restrukturyzacji wierzycielom do zatwierdzenia. Uwzględniają one możliwości biznesowe dłużnika, zawierają adekwatny harmonogram rat oraz propozycje umorzeń najczęściej części odsetkowych zadłużenia.   

Co oznacza „przegłosowanie układu”?

Przegłosowanie układu oznacza przyjęcie propozycji układowych przez Zgromadzenie Wierzycieli, czyli ciało kolegialne, którego funkcją jest reprezentowanie wszystkich wierzycieli dłużnika (przedsiębiorcy). Przegłosowanie układu oznacza, że może on być zatwierdzony przez sąd. 

Co oznacza „zatwierdzenie układu” w procesie restrukturyzacji?

Zatwierdzenie układu to decyzja sądu, nadająca przyjętym warunkom układu dłużnika i wierzycieli sankcję prawną. Zatwierdzenie układu oznacza, że zarówno przedsiębiorca jak i wierzyciele są prawnie związani przyjętymi postanowieniami układowymi. 

Czym jest „postępowanie upadłościowe”?

Postępowanie upadłościowe to proces likwidacji niewypłacalnego przedsiębiorstwa,  prowadzony przez syndyka masy upadłościowej. Postępowanie upadłościowe może być następstwem nieudanego procesu restrukturyzacji. Syndyk reprezentuje przedsiębiorstwo i prowadzi sprzedaż masy upadłościowej. Szerzej ten temat rozwijamy tutaj.

Kim jest „syndyk”?

Syndykiem jest osoba powołana przez sąd gospodarczy na funkcję zarządcy masy upadłościowej przedsiębiorstwa. Zadaniem syndyka jest zakończenie działalności biznesowej, likwidacja (sprzedaż) majątku oraz spłata wierzycieli. Majątek upadłego przedsiębiorstwa nazywa się „masą upadłościową”.

Osoby zainteresowane materiałem źródłowym mogą zerknąć do ustawy Prawo Restrukturyzacyjne (tu) i Prawo Upadłościowe (tutaj)


Kontakt w sprawie restrukturyzacji

Postępowanie restrukturyzacyjne ma największe szanse na sukces, jeśli przedsiębiorca dostrzeże nadchodzące problemy odpowiednio wcześnie i wykaże adekwatną inicjatywę. Ignorowanie trawiących biznes kłopotów i pozwalanie, aby się nawarstwiały utrudnia działania naprawcze, za to przybliża ryzyko upadłości. 

Dlatego w takiej sytuacji rekomendowane jest nawiązać współpracę z doradcą restrukturyzacyjnym. Pozwoli to uratować biznes przed najgorszym scenariuszem.

Zapraszamy do naszego biura w Krakowie. Skontaktuj się z naszą kancelarią bezpośrednio pod numerem telefonu 881 927 832 lub pod adresem biuro@restrukturyzacja.legal. Adres naszego biura to Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków